Les vins du Tour de France 2013: 5. etappe — Provence

TdF_100_logoDa har Alex­an­der Kristoff syk­let seg ut av ethvert håp om gul trøye i år. Men Edvald Boa­sson Hagen er best plas­sert av Sky-ryt­ter­ne. Taper han ikke tid i dag og Sky er best på lag­tem­po, kan han syk­le i gult på den etap­pen vi skal se på. Etap­pen de skal syk­le i dag bør pas­se ham gans­ke bra. Den er gans­ke kupert og den blir kan­skje for hard for de rene sprinterne.

Det er også en etap­pe hvor et brudd kan hol­de inn, og da spørs det hvem som sit­ter i det brud­det. Jeg vil tro at man­ge lag sik­ter mot at en av deres ryt­te­re skal sit­te i gult etter lag­tem­po. Et brudd med noen av de som i går tap­te fra fire til 17 minut­ter er i den sam­men­hen­gen ufar­lig, i alle fall så len­ge de som kon­kur­re­rer om den grøn­ne trøy­en ikke sit­ter i det brud­det. Et brudd med ryt­te­re som bare lig­ger sekun­det bak gul trøye vil nok Sky eller and­re job­be hardt for å kjø­re inn.

Det er sann­syn­lig at en del lag må revur­de­re sine stra­te­gi­er etter lag­tem­po­en. Det er mulig å bli satt så langt til­ba­ke på en lag­tem­po at sjan­se­ne til sam­men­lagt­sei­er i alle fall er sterkt redu­sert. Noen lag kan ha end­ret stra­te­gi fra å gå for sam­men­lag­plas­se­ring til å jak­te etappe­sei­ere når de star­ter på den etap­pen vi har kom­met til.

5. etap­pe går fra Cag­nes-sur-Mer til Mar­seil­le. Det er en kupert etap­pe som ikke byr på de sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne, men hvor det kan være mulig for et brudd å kom­me seg løs og hol­de inn. Men de som kan blan­de seg inn i kam­pen om den gule trøy­en får nep­pe lov til å gå i brudd. Se tourguide.no for mer om etappen.

TdF_2013_05

Cag­nes-sur-Mer lig­ger rett vest for Nice. Det var her male­ren Augus­te Renoir bod­de på slut­ten av sitt liv. Renoir-muse­et har vært stengt for oppus­sing fra janu­ar 2013, men skal etter pla­nen åpne i juli. Så kan­skje kan kunst­in­ter­es­ser­te syk­lis­ter se litt kunst før de leg­ger i vei mot Mar­seil­le — som er euro­pe­isk kul­tur­by 2013. Så det­te kan bli en kul­tu­rell etappe.

Fra Cag­nes-sur-Mer går turen litt inn­over i lan­det, i ret­ning par­fyme­byen Gras­se. Man må gjer­ne tro at par­fy­mer lages av de sto­re mote­hu­se­ne. Men det gjør de ikke. Det er de spe­sia­li­ser­te neser, bl.a. hos uli­ke pro­du­sen­ter i Gras­se, som utvik­ler og pro­du­se­rer dis­se. Jeg har en gang besøkt Fra­go­nard i Gras­se, som også har et par­fyme­mu­se­um. Jeg kan ikke stort om par­fy­me og har hel­ler ikke noen ambi­sjo­ner om å lære så mye om det­te. Men det var fasci­ne­ren­de å besø­ke en parfymeprodusent.

W2001-8220

Vi må litt len­ger vest for å fin­ne vin. For over­sikt over Pro­ven­ce, se Hachet­te guide til Pro­ven­ce. Se også Decan­ter tra­vel guide: Pro­ven­ce, Fran­ce.

carte-provence

Det førs­te vin­om­rå­det vi kom­mer inn i er Côtes de Pro­ven­ce — Fre­jus. Det lig­ger inn­over i lan­det fra Saint Raphael og Fre­jus. Som nav­net til­si­er, er det­te et under­om­rå­de i Côtes de Pro­ven­ce. 75% av pro­du­skjo­nen er rosé­vin, som er den vinen de fles­te av oss for­bin­der med Pro­ven­ce. Den lages på de vel­kjen­te mid­del­havs­dru­ene Gre­nache, Syrah og Mour­ve­d­re. I til­legg bru­kes Cinsaut og Pro­ven­ce-dru­en Tibouren, som skal gi en litt kryd­ret smak til vinen. Igjen må jeg erkjen­ne min uvi­ten­het, om inn­røm­me at jeg ikke kjen­te dru­en Tibouren før jeg begyn­te å gjø­re rese­arch til den­ne delen av Les vins du Tour de Fran­ce. På den annen side er det nett­opp der­for det er mor­somt å gjø­re det­te. Det er nok jeg som lærer mest av den­ne serien.

Litt len­ger vest mis­ter vi Fre­jus, og står igjen med Côtes de Pro­ven­ce. Hachet­te har ikke skilt ut Fre­jus på en egen side, men det­te er deres guide til Côtes de Pro­ven­ce.

WIMG_0211A_DxOCoteaux Varois lig­ger mel­lom Mas­sif de Saint-Bau­me og Mas­sif des Mau­res. Det er ikke akku­rat sto­re fjell­mas­si­ver. Men det bidrar til å gi et ligg kjø­li­ge­re kli­ma enn hva som er typisk i den­ne regio­nen, hvil­ket er bra for vinen. Også her pro­du­se­res mest rosé­vin med de sam­me dru­ene som i Fre­jus. Hachet­te guide til Coteaux Various.

