Hvor lenge skal vi grave i gammel dop?

Doping_noPrø­ver tatt i Tour de Fran­ce 1998 har blitt tes­tet på nytt. Om jeg for­står det rett, ble de tes­tet i 2004. I 1998 had­de man ikke tes­ter som kun­ne avslø­re EPO. Det had­de man i 2004. Først nå har resul­ta­te­ne blitt kjent. Man skal ha tes­tet 60 prø­ver på nytt, og 44 skal ha vært posi­ti­ve på EPO.

Det førs­te offe­ret var Lau­rent Jala­bert. Han har hatt en høy TV-pro­fil og er en meget dyk­tig kom­men­ta­tor. I år tok han pau­se fra Fran­ce TV. Sam­ti­dig fort­sat­te visst­nok den tid­li­ge­re dop­tat­te Richard Viren­que å kom­men­te­re for Euro­sport. Det er visst bed­re for etter­mæ­let å ha blitt tatt på fers­ken, frem­for å bli avslørt 15 år etter­på. (Det er feil når Vel­o­News skri­ver at Jala­bert ble erstat­tet av Viren­que. Lau­rent Jala­bert ble erstat­tet av Cede­ric Vasseur.)

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge skal vi gra­ve i gam­mel dop?

Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!

PedalkraftRør­leg­ger­bu­tik­ken Tjersland i Skip­per­gata leg­ges ned til høs­ten, mel­der Oslo­by. Det er trist. Tjersland er en av de få gjen­væ­ren­de fag­hand­le­re. Har jeg behov for en eller annen rør­leg­ger­ting, syk­ler(!) jeg all­tid til Tjersland. Men det er ikke over­ras­ken­de at den leg­ges ned. Da jeg skrev Er han­delstan­den avhen­gig av gate­par­ke­ring? i okto­ber 2012 , skrev jeg det­te om Tjersland:

Tjersland klam­rer seg fort­satt fast i Skip­per­gata, hvor de i føl­ge egen nett­side har holdt til siden 1911. Jeg skul­le øns­ke at sli­ke butik­ker kun­ne over­leve i sen­trum. Jeg liker gam­mel­dagse fag­hand­lere med en betje­ning som fak­tisk kan noe om vare­ne de sel­ger. Men på litt sikt over­le­ver de nep­pe på det­te ste­det, helt uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. De har for liten plass og ingen utvi­del­ses­mu­lig­he­ter der de er.”

Con­ti­nue read­ing Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syk­lis­te­ne!

Så var det over — Tour de France 2013

TdF_100_logoUlem­pen med å leg­ge seg et par dager foran ryt­ter­ne i Tour de Fran­ce er at man ikke får satt ordent­lig punkt­um. Den­ne slutt­kom­men­ta­ren er nok først og fremst skre­vet for meg selv. Jeg har behov for å avslut­te, ikke bare stoppe.

Avslut­nings­show­et i Paris er vir­ke­lig spek­ta­ku­lært. Og det skri­ver jeg før det vars­le­de fyr­ver­ke­riet. Jeg rei­ser til­ba­ke til Nor­ge i mor­gen (man­dag). Jeg inn­ser at det var en plan­leg­gings­tab­be å ikke rei­se til Paris i går, og ta et fly hjem der­fra man­dag kveld. Som annon­sert, drik­ker jeg Lan­son Gold Label 2002 til avslut­nin­gen, mens jeg skri­ver det­te. Men det blir alt om vin i den­ne kom­men­ta­ren. Skål!

Årets utga­ve av Touren har vært den mest spen­nen­de på len­ge. Star­ten på Kor­si­ka skap­te dra­ma­tikk på så man­ge måter. Velt er dess­ver­re en del av spor­ten. Men det var også sports­lig dra­ma­tikk ved at man skul­le over fjell som del­te fel­tet. Mark Caven­dish ble hind­ret av fall i spur­ten på den førs­te etap­pen, og ble alle­re­de der hen­gen­de etter i kam­pen om den grøn­ne trøy­en. Peter Sagan var en av de få sprin­ter­ne som klar­te å hen­ge med på den tred­je etap­pen, og had­de der­med skaf­fet seg et over­tak han ikke ga slipp på.

