Les vins du Tour de France 2013: 10. etappe — over til Loire og Bretagne

TdF_100_logo Nå har Sky og Chris Froo­me vir­ke­lig vist styr­ke. Når hans hjelpe­mann Ritchie Por­te blir num­mer to på en etap­pe som i går, foran Alber­to Con­ta­dor, Andy Schleck, Cadel Evans og man­ge and­re, da har Sky vir­ke­lig mar­kert seg.

Etter dagens etap­pe skal ryt­te­re­ne ha sin førs­te, vel­for­tjen­te hviledag.

Vi har gjort oss fer­dig med hvile­da­gen.  10. etap­pe går fra Saint-Gil­das-des-Bois til Saint-Malo.

Hele sir­ku­set har nå for­flyt­tet seg til Loire-Atlan­ti­que, i nær­he­ten av byen Nan­tes. Vi star­ter litt nord for Mus­ca­det-områ­det, men vi vel­ger å begyn­ne med Mus­ca­det likevel.

TdF_2013_10

Jeg er nep­pe den enes­te som har for­veks­let og blitt for­vir­ret av Mus­cat og Mus­ca­det. Hvor­dan kan én drue gi to så for­skjel­li­ge viner? Sva­ret er enkelt: Det er ikke én drue, men to. Eller egent­lig fle­re. Mus­cat er en drue­fa­mi­lie og ikke bare én drue.  Mus­cat er en av de mest van­li­ge dru­ene som man­ge av oss egent­lig kjen­ner. Det er nem­lig en av de gans­ke få vin­dru­ene som også er popu­lær som spisedrue. Det er den for­di den er søt. Vin­dru­er har gjer­ne mer smak og syre, og mind­re suk­ker. Dess­uten er man­ge av dem gans­ke små. Vi er fer­dig med den for den­ne gang. Over til Muscadet.

Mus­ca­det heter egent­lig Melon de Bourgog­ne, og kom­mer, som nav­net til­sier, fra Bourgog­ne. Den var popu­lær blant vin­bøn­dene for­di den tåler frost gans­ke godt. Men den er ikke len­ger til­latt i Bourgog­ne, i alle fall ikke i viner som skal sel­ges som bourgog­ne-viner. Vin­te­ren 1709 var meget kald i Nan­ta­is, alt­så det områ­det hvor man nå pro­du­se­rer Mus­ca­det. Nes­ten alle vin­stok­ke­ne ble øde­lagt av frost. Da mar­ke­ne ble replan­tet valg­te man en mer hard­ført art: Melon de Bourgog­ne. Men hvor­dan den fikk nav­net Mus­ca­det, vet jeg ikke.

Mus­ca­det er en lett og frisk vin, med gans­ke mye syre. Etter min smak er det en utpre­get som­mer­vin som bør drik­kes gans­ke ung. Men foto­graf Finn-Erik Rog­nan, som fil­mer KulTour-inn­sla­ge­ne til TV2s Tour de Fran­ce-sen­din­ger, twitt­ret for en tid til­ba­ke begeist­ret om sitt møte med en 14 år gam­mel Mus­ca­det, om jeg hus­ker rett. Så de kan visst tåle å bli lag­ret også.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rarki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre and­re. Se Hachet­te guide til den­ne sam­le­ka­te­go­ri­en.

De tre under­om­rå­de­ne er Sèv­re et Mai­ne, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèv­re et Mai­ne omta­les ofte som den bes­te. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra det­te områ­de, så man skal ikke bare hol­de seg til områ­det om man vil ha kva­li­tet. Se Hachet­te guide til Sèv­re et Main, til Coteaux de la Loire og til Cotes de Grand Lieu.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gende på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flas­ke. Det­te gir mer smak og stør­re dyb­de i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen lig­ge mel­lom fire og ti måne­der på det­te for at den skal kun­ne beteg­nes som “Sur lie”. Den sam­me meto­den bru­kes også i Champagne.

