Les vins du Tour de France 2013: 2. etappe — over Korsika

TdF_100_logoand­re etap­pe skal ryt­ter­ne over øya. Det er tre top­per, Cols de Bel­lag­ra­na­jo (723 m), de la Ser­ra (807 m) og de Viz­za­vona (1,163 m). Det er også en kre­ven­de utfor­kjø­ring mot mål.

Det blir nok en litt annen utvik­ling i rit­tet enn vi har sett de sene­re åre­ne. En tem­po­ryt­ter kan ikke skaf­fe seg et for­sprang på en pro­log og syk­le i gult til man møter fjell etter en ukes tid. Det vil sann­syn­lig­vis hel­ler ikke være en som blir sit­ten­de i et hel­dig brudd som behol­der klatre­trøy­en til til man møter ordent­li­ge fjell.

Nå har førs­te blogg om Kor­si­ka kom­met fra TV2s KulTour-team, Finn Erik Rog­nan og Jon Kåre Hovers­holm, kom­met på nett. Her er man­ge tips om Kor­si­ka. Nett­si­den korsika.no var f.eks. ukjent for meg, en nett­side som ser ut til å være nyt­tig om man vil rei­se til Kor­si­ka. Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_02

Wiki­com­mon, CC BY-SA

Jeg tar med et annet kart over vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka i dag. Jeg synes det­te er inter­es­sant for­di det også er et topo­gra­fisk kart som ter­ren­get. Vin­om­rå­de­ne er mind­re på det­te kar­tet enn på det jeg had­de med i går. Om jeg har for­stått det rett, så vis­te gårs­da­gens kart hvor det fak­tisk dyr­kes vin, mens det­te kar­tet viser klas­si­fi­ser­te områ­der. Men helt sik­ker er jeg ikke.

Vi krys­ser “fin­ge­ren” fra Bas­tia og hen­ter vin i Patri­mo­nio, inne i buk­ten. Patri­mo­nio er et av de elds­te om mest vel­re­nom­mer­te vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka. Det var det førs­te områ­det som fikk AOC-sta­tus i 1968. Den reg­nes også som den bes­te, og kva­li­te­ten sies å ha økt bety­de­lig i de sene­re åre­ne. Tids­skrif­tet Decan­ter beskri­ver viner fra Kor­si­ka som en godt bevart hem­me­lig­het, og sier det­te om Patrimonio:

But the true ori­gi­na­li­ty of Cor­si­ca is to be found in wines such as Patri­mo­nio, the live­liest of the Cor­si­can appel­la­tions, with 30 grow­ers making red, whi­te and rosé. For one of the lead­ing grow­ers, Antoi­ne Are­na: ‘This is whe­re Niel­lu­c­cio is at its most cha­rac­te­ri­s­tic, on lime­stone slopes.’”

Det er bare å inn­røm­me at jeg ikke har druk­ket så mye kor­si­kansk vin, og had­de ikke druk­ket noe før jeg begyn­te å gjø­re rese­arch til årets utga­ve av Les vins du Tour de Fran­ce. Så jeg har ikke noe grunn­lag for egne menin­ger om hvor­dan utvik­lin­gen i vin­pro­duk­sjo­nen her har vært.

Jord­smon­net i Patri­mo­nio er pre­get av kalk­hol­dig lei­re og kalk­stein, som gjør det­te områ­de anner­le­des enn res­ten av Kor­si­ka, sett i et geo­lo­gisk per­spek­tiv. Det­te betyr selv­føl­ge­lig også mye for vinen som kom­mer herfra.

Tra­di­sjo­nelt har områ­det vært mest kjent for rødvin og hvit­vin. Rødvin lages først og fremst på den loka­le dru­en Nielu­c­cio, som er det loka­le nav­net på San­giove­se, Tosca­na-dru­en frem­for noen. Hvit­vin lages bare på Ver­men­ti­no. Men i de sene­re åre­ne har også rosé­vin blitt popu­lært, her som så man­ge and­re ste­der. Se Hachet­te guide til Patri­mo­nio.