Con­ti­nue read­ing Så var det over — Tour de Fran­ce 2013

Les vins du Tour de France 2013: 21. etappe. Versailles — Paris Champs-Élysées

TdF_100_logo Uten mat og drik­ke… I går gikk Chris Froo­me tom for næring på slut­ten. Han måt­te sen­de Richie Por­te til lag­bi­len for å hen­te noen ras­ke karbo­hy­dra­ter. Det er ikke lov å få for­sy­nin­ger fra lag­bi­len de sis­te 20 km, og de ble beløn­net med 20 sekun­der tids­straff. Den­ne epi­so­den viser at Chris Froo­mes ledel­se ikke er trygg. Han tap­te et minutt av den ledel­sen han had­de opp­ar­bei­det til Alber­to Con­ta­dor på de sis­te 2–3 kilo­me­ter­ne. Man­ge som van­lig­vis er gode klat­re­re hav­net mye mer enn fem minut­ter bak vin­ne­ren i mål. Det gjen­står ytter­li­ge­re to har­de fjell­e­tap­per, og mye kan skje.

Vi kom­met til 21. og sis­te etap­pe. Når ryt­ter­ne har kom­met hit, er det enes­te spen­nings­mo­men­tet hvem som vin­ner etap­pen. Sam­men­lagt­sei­ren vil være avgjort. Sann­syn­lig­vis blir det Chris Froo­me som kan syk­le inn til Paris i gul trøye. Men sik­kert er det ikke. Klatre­trøy­en kan også skif­te skuld­re før ryt­ter­ne er i Paris. Men Peter Sagan behø­ver bare å full­fø­re for å sik­re seg den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er også lite sann­syn­lig at Nai­ro Quin­ta­na gir slipp på den hvi­te ungdsomstrøyen.

Den sis­te etap­pen star­ter i Ver­sail­les, fak­tisk inne på slotts­om­rå­det, og fina­len er som van­lig på Champs-Élysé­es i Paris. Men den­ne gan­gen syk­les etap­pen på kvelds­tid, i flom­lys. Når de syk­ler fra Ver­sail­les til Champs-Élysé­es er det i grun­nen at de ikke kom­mer inn til Paris via Place Etoi­le og ned Champs Élysé­es, for Champs Élysé­es ble opp­rin­ne­lig byg­get som en for­bin­del­se fra Tui­le­rie-hagen til Versaille.

TdF_2013_21

Vi har inn­om vin­mar­ken i Ver­sail­les-hagen i fjor. Men da kun­ne vi jo ikke vite at de skul­le star­te der i år. Det må bli en repri­se. Vi star­ter med vin dyr­ket i Ver­sail­les hager. Om jeg har for­stått det rett, så er vin­stok­kene plan­tet i det som var Marie Antoi­net­tes hager. Det dyr­kes Mer­lot. Den førs­te vinen her­fra, i alle fall i moder­ne tid, ble tap­pet i 2006. Men det er bare to mål vin­mark. I 2006 ble det pro­du­sert ca 200 flas­ker á 50 cl. Jeg tror det­te er en vin som det er vans­ke­lig å få tak i, og jeg vil anta kurio­si­tets­fak­to­ren gjør at den er vel­dig over­pri­set i for­hold til vinkvaliteten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 21. etap­pe. Ver­sail­les — Paris Champs-Élysé­es

Les vins du Tour de France 2013: 20. etappe. Annecy — Annecy — Semnoz

TdF_100_logo Mar­gi­ne­ne er små. Etter å ha syk­let i drøyt 51 minut­ter var Chris Froo­me ni små sekun­der foran Alber­to Con­ta­dor. Men det gjel­der å ha mar­gi­ne­ne på sin side, og det har Chris Froo­me hatt til nå. Men det er nå det skal avgjø­res. Det er mulig å tape langt mer enn fire minut­ter på tre knall­har­de fjelletapper.

