Les vins du Tour de France 2013: 11. etappe — tempo til Mont-Saint-Michel

TdF_100_logo 9. etap­pe vis­te at Sky ikke er usår­ba­re de hel­ler. Men Chris Froo­me hol­der stil­lin­gen i for­hold til and­re sam­men­lagt­kan­di­da­ter, selv om and­re på laget vis­te svak­hets­tegn. Man­ge slit­ne ryt­te­re ser nok fram til en vel­for­tjent hviledag.

Vi har kom­met fram til 11. etap­pe Det er en reala­tivt kort tempo­etap­pe på 33 km. Den star­ter i Avran­ches og ender ved det spek­ta­ku­læ­re Mont-Saint-Michel.

TdF_2013_11

Vi er i et områ­de hvor det ikke pro­du­se­res vin. Langs en etap­pe på bare 33 km er det ikke lett å fin­ne vel­dig mye. Men vi kan i alle fall ta med et bryg­ge­ri: Bras­se­rie de la Baie. Det er et lite bryg­ge­ri. Om de opp­lys­nin­ge­ne jeg har er opp­da­tert, så pro­du­se­rer de bare 300 hl pr år, hvil­ket skul­le bli 90.000 van­li­ge halv­flas­ker á 33cl.

De pro­du­se­rer to typer øl: La Croix des Grèves  og La Gré­vi­ne. Jeg har bare smakt den sis­te av de to. De sies at de bare sel­ges innen en radi­us på ca 150 km fra bryg­ge­ri­et. Men jeg har kjøpt det hos vår øl-hand­ler i Montpel­li­er, V&B. Så noe smug­les åpen­bart uten­for det påståt­te salgsområdet.

Den har ingen kraf­tig aro­ma, og er noe uklar. Jeg har sett den omtalt som “dusty”, som ikke er så langt fra min smak­s­as­so­sia­sjon “tørr” i betyd­nin­gen man­gel på fruk­tig­het. (En helt annen karak­ter en “tørr” i vin­sam­men­heng.) Den har nok ikke gått inn blant mine favoritter.

En nett­bu­tikk som jeg skul­le øns­ke kun­ne leve­re til Nor­ge også, er Saveur Biè­re, som sel­ger øl. Jeg har bestilt noe øl fra dem, levert til min adres­se i Frankrike.De kan blant annet leve­re øl fra Westv­le­te­ren, som alle Tour de Fran­ce-entu­si­as­ter har lært at kun kan kjø­pes ved per­son­lig opp­møte på bryg­ge­ri­et.

De har satt sam­men en gave­eske med 12 øl som de har kalt Mèt­re Tour de Fran­ce. Det er de 12 bes­te frans­ke øl man kan få, etter deres mening. La Gré­vi­ne er et av dem, så vi har kan­skje ikke all­tid sam­men­fal­len­de smakt. Men smak og behag skal dis­ku­te­res, man må bare aksep­te­re at man ikke all­tid er enig og at det ikke fin­nes ett rik­tig svar.

2723457648Men om ste­det ikke kan by på så mye spen­nen­de drik­ke, så er ste­det i seg selv abso­lutt verdt et besøk. Mont-Saint-Michel er ikke akku­rat en uopp­da­get attrak­sjon. Men klos­te­ret på den­ne klippe­øye er et sted man bare måt besø­ke. Det lig­ger i et områ­de hvor det er lang­grunt og meget stor for­skjell mel­lom høy- og lav­vann, visst­nok så mye som åtte meter. Buk­ten er tørr­lagt ved lav­vann. Dess­ver­re er det en del som druk­ner her. Man går ut mens det er lav­vann. Men når van­net kom­mer, kom­mer det fort — visst­nok omtrent så fort som en hest kan løpe. Folk som er der ute når van­net kom­mer kla­rer ikke å løpe fra det på myk sand­bunn, og blir fan­get av van­net. Hold deg på tørt land om du er der!

Det fin­nes selv­føl­ge­lig man­ge tegne­se­ri­er om et his­to­risk og myte­om­spun­net sted som Mont Saint Michel. Jeg kjen­ner ikke noen av dem, og valg­te en gans­ke til­fel­dig. Jeg tenk­te at L’his­toire du Mont Saint-Michel kan være et greit sted å begynne.

Når vi nå er inne på tegne­se­ri­er: Det er et medi­um som er langt mer enn under­hold­ning for barn. Nå mener man f.eks. at Tegne­se­ri­er kan erstat­te viten­ska­pe­li­ge artik­ler.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email