Les vins du Tour de France 2013: 4. etappe — lagtempo i Nice, vin fra Bellet

TdF_100_logoSå er vi i gang. Og for en åpning! Alex­an­der Kristoff på and­re plass! Han star­ter med grønn trøye i dag (rik­tig­nok bare på lån). Men som han selv sier det: “So clo­se for the win :/ but a great debut at #tdf !”

Man måt­te reg­ne med dra­ma­tikk på førs­te etap­pe. Men det­te var i over­kant, og av til dels gans­ke uven­te­de grun­ner. Som Bri­an Nygaard, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør for Orica Gree­nED­GE, skrev på Twit­ter anslags­vis 10 minut­ter før mål­gang: “Our bus is par­ked real­ly bad­ly right now”. Før start meld­te The Inner RingTwit­ter at bussjå­fø­re­ne ikke had­de adgang til del­ta­ker­lands­byen ved start for at man ikke skul­le risi­ke­re at de smak­te for mye på den loka­le vinen. Jeg syn­tes det kan­skje var litt over­dre­vet. Men etter å ha sett par­ke­rin­gen til Orica Gree­nED­GEs sjå­før, inn­ser jeg at de kan­skje har et poeng like­vel. Skjønt det er en litt bed­re for­kla­ring på buss­epi­so­den her.

Fall må man reg­ne med på førs­te etap­pe. Men det er dumt når det blir så avgjø­ren­de som på førs­te etap­pe. Sports­di­rek­tø­ren fra FDJ var mildt sagt for­ban­net etter­på. At man 6 km før mål får beskjed om at mål­gang er flyt­tet til 3 km-mer­ket på grunn av pro­ble­mer ved mål, må man aksep­te­re. Men når det gis kon­tra­be­skjed når det er under en km før den nye mål­lin­jen etter at alle har begynt å posi­sjo­ne­re seg for spur­ten, da må det bli problemer.

Vi får håpe at de nors­ke ryt­ter­ne får vist seg fram også på den etap­pen de skal ut på i dag. Vi går vide­re til fjer­de etappe.

Fjer­de etap­pe er lag­tem­po i Nice. Jeg liker lag­tem­po. Den­ne er såpass kort, 25 km, at den nok vil ska­pe skil­ler, men ikke så sto­re skil­ler at det mes­te kan avgjø­res alle­re­de her. Den best plas­ser­te på det ster­kes­te laget kom­mer til å ha den gule trøy­en etter den­ne etap­pen. Sky har tid­li­ge­re vist at de behers­er lag­tem­po godt, så jeg blir ikke over­ras­ket om det er en fra det­te laget som kan ikle seg gult på den nes­te etap­pen. Ser mer om etap­pen i tourguide.no.

Som jeg nevn­te i går, har Johan Kag­ge­stad spådd at Edvald Boa­sson Hagen kan ikle seg gul trøye etter den­ne etap­pen. Alex­an­der Kristoff har selv sagt at han vil prø­ve å kap­re den gule trøy­en her. Beg­ge bør ha gode mulig­he­ter — det kom­mer an på om Sky eller Katu­sja kla­rer å vin­ne lag­tem­po­en. Den som har gul trøye etter den­ne etap­pen vil sann­syn­lig­vis behol­de den til ryt­ter­ne møter fjell for alvor på den åtten­de etap­pen.

TdF_2013_04

Nice lig­ger ved foten av Alpe­ne. Byen lig­ger i le for kal­de vin­der fra nord. Det­te gir et mildt vin­ter­kli­ma. Det var de mil­de vin­tre­ne som gjor­de Nice til et turist­mål for rike engelsk­menn. Det er som kjent engelsk­men­ne­ne som har fun­net opp det mes­te som har med turis­me å gjø­re. Det er nes­ten som man kan lure på om det er engelsk­menn som også har gitt byen navn, med kom­men­ta­rer av typen “how nice!”. Men slik er det ikke. Nice kom­mer fra det gres­ke nav­net Nikaia etter den gres­ke sei­ers­gu­den Nike. Men om vi nå er inne på steds­navn, så fin­nes det et Nice i USA, nær­me­re bestemt i Cali­for­nia, ca 100 km nord for Napa — som bur­de være kjent for vin­in­ter­es­ser­te. Jeg tar det med, siden det er et La Cali­for­nie langs stran­den i Nice, som ryt­ter­ne skal gjen­nom før de drei­er litt inn i landet.