WIMG_0212_DxONår ryt­ter­ne nær­mer seg kys­ten, mot slut­ten av etap­pen, er de i alle fall rett i nær­he­ten av det som er Pro­ven­ces bes­te vin­om­rå­de: Ban­dol. Her er det dru­en Mour­ve­d­re som domi­ne­rer. I AOP Ban­dol må den utgjø­re minst 50%. Mour­ve­d­re er en drue som mod­ner sent og som reg­nes for å være en vans­ke­lig drue. Men i Ban­dol er geo­lo­gi og kli­ma det ret­te for at den­ne skal kom­me helt til sin rett. Jeg har hatt Domai­nes d’Ott som min favo­ritt fra Ban­dol, både når det gjel­der rød og rosé. Man lærer sta­dig noe nytt, og egnt­lig bur­de jeg vel ha for­stått det ut fra at det står Domai­nes, alt­så fler­tall. Det er fle­re eien­dom­mer. Bare en av dem, Château Romas­san, lig­ger i Ban­dol. Man må alt­så være obs på hva som står på eti­ket­ten når man kjø­per vin fra Domai­nes d’Ott. Hachet­te guide til Ban­dol.

Vi skal også gjen­nom det lil­le vin­om­rå­det Cas­sis, før vi gjør klar for inn­spur­ten mot Mar­seil­le. Cas­sis var et av de førs­te områ­de­ne som fikk AOC-sta­tus i Frank­ri­ke, så tid­lig som i 1936, Til for­skjell fra omrking­lig­gen­de områ­der, er det hvit­vin som domi­ne­rer i Cas­sis. Man bru­ker bl.a. dru­ene Clair­et­te, Mar­san­ne, Ugni blanc og Sau­vig­non blanc. Hachet­te guide til Cas­sis.

Hachet­te har en serie om Les Rou­tes des Vins, og har en tur i Pro­ven­ce, om enn ikke akku­rat der den­ne etap­pen går. Se også La route du vin : Ban­dol et Cas­sis, vue sur la mer  og La route du vin : écla­tan­tes Côtes de Pro­ven­ce ! (La Revue du Vin de France).

Geir Salve­sen skrev nylig artik­ke­len “Her er som­mer­ens bes­te rosé­vi­ner”, og gans­ke man­ge av dis­se er fra Pro­ven­ce. Når vi er inne på rosé­vin tar vi også med “Snacks til rosé­vi­nen”.

Et bil­de fra Tour de Fran­ce jeg ikke kom­mer til å glem­me, var avslut­nin­gen inn mot Mar­seil­le i 2003. Et brudd med ni ryt­te­re klar­te ikke å sam­ar­bei­de, og det stop­pet opp. Da stakk Jacob Piil og Fabio Sacchi, som sam­ar­bei­det fint fram til det gjen­sto noen hund­re meter. Da ga de hver­and­re hån­den, tak­ket for sam­ar­bei­det og der­fra fra det duell om etappe­sei­e­ren — en duell som Jacob Piil vant.

Benoit_ProvenceJeg er kar­to­man. Jeg er sik­kert miljø­skadd etter å ha vokst opp med en kar­to­man far. Skjønt Harald Eia vil­le vel ha spurt om jeg er født sånn eller har blitt sånn. Uan­sett, jeg liker å ha kart over områ­der man skal gjen­nom — helst sto­re kart på papir. Det­te er et vin­kart over Pro­ven­ce, utgitt av Benoît.

9782848314013En bok som blant annet dek­ker Kor­si­ka er Vins du Sud ; Pro­ven­ce et Cor­se, Lan­gue­doc-Rous­sil­lon, Sud-Ouest, val­lée du Rhô­ne. Den er utgitt av La Revue du Vin de Fran­ce. Så vel­dig dypt­pløy­en­de er den ikke, men den gir en grei over­sikt. Noen vil sik­kert også mene at det er en ulem­pe at boken er på fransk.

Dess­ver­re synes det ikke som om den er så lett til­gjen­ge­lig for tiden.

Noen ord om rosé­vin: Rosé­vin lages av rødvins­druer. Far­gen sit­ter i skal­let. Skal­let får gjæ­re med en kort stund, før det siles fra. Der­med får vinen litt far­ge og smak fra skal­lene. Rosé­vin er ikke en blan­ding av hvit­vin og rødvin. EU fore­slo for et par år siden å til­late pro­duk­sjon av rosé­vin på den måten. Men det vak­te sterk mot­sand, og for­sla­get ble for­kas­tet. Jeg kal­te det den­gang storm i et vin­glass. En slik blan­dings­vin blir en rosa hvit­vin, ikke en rosé­vin. Siden Pro­ven­ce er rosé­vi­n­om­rå­det frem­for noe, tar jeg med boken Le Vin Rosé. Deter boken for den som vil vite mer om rosé­vin (og som leser fransk).

2012101372Det er også på tide å hen­te fram igjen Aste­rix. Det er ikke satt opp noen pre­mie for å gjet­te hva som er for­bil­det til Le tour de Gau­le d’Asté­rix, eller Aste­rix — Gal­lia rundt, som den heter på norsk.

I den­ne utga­ven er de blant annet i Mar­seil­le, og det er en flott sce­ne hvor lokal­be­folk­nin­gen stan­ser romer­ne som jak­ter på våre hel­ter Aste­rix og Obe­lix. Vi får håpe det ikke er noen som har fun­net på at de skal spil­le petan­que der den­ne etap­pen går mot mål. En buss på mål­lin­jen under førs­te etap­pe bør fyl­le opp årets kvo­te for hindringer.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email