I dag skal syk­lis­te­ne opp Alpe d’Huez ikke en, men to gan­ger. Det blir knall­hardt. Det blir ikke bed­re av at vær­mel­din­gen for dagens etap­pe ikke er den bes­te. Det­te er en dag jeg ikke har tenkt å beve­ge meg langt bort fra TV-apparatet.

Vi nær­mer oss slut­ten. Vi har kom­met til 20. og nest sis­te etap­pe Det­te er en kort, men knall­hard fjell­e­tap­pe med avslut­ning på top­pen av et høy­ka­te­gori­fjell. Det er er sam­men­lagt­lis­ten vil bli avgjort. Ryt­ter­ne skal opp ca 1.000 høyde­me­te­re i løpet av de sis­te 15 kilo­me­ter­ne. Det er mulig å tape mye opp den­ne bak­ken om man vir­ke­lig møter veg­gen, så intet er avgjort før favo­rit­te­ne er på toppen.

TdF_2013_20

Vi måt­te gjø­re et valg. Det er en del inter­es­sant vin i det­te områ­det. Men når man leg­ger to etap­per i omtrent sam­me områ­de, er det ikke nok vin til beg­ge etap­pe­ne. Der­for ble det øl i går, og vin i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 20. etap­pe. Annecy — Annecy — Sem­noz

Les vins du Tour de France 2013: 19. etappe — Le Grand-Bornand

TdF_100_logoDet var vel ingen stor over­ras­kle­se at et brudd fikk gå i går, og at Chris Froo­me ble angre­pet gang på gang. Det var litt “stil­le før stormen”.

Ellers opp­lev­de jeg å bli opp­ringt av en jour­na­list i NRK Spor­ten i går, etter at jeg had­de skre­vet en kom­men­tar om doping. Jeg er gans­ke vant til å bli kon­tak­tet av jour­na­lis­ter. Men det­te er førs­te gan­gen noen har vil­let ha mine kom­men­ta­rer til sport!

Jeg for­står at Chris Froo­me er lei sli­ke spørs­mål, og for så vidt også at jour­na­lis­ter stil­ler dem. Men én må lede. Etter å ha syk­let i 65 timer har han klart å opp­ar­bei­de en ledel­se på drøyt fire minut­ter. Han har vist at han er den ster­kes­te når det gjel­der å ryk­ke på slut­ten når etap­pen slut­ter på top­pen, og at han er ster­ke­re enn de and­re sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne på tem­po. Og han har ellers klart å stå i mot de fles­te angrep så langt. Men han har ikke på noen måte kon­troll over rittet.

Det er når det går mot slut­ten at jeg begyn­ner å ang­re på at jeg har lagt meg to dager før fel­tet. For nå drar det seg vir­ke­lig til. I dag skal ryt­ter­ne ut på en tempo­etap­pe som kan bli avgjø­ren­de. Etter det­te gjen­står tre knall­har­de fjell­e­tap­per før fina­len i Paris. Får man det på en av dis­se etap­pe­ne, kan man fort tape minut­ter, langt mer enn den ledel­sen Chris Froo­me har i dag. Så her er intet avgjort.

Vi har kom­met til den and­re av dis­se tre fjell­e­tap­pe­ne. 19. etap­pe går fra Bourg-d’Oi­sans til Le Grand-Bornand.

TdF_2013_19

 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 19. etap­pe — Le Grand-Bor­nand

Dopavsløringer på hviledagen

TdF_100_logoDet er nær­mest en tra­di­sjon at det kom­mer doping­av­slø­rin­ger på hvile­da­gen i Tour de France.

Jour­na­lis­ter har akku­rat fått mid­da­gen på bor­det når alar­men går, og de må løpe til en eller annen presse­kon­fe­ran­se med en utøver som bedy­rer sin uskyld. Den førs­te hvile­da­gen fikk jour­na­lis­te­ne spi­se i fred. Men på den and­re hvile­da­gen, i går, ram­let det inn med dopingavsløringer:

  • Tyson Gay har tes­tet positivt.
  • Asa­fa Powell har tes­tet positivt.
  • Alli­son Rand­all har tes­tet positivt.
  • She­ro­ne Simp­son har tes­tet positivt.

