Les vins du Tour de France 2013: 4. etappe — lagtempo i Nice, vin fra Bellet

TdF_100_logoSå er vi i gang. Og for en åpning! Alex­an­der Kristoff på and­re plass! Han star­ter med grønn trøye i dag (rik­tig­nok bare på lån). Men som han selv sier det: “So clo­se for the win :/ but a great debut at #tdf !”

Man måt­te reg­ne med dra­ma­tikk på førs­te etap­pe. Men det­te var i over­kant, og av til dels gans­ke uven­te­de grun­ner. Som Bri­an Nygaard, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør for Orica Gree­nED­GE, skrev på Twit­ter anslags­vis 10 minut­ter før mål­gang: “Our bus is par­ked real­ly bad­ly right now”. Før start meld­te The Inner RingTwit­ter at bussjå­fø­re­ne ikke had­de adgang til del­ta­ker­lands­byen ved start for at man ikke skul­le risi­ke­re at de smak­te for mye på den loka­le vinen. Jeg syn­tes det kan­skje var litt over­dre­vet. Men etter å ha sett par­ke­rin­gen til Orica Gree­nED­GEs sjå­før, inn­ser jeg at de kan­skje har et poeng like­vel. Skjønt det er en litt bed­re for­kla­ring på buss­epi­so­den her.

Fall må man reg­ne med på førs­te etap­pe. Men det er dumt når det blir så avgjø­ren­de som på førs­te etap­pe. Sports­di­rek­tø­ren fra FDJ var mildt sagt for­ban­net etter­på. At man 6 km før mål får beskjed om at mål­gang er flyt­tet til 3 km-mer­ket på grunn av pro­ble­mer ved mål, må man aksep­te­re. Men når det gis kon­tra­be­skjed når det er under en km før den nye mål­lin­jen etter at alle har begynt å posi­sjo­ne­re seg for spur­ten, da må det bli problemer.

Vi får håpe at de nors­ke ryt­ter­ne får vist seg fram også på den etap­pen de skal ut på i dag. Vi går vide­re til fjer­de etappe.

Fjer­de etap­pe er lag­tem­po i Nice. Jeg liker lag­tem­po. Den­ne er såpass kort, 25 km, at den nok vil ska­pe skil­ler, men ikke så sto­re skil­ler at det mes­te kan avgjø­res alle­re­de her. Den best plas­ser­te på det ster­kes­te laget kom­mer til å ha den gule trøy­en etter den­ne etap­pen. Sky har tid­li­ge­re vist at de behers­er lag­tem­po godt, så jeg blir ikke over­ras­ket om det er en fra det­te laget som kan ikle seg gult på den nes­te etap­pen. Ser mer om etap­pen i tourguide.no.

Som jeg nevn­te i går, har Johan Kag­ge­stad spådd at Edvald Boa­sson Hagen kan ikle seg gul trøye etter den­ne etap­pen. Alex­an­der Kristoff har selv sagt at han vil prø­ve å kap­re den gule trøy­en her. Beg­ge bør ha gode mulig­he­ter — det kom­mer an på om Sky eller Katu­sja kla­rer å vin­ne lag­tem­po­en. Den som har gul trøye etter den­ne etap­pen vil sann­syn­lig­vis behol­de den til ryt­ter­ne møter fjell for alvor på den åtten­de etap­pen.

TdF_2013_04

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 4. etap­pe — lag­tem­po i Nice, vin fra Bel­let