Les vins du Tour de France 2013: 3. etappe — langs Korsikas vestkyst

TdF_100_logoI dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe. Nå er det alvor. Alex­an­der Kristoff har selv flag­get at han vil i gult, og Johann Kag­ge­stad har spådd Edvald Boa­sson Hagen i gult. Nå må de bare trå til, så får vi håpe at i alle fall en av dem får rett. Det er imid­ler­tid først etter lag­tem­po­en dis­se har sett seg ut den gule trøy­en. Det er vel ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish her ser sin førs­te mulig­het til å få den gule trøy­en.

Men vi har igjen lagt oss to dager foran, og har kom­met til tred­je etap­pe. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

Tred­je etap­pe star­ter i Ajac­cio, Kor­si­kas størs­te by. Det­te er Napo­le­ons føde­by, og man kan besø­ke huset der han ble født. His­to­rie­skri­ving er i stor grad nasjons­byg­ging med mye pro­pa­gan­da. Når vi ser til­ba­ke på danske­ti­den, var det all­tid Dan­mark som gjor­de det vi ikke liker, som å være alli­ert med Napoelon. Vi, alt­så Nor­ge, var ikke med på det, bort­sett fra at det påfør­te oss pro­ble­mer, ga oss Ter­je Vigen og en del annet. Vi iden­ti­fi­se­rer oss med Wel­ling­ton og de som ned­kjem­pet impe­ria­lis­ten Napo­le­on. I Frank­ri­ke har Napoelon en helt annen sta­tus, og ikke minst på Kor­si­ka. Fly­plas­sen i Ajac­cio heter Ajac­cio — Napo­lé­on Bona­par­te Air­port. Man ærer sine helter!

TdF_2013_03

Den mest inter­es­san­te vinen fin­ner vi også i dag ved star­ten. 3. etap­pe går langs Kori­si­kas vest­kyst. Vi kun­ne selv­sagt ha fun­net den sam­me vinen ved for­ri­ge etap­pes mål­gang også. Men vi må por­sjo­ne­re ut godsakene.

Vin­om­rå­det Ajac­cio har gans­ke stor utstrek­ning, selv om det dyr­ke­de area­let ikke er så stort. Vinen dyr­kes fra hav­nivå opp til 380 m, skjønt noen kil­der sier den dyr­kes opp til 500 m. Grun­nen er gra­nitt. Geo­lo­gisk er det et gans­ke homo­gent områ­de. Se Hachet­te guide til Ajac­cio.

Det­te er opp­rin­nel­ses­ste­det til dru­en Sciac­ca­rel­lu. Skjønt det er vel bare kor­si­ka­ne­re og and­re fransk­menn som vil hev­de at det­te er opp­rin­nel­ses­se­det. Som nevnt tid­li­ge­re, er det­te den dru­en som i Tosca­na kal­les Mam­molo, og det er nok Tosca­na som er opp­rin­nel­ses­ste­det. Men i Tosca­na er den en hjelpedrue, på Kor­si­ka er den en hoved­drue. Sciac­ca­rel­lu står for 47% av pro­duk­sjo­nen i områ­det. Den gir en rødvin med rela­tivt lys far­ge, men lik­vel gans­ke mye kropp.

Det dyr­kes også Gre­nache og det lages hvit­vin på Ver­men­ti­no.

Jeg skal ikke på påstå at jeg kjen­ner noe til vin­hand­le­re i Ajac­cio. Men Le Che­min des Vig­nob­les er i alle fall en som jeg kom over på net­tet da jeg let­te etter infor­ma­sjon, og som ser ut til å spe­sia­li­se­re seg på kor­si­kansk vin. Den er sik­kert verdt å stik­ke inn­om, om man skul­le være på de kanter.

Cal­vi er et av de elds­te vin­om­rå­de­ne. Om jeg har for­stått det rett, pro­du­se­res de sam­me typer vin med de sam­me typer dru­er som ellers på Korsika.

9782848314013En bok som blant annet dek­ker Kor­si­ka er Vins du Sud ; Pro­ven­ce et Cor­se, Lan­gue­doc-Rous­sil­lon, Sud-Ouest, val­lée du Rhô­ne. Den er utgitt av La Revue du Vin de Fran­ce. Så vel­dig dypt­pløy­en­de er den ikke. Men den gir en grei over­sikt, med tips om pro­du­sen­ter, hvor man bør kjø­pe vin, osv. Jeg har ikke fun­net and­re bøker som vier sær­lig plass til viner fra Korsika.

Dess­ver­re synes det ikke som om den er så lett til­gjen­ge­lig for tiden.

220301475XDet fin­nes selv­føl­ge­lig man­ge man­ge bøker om Napo­lé­on Bona­par­te. Hvis man vil lese en bio­gra­fi er kan­skje den­ne av Her­man Lin­dqvist verdt å lese. Her­man Lin­dqvist har skre­vet mye popu­lær­his­to­rie, blant annet et verk i syv bind om Sve­ri­ges his­to­rie. Det var den­ne seri­ens suk­sess som fikk Gyl­den­dal til å be Kar­sten Alnæs skri­ve “His­to­ri­en om Nor­ge”.  Her­man Lind­kvist har også skre­vet and­re bio­gra­fi­er, blant annet om Karl Johan. Jeg vet at fag­his­to­ri­ke­re ikke er så begeist­ret for den­ne type bøker, men det bør ikke vi ama­tø­rer bry oss så alt for mye om. Uan­sett vil de nok være enda mind­re begeist­ret for det jeg egent­lig vil fram til, nem­lig tegne­se­ri­er. Det fin­nes man­ge tegne­se­ri­er om Napo­lé­on. Jeg har valgt ut én, litt tilfeldig.

2822204012Det­te er jubi­le­ums-touren, nr. 100 i rek­ken. Hvert år kom­mer det ut fle­re bøker om Tour de Fran­ce. De sik­ter seg inn mot sli­ke som meg, som synes det er mor­somt å lese litt om touren, dens his­to­rie og ikke minst fol­ke­ne som har del­tatt. I år ser det ut til å ha kom­met eks­tra man­ge sli­ke bøker.

Selv­føl­ge­lig kan man også få tour-min­ner i tegne­se­rie­form. La Vie Secrè­te du Tour inne­hol­der anek­to­ter fra Tour de Fran­ce for­talt av blant and­re Gérard Holtz (stjerne­re­por­ter på fransk TV), Tho­mas Voeck­ler, Jean-Marie Leblanc og andre.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email