Les vins du Tour de France 2013: 2. etappe — over Korsika

TdF_100_logoand­re etap­pe skal ryt­ter­ne over øya. Det er tre top­per, Cols de Bel­lag­ra­na­jo (723 m), de la Ser­ra (807 m) og de Viz­za­vona (1,163 m). Det er også en kre­ven­de utfor­kjø­ring mot mål.

Det blir nok en litt annen utvik­ling i rit­tet enn vi har sett de sene­re åre­ne. En tem­po­ryt­ter kan ikke skaf­fe seg et for­sprang på en pro­log og syk­le i gult til man møter fjell etter en ukes tid. Det vil sann­syn­lig­vis hel­ler ikke være en som blir sit­ten­de i et hel­dig brudd som behol­der klatre­trøy­en til til man møter ordent­li­ge fjell.

Nå har førs­te blogg om Kor­si­ka kom­met fra TV2s KulTour-team, Finn Erik Rog­nan og Jon Kåre Hovers­holm, kom­met på nett. Her er man­ge tips om Kor­si­ka. Nett­si­den korsika.no var f.eks. ukjent for meg, en nett­side som ser ut til å være nyt­tig om man vil rei­se til Kor­si­ka. Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_02

Wiki­com­mon, CC BY-SA

Jeg tar med et annet kart over vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka i dag. Jeg synes det­te er inter­es­sant for­di det også er et topo­gra­fisk kart som ter­ren­get. Vin­om­rå­de­ne er mind­re på det­te kar­tet enn på det jeg had­de med i går. Om jeg har for­stått det rett, så vis­te gårs­da­gens kart hvor det fak­tisk dyr­kes vin, mens det­te kar­tet viser klas­si­fi­ser­te områ­der. Men helt sik­ker er jeg ikke.

Vi krys­ser “fin­ge­ren” fra Bas­tia og hen­ter vin i Patri­mo­nio, inne i buk­ten. Patri­mo­nio er et av de elds­te om mest vel­re­nom­mer­te vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka. Det var det førs­te områ­det som fikk AOC-sta­tus i 1968. Den reg­nes også som den bes­te, og kva­li­te­ten sies å ha økt bety­de­lig i de sene­re åre­ne. Tids­skrif­tet Decan­ter beskri­ver viner fra Kor­si­ka som en godt bevart hem­me­lig­het, og sier det­te om Patri­mo­nio: Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 2. etap­pe — over Kor­si­ka