Om noen skul­le ha vel­dig god hukom­mel­se, så hus­ker de kan­skje at sist vi var i det­te områ­det, i 2011, skrev jeg at det ble arbei­det for å etab­le­re egne “cru” for utvalg­te områ­der. Det ble fak­tisk ved­tatt etter at syk­lis­te­ne had­de pas­sert det­te områ­det, men før de var kom­met til mål i Paris, nær­me­re bestemt 11. juli 2011. Vin fra tre kom­mu­ner kan nå set­te kom­mune­nav­net på eti­ket­te­ne. Dis­se kom­mu­ne­ne er:

  • Clis­son
  • Gor­ges
  • Le Pal­let

Grunn­for­hol­de­ne er uli­ke i dis­se områ­de­ne, og uli­ke typer sten domi­ne­rer i hvert sitt områ­de. Men jeg går ikke ned i sli­ke detal­jer. Ytter­li­ge­re fire kom­mu­ner er ven­tet å få til­sva­ren­de sta­tus. Men så langt jeg kan se, er det ennå ikke truf­fet noe ved­tak om dette.

For vin som skal kun­ne bru­ke kom­mune­navn og beteg­nes som “cru” (de sier visst “pre­mi­er cru”) er det også stren­ge­re krav til pro­duk­sjo­nen, bl.a.  et krav om at den skal lig­ge “sur lie” i minst 17 måneder.

Men vi skal inn i Bre­tag­ne. Da er det slutt på vin­pro­duk­sjo­nen. De tra­di­sjo­nel­le drik­ke­ne her er cider og øl. Sist Tour de Fran­ce var inn­om Bre­tag­ne, i 2011, kjøp­te jeg noen flas­ker bre­tonsk cider for å gjø­re meg litt bed­re kjent med det­te. Cider var ikke mitt favo­ritt­drik­ke før det for­sø­ket, og ble det hel­ler ikke i løpet av den peri­oden jeg smak­te på dis­se. Så i år har jeg ikke gjort noe nytt for­søk på å gjø­re meg kjent med cider.

Da jeg var i Paris tid­li­ge­re i år, var pla­nen å ta en ny tur inn­om butik­ken Che­min de Bre­tag­ne, for å kjø­pe mer bre­tonsk drik­ke. Men jeg fant bare et loka­le med hvit­mal­te vin­du­er og git­ter for døren. Så den­ne butik­ken har nok dess­ver­re avgått ved døden siden sist jeg var innom.

201210133XVi har vært inn­om Aste­rix noen gan­ger tid­li­ge­re. Aste­rix er gans­ke enkelt en geni­al tegneserie.

Arkeo­lo­ge­ne har ennå ikke lyk­tes i å fin­ne nøy­ak­tig hvor den­ne lil­le, uover­vin­ne­li­ge gal­ler­lands­byen var. Men vi vet at den var et eller annet sted i Bre­tag­ne — om en litt len­ger mot vest enn dagens etappe.

Vi kan mar­ke­re det med en hvil­ken som helst utga­ve av Aste­rix. Men da er det like greit å ta den førs­te, Aste­rix le Gau­lois, eller Aste­rix og hans tap­re gal­le­re som den heter i Nor­ge. (Her er den mer­ket med at den er for barn og ung­dom, i alle fall hos Bok­kil­den. Det viser bare at man i Nor­ge ennå ikke har for­stått tegneserier.)

2848314028Den enes­te til­gjen­ge­li­ge boken jeg har fun­net om viner fra Loire, som også inklu­de­rer Mus­ca­det, er Vins du Val de Loire : San­cer­re, Pouil­ly-Fumé, Chi­non, Bour­gu­eil, Sau­mur, Coteaux du Lay­on, Muscadet.

Den er i sam­me seri­en som den boken jeg tid­li­ge­re har nevnt fra Pro­ven­ce, Kor­si­ka og Lan­gue­doc. Den gir en grei over­sikt, også over de bes­te pro­du­sen­te­ne. Men vel­dig dypt­pløy­en­de er den ikke.

2851207938Det er også annon­sert en bok som skal kom­me i sep­tem­ber, Les vins de la Val­lée de la Loire. Men siden boken ennå ikke er til­gjen­ge­lig, sier det seg selv at jeg ikke vet stort om den fore­lø­pig. Side­tal­let er angitt til 64, hvil­ket tyder på at den ikke vil gi en vel­dig grun­dig gjen­nom­gang av vine­ne fra den svært så mang­fol­di­ge Loire-dalen.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email