Når man forsøker å fjerne et bilde fra offentligheten

AP_rødgrønn humorArbei­der­par­ti­et har fått fjer­net bil­der fra en sati­risk face­bo­ok­side. Den som går inn på den aktu­el­le Face­bo­ok-siden, får bare en mel­ding om at inn­hol­det er fjer­net. Men man behø­ver ikke gå dit. Tak­ket være det­te klø­ne­te for­sø­ket fra Arbei­der­par­ti­et på å stan­se bil­der de ikke liker, flo­re­rer de over hele net­tet. Og jeg gir mitt bidrag her. Det er den såkal­te Strei­sand-effek­ten, som har fått sitt navn etter at Bar­ba­ra Strei­sand for­søk­te å få fjer­net bil­der av sitt hus i Malibu.

Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt den aktu­el­le Face­bo­ok-siden er et eksem­pel på god eller dår­lig humor. Men om Arbei­der­par­ti­et skul­le ha noen ret­tig­he­ter til bil­de­ne, hvil­ket kan være høyst dis­ku­ta­belt, så er det ikke all­tid klokt å tyne sine ret­tig­he­ter til det ytters­te. Ret­tig­he­ter eller ei, her had­de Arbei­der­par­ti­et gjort klokt i å bite erg­rel­sen i seg og la det bli med det.

I utgangs­punk­tet er det foto­gra­fen, ikke Arbei­der­par­ti­et som har ret­tig­he­ter til bil­de­ne. Det er også foto­gra­fen som kan påta­le even­tu­ell kren­kel­se av ret­tig­he­te­ne. En bruks­rett til et bil­de gir i utgangs­pun­tet ikke noen rett til å påta­le even­tu­ell kren­kel­se av det bil­det man har bruks­rett til. Skal Arbei­der­par­ti­et har rett til å påta­le kren­kel­se i et til­fel­le som det­te, må de ha helt and­re ret­tig­he­ter enn en van­lig bruks­rett. Men det­te går jeg ikke nær­me­re inn på.

Vi har en gans­ke vid rett til å lage paro­di­er på verk. Det kan gjø­re den aktu­el­le bru­ken av bil­det lov­lig, uten at jeg nå vil gå inn i en kon­kret vur­de­ring av om det­te kan være en lov­lig paro­di. Man kan ikke gjen­gi et verk på en slik måte at det er kren­ken­de for opp­havs­man­nen eller ver­ket. Men den­ne bestem­mel­sen omfat­ter ikke en bruk som even­tu­elt kan opp­fat­tes som en kren­kel­se av den per­son som er avbil­det. Når man har skre­vet inn en annen tekst som for­kla­rer “Den nors­ke model­len”, så er ikke det nød­ven­dig­vis en kren­kel­se av foto­gra­fen eller foto­gra­fi­et — selv om Arbei­der­par­ti­et åpen­bart opp­fat­ter det som en kren­kel­se av seg selv og Jens Stoltenberg.

Men der Arbei­der­par­ti­et vir­ke­lig dum­mer seg ut, er at de ved sin hand­ling gjør det­te til en nyhets­sak. Der­med har de brakt bil­det innen­for anven­del­ses­om­rå­det til åvl § 23a førs­te ledd, som lyder (min utheving):

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding. Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting. Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjen­gis.

Utgangs­punk­tet er at et foto­gra­fi ikke gjen­gis uten sam­tyk­ke fra foto­gra­fen. Men det gjø­res et unn­tak ved nyhets­dek­ning. Hoved­re­ge­len er en tvangs­li­sens for gjen­gi­vel­se ved omta­le av dags­hen­ding. En tvangs­li­sens inne­bæ­rer at man behø­ver ikke spør­re om lov, men man må beta­le for bruken.

Men når dags­hen­din­gen er knyt­tet til det ver­ket som gjen­gis, da blir det en fri­bruks­be­stem­mel­se hvor man ver­ken behø­ver å spør­re om lov eller beta­le for bru­ken. Ved sitt for­søk på å stan­se bru­ken av bil­de­ne, har Arbei­der­par­ti­et gjort det til en nyhets­sak som gjel­der nett­opp dis­se bil­de­ne. Der­med kan de fritt gjen­gis ved omta­le av den­ne saken.

 

 

Print Friendly, PDF & Email