Les vins du Tour de France 2013: 3. etappe — langs Korsikas vestkyst

TdF_100_logoI dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe. Nå er det alvor. Alex­an­der Kristoff har selv flag­get at han vil i gult, og Johann Kag­ge­stad har spådd Edvald Boa­sson Hagen i gult. Nå må de bare trå til, så får vi håpe at i alle fall en av dem får rett. Det er imid­ler­tid først etter lag­tem­po­en dis­se har sett seg ut den gule trøy­en. Det er vel ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish her ser sin førs­te mulig­het til å få den gule trøy­en.

Men vi har igjen lagt oss to dager foran, og har kom­met til tred­je etap­pe. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

Tred­je etap­pe star­ter i Ajac­cio, Kor­si­kas størs­te by. Det­te er Napo­le­ons føde­by, og man kan besø­ke huset der han ble født. His­to­rie­skri­ving er i stor grad nasjons­byg­ging med mye pro­pa­gan­da. Når vi ser til­ba­ke på danske­ti­den, var det all­tid Dan­mark som gjor­de det vi ikke liker, som å være alli­ert med Napoelon. Vi, alt­så Nor­ge, var ikke med på det, bort­sett fra at det påfør­te oss pro­ble­mer, ga oss Ter­je Vigen og en del annet. Vi iden­ti­fi­se­rer oss med Wel­ling­ton og de som ned­kjem­pet impe­ria­lis­ten Napo­le­on. I Frank­ri­ke har Napoelon en helt annen sta­tus, og ikke minst på Kor­si­ka. Fly­plas­sen i Ajac­cio heter Ajac­cio — Napo­lé­on Bona­par­te Air­port. Man ærer sine helter!

TdF_2013_03

Den mest inter­es­san­te vinen fin­ner vi også i dag ved star­ten. 3. etap­pe går langs Kori­si­kas vest­kyst. Vi kun­ne selv­sagt ha fun­net den sam­me vinen ved for­ri­ge etap­pes mål­gang også. Men vi må por­sjo­ne­re ut godsakene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 3. etap­pe — langs Kor­si­kas vest­kyst