De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twit­ter­mel­ding fra f.eks. Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved poli­ti­et i Oslo på Twit­ter der den­ne fra 15. juni:

Louises­gt, tra­fikk­ulyk­ke, bil mot syk­list, nød­eta­te­ne er på vei.”

Vi skal mer­ke oss språk­bru­ken, som er gans­ke kon­se­kvent når uli­ke politi­en­he­ter mel­der om slik ulyk­ker. Det er et kjøre­tøy, til­syne­la­ten­de uten fører, mot per­son: Bil mot syk­list.

Språk er makt. Ved å avper­soni­fi­se­re bilis­ten og redu­se­re den­ne til et kjøre­tøy, tar poli­ti­et bilis­tens par­ti. Per­sonen som kjør­te bilen er ikke en del av ulyk­ken, det er bare bilen som er involvert. Syk­lis­ten der­imot, er i høy­es­te grad til ste­de i omta­len. Det må enten bli “Bil mot syk­kel”, eller “Bilist mot syk­list”.

Det er nep­pe bevisst språk­bruk fra poli­ti­et. Men det reflek­te­rer en grunn­hold­ning og bekref­ter et gene­relt inn­trykk av poli­ti­et som en bilist­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat.

Poli­ti­et og and­re må like­stil­le de to par­ter i en ulyk­ke. Det rik­ti­ge er etter min mening at en bilist kjør­te på en syk­list. Og selv­føl­ge­lig var det  “bilis­ten som skul­le svin­ge”, ikke “bilen skul­le svin­ge”, slik det står i den­ne noti­sen i Fir­da.

Bud­stik­ka er litt bed­re i den fore­lø­pig sis­te ulyk­kes­rap­por­ten de har gjen­gitt. Det heter rik­tig­nok “Syk­list og bil kol­li­der­te på Nes­bru” i over­skrif­ten. Men de har i det mins­te fått med seg at bilis­ten ikke over­holdt vike­plikt, som er en opp­lys­ning som ofte mang­ler. Og de had­de alt­så fått det med seg at det var bilis­ten, ikke bilen som ikke over­holdt vike­plik­ten. Kan­skje gjor­de de et unn­tak, siden det var en kvin­ne som kjør­te. De skri­ver:

mens den kvin­ne­li­ge sjå­fø­ren skul­le svin­ge inn til Kiwi-butik­ken ikke over­holdt vike­plik­ten da det smalt.”.

Men hvor­for de også må hen­ge på en påstand om at “syk­lis­ten kom i en van­vit­tig fart”, er vans­ke­lig å for­stå. Sli­ke vitne­ut­ta­lel­ser er noto­risk upå­li­te­li­ge. Det kan se om som om det er poli­ti­et som er kil­de til den­ne utta­lel­sen, men det frem­går ikke klart. Men poli­ti­et liker å kom­me med sli­ke irre­le­van­te og ofte feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger som bidrar til å fri­ta bilis­te­ne for deres ansvar, og sky­ve skyl­den over på syk­lis­te­ne.

Hamar Dag­blad — Øst­len­din­gen gjor­de det mes­te galt, basert på politi­kil­der, de de skrev “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen”. (Jeg har tid­li­ge­re omtalt saken her.) De byg­ger på utta­lel­ser fra en viss ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt. De site­rer Geir Rygh på det­te:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet”

Det var alt­så bilen, tyde­lig­vis uten fører, som kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­vei­en. Det var ingen bilist som kjør­te. Men det var alt­så en syk­list som kom kjø­ren­de ut Torg­gata, så syk­ke­len had­de i det mins­te fører. Fra hvil­ken del av Torg­gata syk­lis­ten kom, det evner ikke Geir Rygh å for­tel­le. Det er gans­ke vesent­lig om syk­lis­ten kom fra høy­re eller venst­re — beg­ge deler er mulig der ulyk­ken skjed­de. Hvem had­de vike­plikt? Geir Rygh kla­rer ikke å for­mid­le det, eller kan­skje han ikke synes det er så vik­tig — det var tross alt bare en syk­list.

