Les vins du Tour de France 2013: Innledning

TdF_100_logoSå skal vi i gang med jubi­le­ums­t­ouren. Årets utga­ve er Tour de Fran­ce nr 100.  I årets utga­ve får vi også vin­mes­sig sel­skap av Tour de Vin 2013: En vin­rei­se gjen­nom Frank­ri­ke fra druelig.no. Det skal bli inter­es­sant å se hvor like eller uli­ke valg vi gjør i løpet av touren. En annen nykom­mer er tourguide.no, som dri­ves av en syk­kel­in­ter­es­sert kame­rat­gjeng. De ser ut til å være mer opp­tatt av syk­kel enn av vin, med omta­le av hver enkelt etappe.

Tour de Fran­ce er som et enormt omrei­sen­de sir­kus som rig­ger opp hver mor­gen, rig­ger ned om kvel­den og rei­ser vide­re til nes­te by. Hvis du vil vite litt mer om hvor stort det­te sir­ku­set er, kan du lese den­ne artik­ke­len fra Velo News.

Et til­bake­ven­den­de irri­ta­sjons­mo­ment med Tour de Fran­ce er at kar­te­ne over etap­pe­ne offent­lig­gjø­res så sent. Det kan gjø­re de sis­te par uke­ne før touren star­ter mer hek­tis­ke enn jeg set­ter pris på. I år ble kar­te­ne til­gjen­ge­li­ge, i alle fall på net­tet, først den 14. juni. En bonus er at man nå har valgt å lage Goog­le-kart. Der­med er det mulig å zoo­me inn på detal­jer, om man måt­te øns­ke det. Kar­te­ne på mine sider er sta­tis­ke. Men klik­ker du på dem, kom­mer du til TdF-side­ne med dyna­mis­ke Google-kart.

Vi star­ter med over­sikt over hele Touren.

TdF_2013_00G

Arran­gø­re­ne har gjort noen inter­es­san­te grep med årets tra­sé. Det blir spen­nen­de å se hva slags utslag det gir. Star­ten er i år på Kor­si­ka, den enes­te av regio­ne­ne i Frank­ri­ke som til nå ikke har hatt besøk av Touren.Det er ingen pro­log. Touren star­ter med en flat etap­pe på 200 km. Sann­syn­lig­vis blir det en masse­spurt, en spurt man­ge vil sat­se mye på å vin­ne. Vin­ne­ren her vil få sine førs­te aksjer i poeng­trøy­en. Men vin­ne­ren vil dess­uten lede touren og syk­le i gult på and­re etap­pe. Nr 2 vil få låne den grøn­ne trøyen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: Inn­led­ning