Kutour 2013 har et inn­slag om Hotel Negres­co i Nice. Jeg har ald­ri bodd der, men har hatt gle­den av å spi­se i deres utmer­ke­de res­tau­rant, som i alle fall den gan­gen had­de to stjer­ner i Michelin-guiden.

Nær­het til fjell betyr gjer­ne at vin­pro­duk­sjo­nen er begren­set. Så også her. Men rett nord for Nice fin­ner vi vin­om­rå­det Bel­let. Det er et kupert områ­de rundt lands­byen Saint-Romain-de-Bel­let og lig­ger mel­lom 200 og 400 meter over havet. I utgangs­punk­tet er det et klas­si­fi­sert områ­de på 650 ha. Det er den lil­le lil­la flek­ken helt øst på kar­tet, rett innen­for Nice. Men her har urba­ni­se­rin­gen gjort bety­de­li­ge inn­hogg i vin­mar­ken, så i dag er det bare ca 50 ha hvor det dyr­kes vin. Dagens etap­pe snur omtrent der vin­mar­ke­ne begynner.

carte-provence

Se også Hachet­te guide til Bel­let. Her er et for­slag til en vin­tur i Bel­let.

Områ­det nyter godt av en kjø­len­de vind som kom­mer ned Var-dalen. Det er også en annen vind, som ut fra beskri­vel­sen høres ut som en van­lig sol­gangs­vind. Om dagen var­mes land mye for­te­re enn van­net. Luf­ten over det var­me lan­det var­mes opp og sti­ger. Vind blå­ser inn fra sjø­en mot det lav­tryk­ket som ska­pes på den­ne måten. Den­ne vin­den kom­mer typisk på etter­mid­da­gen. Om nat­ten er det mot­satt. Lan­det kjø­les ras­ke­re ned enn sjø­en. Luf­ten over varmt vann sti­ger, og vin­den blå­ser fra land. I det­te områ­det betyr det at det om mor­ge­nen kom­mer en rela­tivt kjø­lig vind ned fra fjel­le­ne bak. Alt det­te bidrar til en bed­re vin. For mye var­me gir en slapp og gans­ke uin­ter­resant vin. Det loka­le kli­ma­et akku­rat her er guns­tig for vindyrking.

To røde dru­er dyr­kes bare på det­te områ­det, i alle fall så len­ge vi hol­der oss til klas­si­fi­ser­te områ­der: Le Bra­quet og La Fol­le-Noire. Skjønt, hvor eks­klu­siv Le Bra­quet er, har vært usik­kert. Den dyr­kes ikke and­re ste­der i Frank­ri­ke. Noen kil­der sier at det er et åpent spørs­mål om det er den sam­me dru­en som den ita­li­ens­ke Bra­chet­to, som er en av de mest van­li­ge dru­ene i Ita­lia. Oz Clar­ke skri­ver i sin Gra­pes & Wines i omta­len av ita­li­ens­ke Bra­chet­to:

It may or may not be the same as the French gra­pe Bra­quet which is found in the wines of Bel­let, near Nice.”

Men i den nyes­te boken om dru­er, Jan­cis Robin­sons Wine Gra­pes, er dru­en nevnt de blant “varie­ties often mis­ta­ken for Bra­chet­to del Pie­mon­te”, og skri­ver at Brac­quet Noir (den frans­ke) er omtalt alle­re­de i 1783–84. Hun nev­ner også en hvit mutant, Bra­quet Blanc de Nice. Siden Jan­cis Robin­sons bok er den nyes­te og mest omfat­ten­de, vel­ger jeg å sto­le mest på den i den­ne saken.

Uan­sett gir Le Bra­quet en aro­ma­tisk vin med rela­tivt svak far­ge. Den tåler godt lagring.

La Fol­le-Noir, den svar­te gær­nin­gen, gir en vin med mye far­ge og kropp, og kom­plet­te­rer La Braquet.

Det dyr­kes ellers de røde dru­ene vi er kjent med fra Mid­del­havs­om­rå­det, som Cinsaut og Gre­nache.

Det lages også rosé­vin på Le Bra­quet, som er rela­tivt kraf­tig med en kryd­ret smak.

