Høyesterett: Typehuset «Ambassadør» er et åndsverk

Høy­este­retts dom

Høy­este­rett avsa 4. juni i år en dom hvor de, under dis­sens 3–2, kon­klu­der­te med at type­hu­set «Ambas­sa­dør» fra Nors­ke Hus er et ånds­verk. Hele dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Byg­nings­kunst kan være åndsverk

Byg­nings­kunst kan være ver­net som ånds­verk. Van­lig­vis bru­ker jeg Opera­byg­get i Oslo og det huset Sver­re Fehn teg­net for Ter­je Wel­le Busk som eksemp­ler på et offent­lig bygg og et bolig­hus som uten tvil er åndsverk.

Men det er ikke ofte en vand­ring i et norsk bolig­felt gir noe som min­ner om en kunst­opp­le­vel­se. Det er gans­ke like­ar­te­de hus. Hus­e­ne pre­get av moter på bygge­tids­punk­tet, prak­tis­ke løs­nin­ger og begren­se­de øko­no­mis­ke ram­mer. De fles­te av dis­se hus­e­ne er ikke åndsverk.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­rett: Type­hu­set «Ambas­sa­dør» er et ånds­verk