Der­imot pres­te­rer Geir Rygh å kom­me med rent tøv. Først er det det sed­van­li­ge om at syk­lis­ten kom i stor has­tig­het, igjen basert på vit­ner. Tror Geir Rygh at sli­ke vit­ner er i stand til å gi en noen­lun­de tro­ver­dig vur­de­ring av has­tig­he­ten? Men det mest idio­tis­ke kom­mer til slutt: Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet! Hvis Geir Rygh er så utvi­ten­de at han tror fot­gjen­ger­felt er for syk­lis­ter, bør han øye­blik­ke­lig avskil­tes og sen­des på omsko­le­ring — eller i alle fall etter­ut­dan­ning med obli­ga­to­ris­ke dag­li­ge syk­kel­tu­rer. Folk som kan få seg til noe som er så dumt bør ikke få utta­le seg offent­lig på veg­ne av en etat.

Poli­ti­et må på språk­opp­læ­ring. Det er Politi­di­rek­to­ra­tets ansvar har poli­ti­et har den nød­ven­di­ge kom­pe­tan­se, også språk­lig. Politi­mes­ter­ne må ryd­de opp i sine dis­trik­ter.

Print Friendly, PDF & Email
 • LarsMo

  Det er ikke bare politi­folk som er upre­si­se. Jour­na­lis­ter er like ille.

  Hvem har egent­lig skyl­da her, var syk­lis­ten uopp­merk­som, eller brøt bilis­ten vike­plik­ten?
  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7773629.ece

  Kan­skje had­de det vært bed­re om fle­re syk­let med hjelm­ka­me­ra?
  Jf: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7758737.ece

  For­øv­rig had­de det vært inter­es­sant å høre Tor­vunds mening om reg­le­ne for syk­ling som Adres­sa har fått fra Sta­tens Veg­ve­sen: (Etter­spill av artik­ke­len oven­for)

  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7771935.ece

 • Lars Male Hart­vik­sen

  He he artig obser­vert. Men: Tra­fi­kant A består av ca 100 kg syk­list og bare 10 kg syk­kel, alt­så minst 90% syk­list. Tra­fi­kant B består av 1000 kg bil og ca 100 kg bilist, alt­så 90% bil. Poli­ti­et har alt­så rett i sin påstand med en feil­mar­gin på 1 sig­ma.

 • Olav­Tor­vund

  Så du mener det er skrot­vek­ten som skal avgjø­re? Jeg mener for­tatt at det er den som sik­ker bak rat­tet, eller på syk­ke­len, som er ansvar­lig for det som skjer.

 • Mar­tin P. Hoff

  Hold­nin­ger i sam­fun­net blir ofte iden­ti­fi­sert igjen­nom reto­rik­ken som bru­kes — også her. Godt obser­vert og skre­vet.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  Selv­føl­ge­lig. Jeg bare liker å påpe­ke hvor mye død­vekt bilis­ter tar med seg.
  Les­te artik­ke­len fra Nes­bru nå, og bilis­ten blir lik­som tatt ut av betrakt­ning. Her gjø­res det nes­ten helt klart kun en syk­list som er del i ulyk­ken. Han har “holdt van­vit­tig høy fart” og kjørt inn i en bil, så det skal vir­ke selv­for­skyldt. Får nes­ten inn­trykk av at bilen står par­kert.

  Bruk­te bilis­ten blink­ly­set? Brøt syk­lis­ten farts­gren­sen, siden man tar far­ten opp?

  Bilis­ten skul­le bare på kiwi-butik­ken stak­kars. Hva “skul­le bare” syk­lis­ten? Hjem og lage mat til bar­na sine?

 • Pal­Lyk­kja

  Inter­es­sant språk­bruk, det var eg ikkje klar over. Når det gjeld bilis­tar sine hold­ning til sykke­lis­tar så må eg seie at det er på tide at poli­ti­et ryd­dar opp. Det kan ikkje vere slik at mju­ke tra­fi­kan­tar som bru­kar det mest miljø­ven­le­ge trans­port­al­ter­na­ti­vet av alt, skal ver­te han­tert etter den ster­kas­tes rett i tra­fik­ken. Me har lover for­di me ikkje vil la den ster­kas­te få sty­re.

  Men, på den and­re sida så må syk­kel­for­bun­det og sli­ke sykkel­ak­ti­vis­tar som du er Olav vere med på å påver­ke hold­nin­ga­ne til dei som syk­lar alt det rei­mer og tøy kan hal­de mel­lom barne­fa­mi­li­ar på tur i mar­ka. I tra­fik­ken så er eg ikkje pla­ga av nær­gå­an­de sykke­lis­tar, for då pas­sar eg og unga­ne for bilar uan­sett. Men, gær­ningsyk­ling når ein er ute i natu­ren for å pluk­ke blo­mar og slap­pe av frå tra­fik­ken, det pro­vo­se­rar vel­dig for­di då er ein i eit anna modus enn langs bil­ve­gen.

