De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twit­ter­mel­ding fra f.eks. Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved poli­ti­et i Oslo på Twit­ter der den­ne fra 15. juni:

Louises­gt, tra­fikk­ulyk­ke, bil mot syk­list, nød­eta­te­ne er på vei.”

Vi skal mer­ke oss språk­bru­ken, som er gans­ke kon­se­kvent når uli­ke politi­en­he­ter mel­der om slik ulyk­ker. Det er et kjøre­tøy, til­syne­la­ten­de uten fører, mot per­son: Bil mot syk­list.

Språk er makt. Ved å avper­soni­fi­se­re bilis­ten og redu­se­re den­ne til et kjøre­tøy, tar poli­ti­et bilis­tens par­ti. Per­sonen som kjør­te bilen er ikke en del av ulyk­ken, det er bare bilen som er involvert. Syk­lis­ten der­imot, er i høy­es­te grad til ste­de i omta­len. Det må enten bli “Bil mot syk­kel”, eller “Bilist mot syk­list”.

Det er nep­pe bevisst språk­bruk fra poli­ti­et. Men det reflek­te­rer en grunn­hold­ning og bekref­ter et gene­relt inn­trykk av poli­ti­et som en bilist­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat.

Poli­ti­et og and­re må like­stil­le de to par­ter i en ulyk­ke. Det rik­ti­ge er etter min mening at en bilist kjør­te på en syk­list. Og selv­føl­ge­lig var det  “bilis­ten som skul­le svin­ge”, ikke “bilen skul­le svin­ge”, slik det står i den­ne noti­sen i Fir­da.

Bud­stik­ka er litt bed­re i den fore­lø­pig sis­te ulyk­kes­rap­por­ten de har gjen­gitt. Det heter rik­tig­nok “Syk­list og bil kol­li­der­te på Nes­bru” i over­skrif­ten. Men de har i det mins­te fått med seg at bilis­ten ikke over­holdt vike­plikt, som er en opp­lys­ning som ofte mang­ler. Og de had­de alt­så fått det med seg at det var bilis­ten, ikke bilen som ikke over­holdt vike­plik­ten. Kan­skje gjor­de de et unn­tak, siden det var en kvin­ne som kjør­te. De skriver:

mens den kvin­ne­li­ge sjå­fø­ren skul­le svin­ge inn til Kiwi-butik­ken ikke over­holdt vike­plik­ten da det smalt.”.

Men hvor­for de også må hen­ge på en påstand om at “syk­lis­ten kom i en van­vit­tig fart”, er vans­ke­lig å for­stå. Sli­ke vitne­ut­ta­lel­ser er noto­risk upå­li­te­li­ge. Det kan se om som om det er poli­ti­et som er kil­de til den­ne utta­lel­sen, men det frem­går ikke klart. Men poli­ti­et liker å kom­me med sli­ke irre­le­van­te og ofte feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger som bidrar til å fri­ta bilis­te­ne for deres ansvar, og sky­ve skyl­den over på syklistene.

Hamar Dag­blad — Øst­len­din­gen gjor­de det mes­te galt, basert på politi­kil­der, de de skrev “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen”. (Jeg har tid­li­ge­re omtalt saken her.) De byg­ger på utta­lel­ser fra en viss ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt. De site­rer Geir Rygh på dette:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fotgjengerfeltet”

Det var alt­så bilen, tyde­lig­vis uten fører, som kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­vei­en. Det var ingen bilist som kjør­te. Men det var alt­så en syk­list som kom kjø­ren­de ut Torg­gata, så syk­ke­len had­de i det mins­te fører. Fra hvil­ken del av Torg­gata syk­lis­ten kom, det evner ikke Geir Rygh å for­tel­le. Det er gans­ke vesent­lig om syk­lis­ten kom fra høy­re eller venst­re — beg­ge deler er mulig der ulyk­ken skjed­de. Hvem had­de vike­plikt? Geir Rygh kla­rer ikke å for­mid­le det, eller kan­skje han ikke synes det er så vik­tig — det var tross alt bare en syklist.

Der­imot pres­te­rer Geir Rygh å kom­me med rent tøv. Først er det det sed­van­li­ge om at syk­lis­ten kom i stor has­tig­het, igjen basert på vit­ner. Tror Geir Rygh at sli­ke vit­ner er i stand til å gi en noen­lun­de tro­ver­dig vur­de­ring av has­tig­he­ten? Men det mest idio­tis­ke kom­mer til slutt: Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet! Hvis Geir Rygh er så utvi­ten­de at han tror fot­gjen­ger­felt er for syk­lis­ter, bør han øye­blik­ke­lig avskil­tes og sen­des på omsko­le­ring — eller i alle fall etter­ut­dan­ning med obli­ga­to­ris­ke dag­li­ge syk­kel­tu­rer. Folk som kan få seg til noe som er så dumt bør ikke få utta­le seg offent­lig på veg­ne av en etat.

Poli­ti­et må på språk­opp­læ­ring. Det er Politi­di­rek­to­ra­tets ansvar har poli­ti­et har den nød­ven­di­ge kom­pe­tan­se, også språk­lig. Politi­mes­ter­ne må ryd­de opp i sine distrikter.

Print Friendly, PDF & Email