Hvit­vin lages først og femst på Ver­men­ti­no, som sær­lig for­bin­des med Ita­lia, men som vi også var inn­om på Kor­si­ka. I det­te områ­det kal­les dru­en Rol­le. Ellers bru­kes Rous­san­ne, Clair­et­te, Bour­bou­lenc, Char­don­nay og to for meg ukjen­te dru­er: May­orquin og Pigne­rol. Vinen skal være smaks­rik og ele­gant, med en viss sitruskarakter.

WIMG_0210_DxOPro­duk­sjo­nen er liten, ca 1200hl pr år, hvil­ket skul­le gi ca 180.000 flasker.

Mine to viner fra Bel­let le en rød og en rosé fra Col­let de Bovis. Det var litt til­fel­dig at det ble dis­se. Utval­get av viner fra Bel­let på Carre­four uten­for Montpel­li­er er ikke så vel­dig stort. Dis­se var noen av de som var å få. De var rela­tivt dyre etter lokal stan­dard — rundt 20 € pr flas­ke. Når jeg skri­ver det­te har jeg smakt på rosé­vi­nen, men ikke den røde. Jeg synes at mye av den typis­ke rosé­vi­nen fra Pro­ven­ce kan bli vel lett i sma­ken, eller ha vel lite smak om man vil. Den­ne har litt mer smak, bl.a av bringe­bær og litt kryd­der. Sli­ke rosé­vi­ner liker jeg. Men ut fra beskri­vel­se­ne på nett­si­de­ne ser beg­ge ut til å være en typis­ke Bellet-viner.

Det mil­de vin­ter­kli­ma­et i områ­det gir gode for­hold for dyr­king av and­re fruk­ter. Flyt­ter vi oss litt len­ger mot øst er Men­ton, mel­lom Mona­co og Ita­lia, kjent for sine sitro­ner. Jeg var inn­om Men­ton sist påske. Jeg så ikke så mye sitro­ner, men man­ge man­da­ri­ner. Det var litt mor­somt å gå i man­da­ri­nal­lé­er i sen­trum av Menton.

WIMG_9802_DxO

9788280710000Jeg tar med en Sitron­ter­te fre Men­ton etter opp­skrift hen­tet fra Bent Sti­an­sens bok Sti­an­sens kuli­na­ris­ke kof­fert.

Paté Sab­le, mørdeigs­bunn:

200 g smør
100 g sukker
250 g mel
2 eggeplommer
Frø­ene av 1/4 vaniljestang
1/4 ts salt

Sitron­sme­te

8 egg
225 g sukker
2 dl fløte
3 sitro­ner, saf­ten og revet skall

Mar­engs

3 egge­hvi­ter
100 g melis.

Jeg tar ikke med en nær­me­re beks­ri­vel­se av frem­gangs­må­ten, ut over at man lager pai­en først. Den­ne fyl­les så med sitron­sme­te før den får ste­ke vide­re, og til slutt pyn­tes den med marengs.

Sitronterte

Litt om opp­skrif­ter: Vi ser ofte kok­ker lage mat på øye­mål. Man har i til det får pas­sen­de kon­sis­tens, sma­ker til, osv. Men ald­ri når det gjel­der kon­di­tor­va­rer som des­ser­ter. I fjor laget TV2s chef Hen­rik Orre man­ge ret­ter langs syk­kel­e­tap­pe­ne. Men merk at da han laget Cremé Bru­lé til Chris­ti­an Paasche sa han at det er vel­dig vik­tig å føl­ge en opp­skrift for å få rik­tig kon­sis­tens. Alt vei­es og måles, ikke noe gjø­res på slump eller øye­mål — hel­ler ikke av de bes­te proffene.

Jeg tror Chris­ti­an Paasche, Johan Kag­ge­stad, Dag Otto Lau­rit­zen, Eivind Hal­le og res­ten av TV2-gjen­gen som dek­ket Tour de Fran­ce i 2009 kan bekref­te at den­ne sitron­ter­ten er god. Det var den­ne de fikk til des­sert da de spis­te mid­dag hos oss i La Gran­de Mot­te da det var mål­gang der. Det var vår des­sert­eks­pert Karen som had­de laget den.

TdF_TV2_Middag

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email