  I Noreg er det til tider ein vold­som ego­is­me. Barne­fam­li­li­ar på bus­sar vert nes­ten hivd av bus­sen om poden slår seg vrang. Me lever i eit sam­funn der barne­fa­mi­li­ar vert sett på som omsyns­lau­se om dei tek med bar­na på offent­leg trans­port. Ein ser den same ego­is­men bilis­tar utvi­sar mot sykke­lis­tar for­di dei har vågd seg til å bru­ke vega­ne for å koma seg fram.

  Eller i nabo­la­get der unge­skrik får folk til å skri­ve hundre­vis av ill­sin­te inn­legg mot dei som let unga­ne få skrå­le og brå­ke. Kvi­for går det ikkje an å vere roms­leg og libe­ral? Eg vert kan­skje for­sin­ka til­sa­man 2 minut­ter i året av sykke­lis­tar for­di eg må brem­se ned og køy­re fint rundt. 2 minut­ter på eit heilt år. Med den kor­te suma­ren som er i Noreg så må kan­skje nokre grine­bi­ta­rar sit­je ute og høy­re på unge­skrål ein fem-ti timar i løpet av den kor­te suma­ren for at barn skal få lov å vere barn. Når ein att­på til veit at man­ge eld­re vert stu­va vekk på gam­le­hei­mar i åre­s­vis utan at nokon vit­jar dei, så må det vere noko sær­ei­gent ego­is­tisk ved den nors­ke kul­tu­ren i dag. Håpar fil­de­lings­kul­tu­ren får folk på rett spor 😉

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke noe ansvar for syk­lis­ter, ski­lø­pe­re, hunde­ei­ere eller and­re som opp­trer lite hen­syns­fullt i Mar­ka eller and­re ste­der.

 • Pal­Lyk­kja

  Ikkje du som pri­vat­per­son, men inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nar som “Ski­for­enin­gen”. Dei og syk­kel­or­ga­ni­sa­sjo­na­ne har eit ansvar for å byg­gje hold­nin­gar. Norsk Auto­mo­bil­for­ening og Trygg Tra­fikk byg­gjer hold­nin­gar og arbei­der for å frem­je gode ide­ar dei også. Der­som NAF skul­le sva­re på om dei synes det er ok å spy­le vin­dus­spy­lar­væs­ke på sykke­lis­tar eller pres­se dei av vegen med ein ullen fjern kom­men­tar som “sykke­lis­ta­ne kan syk­le på eit tids­punkt med mind­re tra­fikk”, eller “det er meir enn nok vegar, og det bur­de være ein smal sak for sykke­lis­ta­ne å fin­ne ein veg med mind­re tra­fikk og der­med vere til mind­re irri­ta­sjon for bilis­ta­ne, tenk smart og ver hen­syns­full”, eller den­ne, “akku­rat som poli­ti­et åtva­rar unge jen­ter mot å kle seg utford­ran­de i hel­ge­ne, så bør sykke­lis­tar la vere å freis­te aggres­si­ve bil­sjå­fø­rar i rush­et”. Det at politi­folk i Oslo indi­rek­te sei­er at jen­ter som går utford­ran­de kledd har seg sjølv å tak­ke om dei vert vald­tek­ne er nes­ten som å seie at “bilen køyr­de på sykke­lis­ten”. “Bilen” vert like nøy­tral som gjer­nings­man­nen.

  I vel­dig man­ge sam­funn i ver­da så er det den ster­kas­tes rett i tra­fik­ken, med fot­gjen­ge­rar nederst på rang­sti­gen. Når poli­ti­et ikkje går ut i gate­ne og hand­he­var fot­gjen­ga­ra­nes ret­tar så ser me at også i Noreg så vert respek­ten for fot­gjen­ga­rar mind­re og mind­re.

  Det er stor aksept for , så har me jo sett kva ame­ri­kansk “bailout” går ut på, dvs. ran på høg­lys dag. Laf­fer-kur­va lis­som.

  Eller i di gate, ånds­verks­lov­gje­ving som går over alle støv­le­skaft, det­te er pri­va­ti­se­ring av fel­les­res­sur­sar etter Kong Midas prin­sip­pet. Er ikkje meir nøye med empi­ri­en den­ne IP-indu­stri­en enn Rea­gan var med Laf­fer-kur­va.