Men vent litt: Det er jo ikke syk­lis­ter som syk­ler i Tour de Fran­ce! Hva har skjedd?

Con­ti­nue read­ing Dopav­slø­rin­ger på hvile­da­gen

Les vins du Tour de France 2013: 18. etappe — 2 x Alpe-d’Huez

TdF_100_logo Så er det på’an igjen for syk­lis­te­ne. De kan sik­kert være gla­de for at de star­ter med en etap­pe som “bare” har to andre­ka­te­go­ri og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning. Man får kjørt sli­ten ben i gang før det blir alt for hardt.

Vi skal fram til da det bilr alt for hardt. 18. etap­pe fra Gap til Alpe-d’Huez er årets konge­etap­pe. Ryt­ter­ne skal opp Alpe-d’Huez ikke bare én, men to gan­ger. De fles­te av oss kan være gla­de for at vi slip­per med å se på at and­re sli­ter seg opp her.

TdF_2013_18

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 18. etap­pe — 2 x Alpe‑d’Huez

Les vins du Tour de France 2013: 17. etappe — tempo langs fjellvann

TdF_100_logo Hvil deg ryt­ter, det har du for­tjent! Etter gårs­da­gens fest­fyr­ver­ke­ri har ryt­ter­ne en meget vel­for­tjent hvile­dag. Chris Froo­me vis­te igjen styr­ke i går. Men ikke noe er avgjort ennå. Mye kan skje på de etap­pe­ne som står igjen.

Vi skal fram til 17. etap­pe. som er en 32 km lang tempo­etap­pe som går fra Embrun til Chor­ges. Det er inter­es­sant at de den­ne gan­gen har valgt å leg­ge den sis­te tempo­etap­pen før de avslut­ten­de fjell­e­tap­pe­ne. Der­med blir ikke tempo­etap­pen avgjø­ren­de på sam­me måte som den har pleid å være de sis­te åre­ne. Men det er mulig både å tape Touren og å skaf­fe seg et for­sprang her.

TdF_2013_17

WIMG_0225_DxO Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 17. etap­pe — tem­po langs fjell­vann

Les vins du Tour de France 2013: 16. etappe — mot Alpene

TdF_100_logo Det var vel egent­lig et tegn på at man­ge vil spa­re kref­ter at gårs­da­gens brudd fikk gå inn. Kref­te­ne kan tren­ges i dag, når de skal syk­le en etap­pe på 242 km som ender på legen­da­ris­ke Mont Ventoux. Jeg var en tur opp på Mont Ventoux fre­dag, og alle­re­de da, to dager før syk­lis­te­ne kom­mer, var det gans­ke så fullt langs vei­en. Det had­de selv­føl­ge­lig vært mor­somt å være der i dag. Men det er i alle fall også eks­tra mor­somt å se etap­pen på TV når man nett­opp har sett bak­ken opp i virkeligheten.

Etter førs­te dag i Pyre­ne­ene kun­ne det se ut som om touren alt var avgjort. Siden har vi fått man­ge påmin­nel­ser om at det er den ikke. Vi kan ven­te man­ge angrep på Sky og Chris Froo­me i dag.

Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin and­re, og sik­kert vel­dig kjær­kom­ne hvile­dag. Vi har kom­met til dagen etter hvil­da­gen, når de set­ter kur­sen mot Alpe­ne. 16. etap­pe star­ter i Vai­son-la-Romai­ne og ender i Gap.

TdF_2013_16

Det var ikke helt til­fel­dig at jeg ikke stop­pet i den syd­li­ge delen av Rhô­ne på vei­en mot Mont Ventoux. I dag star­ter vi i en av de byene ryt­ter­ne syk­let gjen­nom på vei­en til Mont Ventoux. Her må vi ta med vin fra start. Når vi kom­mer inn mot fjel­le­ne blir det dår­lig med vin. Der­for spar­te vi dis­se områ­de­ne til i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 16. etap­pe — mot Alpe­ne