Les vins du Tour de France 2013: 12. etappe — touren kommer til Tours

TdF_100_logo Kan­skje fikk jour­na­lis­te­ne spi­se mid­da­gen sin i fred i går. Jeg har i alle fall ikke fått med meg noen doping­av­slø­rin­ger — hel­dig­vis. Det er litt skitt­kas­ting mel­lom riva­ler om ryk­ter om over­gan­ger. Men det er vel ikke nok til å for­styr­re mid­da­gen til sykkeljournalister.

Vi har kom­met fra til 12. etap­pe, som går fra Fougè­res til Tours. Se tourguide.no for mer infor­ma­sjon om etappen.

TdF_2013_12

For vin til den etap­pen ryt­ter­ne skal syk­le i dag, gå til 10. etap­pe.

I dag skal vi inn i Loire-dalen. Men det er først etter å ha syk­let omtrent halv­veis vi kom­mer inn i vinområdene.

Loire har litt ufor­tjent kom­met i skyg­gen av and­re vin­om­rå­der. Jeg er nep­pe den enes­te som først og fremst ten­ker San­cer­re og even­tu­elt Poully Fumé, kan­skje Mus­ca­det og Cabe­ret d’An­jou, og så er fer­dig med Loire. Men det er et mang­fol­dig og spen­nen­de vin­om­rå­de. Her får vi bare gå rett til kon­klu­sjo­nen, som er den mest for­ut­sig­ba­re kon­klu­sjo­nen i enhver forsk­nings­rap­port: Her er det nød­ven­dig med mer forskning.

Vi snei­er først den nord-øst­re utlø­pe­ren av Anjou. For meg vek­ker Anjou min­ner fra unge år, da Vin­monop­lets hjemme­tap­pede Caber­net d’Anjou var den rosé­vi­nen vi valg­te om vi skul­le gå litt, men ikke mye opp fra de aller bil­ligste vine­ne. Jeg tror ikke at Caber­net d’Anjou for meg var annet enn et navn den gan­gen, jeg for­bandt det ver­ken med bestem­te dru­er eller et spe­si­elt dis­trikt. Det var en rela­tivt bil­lig og lett­drik­ke­lig fransk rosé­vin. Noe annet for­hold had­de jeg ikke til den vinen.

Vi er ikke inn­om noen av de klas­si­fi­ser­te under­om­rå­de­ne i Anjou, så jeg så bare på appel­la­sjo­nen Anjou, og ble over­ras­ket da Hachet­te guide til Anjou bare omhand­let hvit­vin og rødvin. Det er ikke det­te jeg for­bin­der med områ­det! Jeg må bare inn­røm­me at jeg ikke kjen­ner de røde og hvi­te vine­ne fra Anjou. Men da jeg så litt mer på det­te, opp­da­get jeg at Caber­net d’An­jou er en egen AOP, og da falt brik­ke­ne på plass. Se Hachet­te guide til Caber­net d’An­jou.

Caber­net d’Anjou er fort­satt en av Vin­mono­po­lets mest solg­te rosé­vi­ner. Men det er slutt på den hjemme­tap­pede utga­ven. Sist Touren var i områ­det, for­søk­te jeg en  Caber­net d’Anjou fra Ack­er­man Lau­rance, men nå står det at den er utsolg fra leverandøren.

Caber­net d’Anjou er en rosé­vin laget på Caber­net-dru­er, først og fremst Caber­net Franc, men også noe Caber­net Sau­vig­non. Caber­net Franc omta­les noe ned­la­tende som “lille­bro­ren” til Caber­net Sau­vig­non, men den gir gode resul­ta­ter i den­ne delen av Loire, både rødvin og rosé­vin. And­re som også har den­ne type min­ner om om polets Caber­net d’Anjou kan benyt­te anled­nin­gen til å for­nye det­te bekjent­ska­pet, men med en rosé­vin litt høy­ere opp på kvalitetsskalaen.

WIMG_0367_DxOCaber­net d’Anjou er en rosé­vin som gjer­ne er noe mer kom­pleks i sma­ken enn typisk rosé­vin. Den kan ha smak av jord­bær og bringe­bær, roser og litt hvit pep­per i avslut­nin­gen — noe som kjenne­teg­ner Caber­net Franc. Den er typisk fruk­tig, og sjel­den helt tørr. Den vil gjer­ne være fra mild/bløt (som fransk­menn kal­ler moelleux) til halv­tørr. Jeg må bare inn­røm­me at jeg fore­trek­ker en tør­re­re rosé­vin, så den­ne er ikke blant mine favo­rit­ter. Selv om vinen Rosé d’An­jou er en enk­le­re vin, så må jeg inn­røm­me at jeg hel­ler drik­ker den­ne enn Caber­net d’Anjou.