  Eller for litt over 40 år sidan at ber­re to per­son­ar gjor­de til at Noreg til­fel­dig­vis fekk ei gren­se som gjor­de at dei fles­te olje­fun­na såvidt sne­ik seg inn­om den­ne gren­sa, i kamp mot “Dei sju sys­t­re”. Des­se “Sju sys­t­re­ne” dreiv ran av glo­ba­le fel­les­res­sur­sar, og fekk kor­rup­te Emi­rar i utvik­lings­land til å skri­ve under på at det var Allah’s vil­je at Cono­co kom og for­syn­te seg gra­tis av olje­res­sur­sa­ne, og i Noreg så var det retts­kjelde­læra som vart end­ra i “Dei sju sys­t­re­ne” sin favør så vidt eg hug­sar.

  Eg trur at det å orga­ni­se­re sam­fun­net etter den ster­kas­tes rett gir oss eit sam­funn som vel­dig få eigent­leg yns­kjer å leve i, og om ikkje vår gene­ra­sjon kjem så langt at me øyde­legg dei demo­kra­tis­ke ver­di­ane, eller natur­grunn­la­get vårt, så er det mykje som tydar på at fram­ti­di­ge gene­ra­sjo­nar må beta­le pri­sen for ego-ten­kjin­ga i vår tid. Ves­ten vart brårik for fem­ti år sidan, og kon­sum­sam­fun­net gjekk jo til hovu­det på dei som i dag er eld­re, det er for­ståe­leg, men dei har fått litt for gode røyns­ler med kon­su­me­rin­ga, dei trur at gle­da veks inn i him­me­len akku­rat som alle nyrike, og dei gjor­de til og med ego­is­men til sitt sam­funns­øko­no­mis­ke og stats­vit­skap­le­ge man­tra. Eg trur den­ne kul­tu­ren som vart dyr­ka fram no visar sitt san­ne omsyns­lau­se ansikt i høve mel­lom mar­ka-bru­ka­rar til fots og på hjul, og i mel­lom bilar og sykke­lis­tar, og i vold­tek­ter av lett­kled­de kvin­ner på byen. Det er difor vel­dig vans­ke­leg å gje­re noko som mon­nar mot des­se sym­pto­me­ne, for­di ego­is­men har vore dyr­ka i flei­re tiår som ein dygd.

 • Peter Udbjørg

  Selv­om det kan gå på ner­ve­ne, hiver ikke jeg skri­ker­un­ger av trik­ken min. Det går over, og røsj er røsj. Og jeg har hatt små­un­ger sjøl, så jeg veit at unger kan ha dår­li­ge dager. Dess­uten har barne­vogns­fø­re­ren betalt for seg. 🙂

 • Peter Udbjørg

  Se bare på bolig­mar­ke­det. Fra køord­ning (kjipt, og kan­hen­de med pen­ger under bor­det), men kø er likt for alle. Og selv pen­ga under bor­det var ikke seks­sif­ra. Og leie­bo­lig var kurant, både hva leie og og kon­trakt angikk.
  Nå er det “fritt mar­ked”, det er pen­ga som rår, og de som alt har bolig (de fei­te 60-årin­ge­ne som fikk vekk køord­nin­gen) kan sel­ge med nem pro­fit, mens de unge ikke leng­her har noen sti­ge å klat­re opp, for den tok 68-gene­ra­sjo­nen med seg.
  Nå er “grøn­ne ver­di­er” i vin­den som ald­ri før. I 1994 kun­ne vi vel­ge og vra­ke i hyt­ter i Etter­stad koloni­hage, nå er det 10 års vente­lis­te. Men har du først holdt ut i køen, er pri­se­ne sjel­den stør­re enn 1–200 000 (gjer­ne lave­re). Mens på øyene, der er det “fritt mar­ked”. Med­mind­re du arver ei øyhyt­te, kan du bare glem­me å få deg en. For pri­se­ne der ute er fort 2–3 Mnok, og hvem har råd til øyhyt­te og bolig, også til 2–3 Mnok, på én til to almin­ne­li­ge inn­tek­ter?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har litt vans­ke­lig for å se hva det­te har å gjø­re med hvor­dan man omta­ler biler og bilis­ter i for­bin­del­se med tra­fikk­ulyk­ker.

 • Peter Udbjørg

  Sor­ry. Det ble en rant… Men ellers er jeg enig med deg: “Bilen”, har den ingen fører?