Les vins du Tour de France 2013: 1. etappe En flat etappe på Korsika!

TdF_100_logoI år er det ingen pro­log. Førs­te etap­pe er 200 km fra Por­to-Vecchio som først går til Boni­fa­cio, før den ven­der nord­over, er en ny tur inn­om Por­to-Vecchio og fort­set­ter nord­over til Bas­tia.

Etap­pen beskri­ves som flat. Jeg trod­de kna­pt det var mulig å fin­ne så mye flat vei på Kor­si­ka. Men som arran­gø­ren skrev da det­te ble pre­sen­tert: “On the ride up the coast, the riders will then tra­vel along one of the rare flat roads on the island”. Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_01En flat etap­pe bør bety at det blir en masse­spurt. På førs­te etap­pe er det gjer­ne ner­vøst. Ryt­ter­ne vil gjer­ne posi­sjo­ne­re seg, og man vet vel ikke helt hvor man står i for­hold til sine kon­kur­ren­ter. Det kan der­for bli dra­ma­tikk på den­ne etap­pen. I føl­ge fysio­ter­a­paut Ben Carl­sen var det 15 ryt­te­re som brøt i løpet av førs­te uken i fjor på grunn av brudd — det er vel oftest krave­be­net. Det kan nok være noen som ikke kom­mer i mål på dagens etap­pe, eller som i alle fall ikke vil være kla­re til start på den nes­te. I løpet av touren sen­des 8 % av ryt­ter­ne hjem med brudd. Ingen and­re sports­be­gi­ven­he­ter er i nær­he­ten, fort­satt i føl­ge Ben Carl­sen. Det er en tøff sport. Men hel­dig­vis er det slik at et brudd gror i løpet av noen uker.

Jeg har dess­ver­re ald­ri vært på Kor­si­ka og kjen­ner land­ska­pet kun fra bil­der og av omta­le. Men en flat vei langs kys­ten, det kan vel fort kom­me til å bety vind. Så kan­skje blir det ikke noen helt enkel åpning på årets Tour.

Kor­si­ka er en fjell­knaus, noe ryt­ter­ne vil mer­ke på de kom­men­de etap­pe­ne. Det fin­nes vel kna­pt mer flat vei å ta av. Den høy­es­te top­pen, Mon­te Cin­to, er 2706 m, men så høyt skal ikke ryt­ter­ne. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 1. etap­pe En flat etap­pe på Kor­si­ka!