Vi kan også ta med vin fra selve “fin­ge­ren”, Cap-Cor­se. Le Mus­cat du Cap-Cor­se er en søt vin laget på mus­cat-dru­en. Det lages vin på den­ne dru­en man­ge ste­der. Dru­en har en karak­te­ris­tisk, litt kryd­ret smak. Men jeg må bare erkjen­ne at den­ne vinen fra Kor­si­ka har jeg ikke smakt. Se Hachet­te guide til Le Mus­cat du Cap-Cor­se.

På vei opp mot fjel­le­ne pas­se­rer vi ikke så langt fra Clos Ven­turi. Da det aner­kjen­te vin­tids­skrif­tet Decan­ter for et par år siden del­te ut tro­fé for den bes­te frans­ke regio­na­le rødvi­nen under £ 10, ble det­te vinneren.

Vinen i mål­om­rå­det kom­mer vi til­ba­ke til i morgen.

1782064141Det kom­mer man­ge bøker om Tour de Fran­ce hvert år, og det er vel ingen over­ras­kel­se at det er eks­tra man­ge i jubi­le­ums­året. Den offi­si­el­le boken, som gans­ke enkelt heter “Tour de Fran­ce” med under­tit­tel “The Offi­ci­al 100th Race Anni­ver­sa­ry Edition” er en flott bok. Blant all den frans­ke lit­te­ra­tu­ren jeg viser til her, så er det vel best å under­stre­ke at den­ne er på engelsk. Boken har noen sider om hver utga­ve av Tour de Fran­ce siden 1903, med flot­te bil­der. Den for­tel­ler også om trøy­ene, om doping­skan­da­le­ne og en del annet.

Det er knall­hardt å syk­le Tour de Fran­ce. Men her gjel­der ikke at alt var bed­re før. Etap­pe­ne var len­ger. Utsty­ret var tyng­re og dår­li­ge­re. Det gikk man­ge år får man fikk gir på syk­le­ne. Det var ikke noe støtte­ap­pa­rat, i alle fall ikke noe som kan sam­men­lig­nes med det man har i dag. Ved punk­te­ring måt­te syk­lis­te­ne selv lap­pe hju­let. Det var ikke lov å ta i mot hjelp.

Noe man også blir min­net på når man ser bil­de­ne, er at vei­ene var mye dår­li­ge­re. Å syk­le opp fjel­le­ne på tun­ge syk­ler uten gir, på dår­lig, våte og blø­te grus­vei­er, må ha vært noe nær umenneskelig.

9782848314013En bok som blant annet dek­ker Kor­si­ka er Vins du Sud ; Pro­ven­ce et Cor­se, Lan­gue­doc-Rous­sil­lon, Sud-Ouest, val­lée du Rhô­ne. Den er utgitt av La Revue du Vin de Fran­ce. Så vel­dig dypt­pløy­en­de er en den ikke, men den gir en grei over­sikt. Dess­ver­re synes det ikke som om den er så lett til­gjen­ge­lig for tiden.

Velomaniacs_9Vi var inn­om Aste­rix i går. Frank­ri­ke har, sam­men med Bel­gia, en helt annen tegne­se­rie­tra­di­sjon enn hva vi har. Aste­rix, Lucky Luke og and­re frans­ke tegne­se­ri­er er kjent også for et norsk pub­li­kum. Men det er så mye mer, fra repor­ta­sjer i tegne­se­rie­form, poli­tisk sati­re og poli­tis­ke bio­gra­fi­er, tegne­se­ri­er om vin og om man­ge and­re tema­er som opp­tar folk i Frank­ri­ke. For eksem­pel syk­kel. Tegne­se­ri­en Vel­o­ma­niacs kom­mer med et num­mer i året, sånn omtrent, akku­rat i tide til Tour de Fran­ce. Så også i år, når num­mer 9 har kom­met ut. Den kan gi et inn­blikk i man­ge sider ved fransk sykkelkultur.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email