Les vins du Tour de France 2013: 5. etappe — Provence

TdF_100_logoDa har Alex­an­der Kristoff syk­let seg ut av ethvert håp om gul trøye i år. Men Edvald Boa­sson Hagen er best plas­sert av Sky-ryt­ter­ne. Taper han ikke tid i dag og Sky er best på lag­tem­po, kan han syk­le i gult på den etap­pen vi skal se på. Etap­pen de skal syk­le i dag bør pas­se ham gans­ke bra. Den er gans­ke kupert og den blir kan­skje for hard for de rene sprinterne.

Det er også en etap­pe hvor et brudd kan hol­de inn, og da spørs det hvem som sit­ter i det brud­det. Jeg vil tro at man­ge lag sik­ter mot at en av deres ryt­te­re skal sit­te i gult etter lag­tem­po. Et brudd med noen av de som i går tap­te fra fire til 17 minut­ter er i den sam­men­hen­gen ufar­lig, i alle fall så len­ge de som kon­kur­re­rer om den grøn­ne trøy­en ikke sit­ter i det brud­det. Et brudd med ryt­te­re som bare lig­ger sekun­det bak gul trøye vil nok Sky eller and­re job­be hardt for å kjø­re inn.

Det er sann­syn­lig at en del lag må revur­de­re sine stra­te­gi­er etter lag­tem­po­en. Det er mulig å bli satt så langt til­ba­ke på en lag­tem­po at sjan­se­ne til sam­men­lagt­sei­er i alle fall er sterkt redu­sert. Noen lag kan ha end­ret stra­te­gi fra å gå for sam­men­lag­plas­se­ring til å jak­te etappe­sei­ere når de star­ter på den etap­pen vi har kom­met til.

5. etap­pe går fra Cag­nes-sur-Mer til Mar­seil­le. Det er en kupert etap­pe som ikke byr på de sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne, men hvor det kan være mulig for et brudd å kom­me seg løs og hol­de inn. Men de som kan blan­de seg inn i kam­pen om den gule trøy­en får nep­pe lov til å gå i brudd. Se tourguide.no for mer om etappen.

TdF_2013_05

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 5. etap­pe — Pro­ven­ce