Beskytte brunost?

IGPBrun­os­ten kan bli svensk” kan vi lese i en alar­me­ren­de over­skrift i VG. I dag kan brun­ost lages på svensk melk, og det vil visst tre av fire nord­menn ha slutt på. “vi nord­menn [bur­de] kla­re å beskyt­te brun­os­ten mot juks og fan­te­ri”, sier direk­tør Nina Sun­dqvist i Mat­merk til VG. Vi kan også lese at nord­menn vil beskyt­te blant annet fåri­kål, skrei og røkelaks.

Nå er kan­skje det størs­te pro­ble­met at man ikke bur­de få lov til å kal­le brun­ost for en ost, i og med at det fak­tisk ikke er ost. Det er en del gul jukse­ost som sel­ges med beteg­nel­ser som “revet” o.l, i håp om at folk ikke skal opp­da­ge at det er et syn­te­tisk pro­dukt og ikke ost. Det kan de ikke sel­ge som ost. Det­te er et spørs­mål om ville­den­de mar­keds­fø­ring. Men det lar jeg ligge.

Opp­rin­ne­lig var vare­mer­ker en form for for­bru­ker­be­skyt­tel­se. Når et pro­dukt had­de en pro­du­sents mer­ke, skul­le man være sik­ker på at man fikk et pro­dukt fra den­ne prod­sen­ten. Etter hvert har mar­keds­fø­rin­gen blitt vel så vik­tig. Med man­ge uli­ke lisens­pro­duk­ter, og man­ge merke­va­rer pro­du­sert i de sam­me fab­rik­ke­ne, sier ikke vare­mer­ket nød­ven­dig­vis så mye om opprinnelsen.

Con­ti­nue read­ing Beskyt­te brun­ost?

Les vins du Tour de France 2013: 13. etappe. Tours — Saint-Amand-Montrond

TdF_100_logo Så ble det en litt i over­kant dra­ma­tisk spurt. Selv så jeg den på en liten skjerm på en mobil­te­le­fon, så jeg vil i alle fall ikke mene noe om hen­del­sen. Men man kan vel like­vel si at det tross alt var bra gikk ut over en av opp­trek­ker­ne etter at han had­de gjort job­ben sin. Der­med fikk det i alle fall ikke betyd­ning for hvem som vant etap­pen eller for kon­kur­ran­sen om poen­ge­ne. Blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne end­rer ikke en slik flat etap­pe noe som helst, så len­ge de bare unn­går uhell.

I dag skal syk­lis­te­ne ut på tempo­etap­pe. For de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner er den vik­tig, også for de som øns­ker å bli bes­te lag. Noen har ambi­sjo­ner om å vin­ne selve tempo­etap­pen. For alle de and­re betyr den i prak­sis ingen ting. De tar det som en gans­ke rolig gjen­nom­kjø­ring og spa­rer kref­ter til det som kom­mer om noen dager.

Vi har kom­met fram til 13. etap­pe, som går fra Tours til Saint-Amand-Montrond.

TdF_2013_13

Hachet­te har en tur La Tourai­ne : de Vill­and­ry à Saint-Nico­las-de-Bour­gu­eil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 13. etap­pe. Tours — Saint-Amand-Mon­trond