Jeg mer­ker meg imid­ler­tid at Hachet­te guide til Caber­net d’An­jou anbe­fa­ler den til en for­rett med melon, samt til ikke alt for søte des­ser­ter. Det kan godt ten­kes at den lil­le sød­men i den­ne vinen møter sød­men i melo­nen på en god måte. Jeg må visst gi den­ne vinen en ny sjanse!

Jeg valg­te i år også å prø­ve en rødvin fra Anjou. Jeg synes det var et hyg­ge­lig bekjent­skap. En ikke alt for tung rødvin. Som sagt, det er et områ­de som kre­ver mer forskning.

Vi har noen gan­ger vært inn­om Hachet­te Les Rou­tes des Vins, og de har også en tur i Anjou.

Vi star­ter i områ­det Coteaux-du-Loir. Her er det vik­tig å ikke snub­le i skrive­må­ten. Det er et områ­de langs elven Loir, som ren­ner litt nord for Loire og går sam­men med Loire i Angers. Omtrent halve pro­duk­sjo­nen er rødvin laget på Pineau d’Aunis, også kjent som Che­nin Noir. Dis­se vine­ne inn­e­hol­der også en del Caber­net Franc, Côt og Gamay. Minst 60% skal være Pineau d’Aunis. Det pro­du­se­res også rosé­vin med de sam­me dru­ene som rødvin. Pro­duk­sjo­nen er liten. Rødvi­ne­ne og rosé­vi­ne­ne omta­les i Grand Atlas des Vig­noble de Fran­ce som en kuriositet.

Selv om hvit­vi­nen ikke utgjør en vel­dig stor del av pro­duk­sjo­nen, ca 1/3, er det den­ne vinen, laget på Che­nin Blanc. som er den mest inter­es­san­te. Den­ne fin­nes både i tør­re og søte utgaver.

Etter at syk­lis­tene har krys­set elven Loir kom­mer de inn i hjer­tet av Loire, enten man er opp­tatt av slott, vin eller beg­ge deler. Områ­det rundt mål­byen Tours heter, ikke over­ras­ken­de Tourai­ne. Det er man­ge under­om­rå­der, med det områ­det vi kom­mer inn i er bare klas­si­fi­sert i den gene­relle klas­si­fi­ka­sjo­nen AOC Tourai­ne.

Vin­tids­skrif­tet Decan­ter har en artik­kel om Loire under tema­et World Her­ita­ge Wine Region.

2870980604Etap­pen pas­se­rer ikke så langt fra Le Mans, som jeg først og fremst for­bin­der med motor­sport og det berøm­te 24-timers­lø­pet. I unge år var jeg opp­tatt av motor­sport. Det er en inter­es­se som har tapt seg med åre­ne. Men jeg har ikke glemt alt.

En av min barn­doms, eller kan­skje ung­doms tegne­se­rie­hel­ter var Michel Val­li­ant, eller Mark Bre­ton som nav­net av en eller annen grunn var over­satt til da seri­en gikk i tegne­se­rie­bla­det Tem­po. Han vant suve­rent alle gre­ner av bil­sport, fra ral­ly til formel‑1, og selv­føl­ge­lig også 24-timers­lø­pet på Le Mans. Jeg ble litt over­ras­ket da jeg også så nav­net hans på en tegne­se­rie om Tour de Fran­ce. Skul­le han være suve­ren på syk­kel også? Men slik var det ikke, hel­dig­vis. Her pre­sen­te­rer han 12 his­to­ri­er fra Tour de Fran­ce, han syk­ler ikke selv.

Når jeg nå nev­ner Tem­po, så var det der jeg førs­te gang les­te litt om proff­syk­ling — i tegne­se­rie­form. Jeg har len­ge levd i den tro­en at det var en for­tel­ling om Eddie Merckx. Men når jeg ser på peri­oden da Tem­po kom ut (1966–1979) og peri­oden Eddie Merckx var aktiv som proff­syk­list (1966–1978), må det ha vært en eld­re syk­kel­le­gen­de som ble hed­ret med en slik tegne­se­rie. Jeg hus­ker ikke hvem.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email