Les vins du Tour de France 2013: 13. etappe. Tours — Saint-Amand-Montrond

TdF_100_logo Så ble det en litt i over­kant dra­ma­tisk spurt. Selv så jeg den på en liten skjerm på en mobil­te­le­fon, så jeg vil i alle fall ikke mene noe om hen­del­sen. Men man kan vel like­vel si at det tross alt var bra gikk ut over en av opp­trek­ker­ne etter at han had­de gjort job­ben sin. Der­med fikk det i alle fall ikke betyd­ning for hvem som vant etap­pen eller for kon­kur­ran­sen om poen­ge­ne. Blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne end­rer ikke en slik flat etap­pe noe som helst, så len­ge de bare unn­går uhell.

I dag skal syk­lis­te­ne ut på tempo­etap­pe. For de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner er den vik­tig, også for de som øns­ker å bli bes­te lag. Noen har ambi­sjo­ner om å vin­ne selve tempo­etap­pen. For alle de and­re betyr den i prak­sis ingen ting. De tar det som en gans­ke rolig gjen­nom­kjø­ring og spa­rer kref­ter til det som kom­mer om noen dager.

Vi har kom­met fram til 13. etap­pe, som går fra Tours til Saint-Amand-Montrond.

TdF_2013_13

Hachet­te har en tur La Tourai­ne : de Vill­and­ry à Saint-Nico­las-de-Bour­gu­eil.

Vi star­ter der for­ri­ge etap­pe slut­tet. Men vi krys­ser elven Loire, og skal vide­re må syd-øst. Det er på den­ne siden vi fin­ner noen av de mest kjen­te slot­te­ne. Det er så tett mel­lom slott at de som and­re ste­der vil­le vært sto­re attrak­sjo­ner druk­ner i meng­den. Her kan man vir­ke­lig være kre­sen. De to som gjør seg best på bil­der er Che­n­on­ceaux og Azay-le-Rideau. Men av de jeg har besøkt er Chambord min favo­ritt. Château d’Ussé sies å være ste­det som ga inspi­ra­sjon til even­ty­ret om Tor­ne­rose. Sant eller ikke, det gir et besøk i det­te slot­tet en eks­tra dimen­sjon. Men det er man­ge and­re også. Her er Decan­ter tra­vel guide: Loire Val­ley, Fran­ce (ikke den sam­me som i går).

Vi star­ter litt vest for Tours, i områ­det Tourai­ne-Azay-Le-Rideau. I det­te områ­det fin­ner vi også et av de mest kjen­te slot­tene i Loire­om­rå­det, Cha­teau Azay-le-Rideau. Her pro­du­se­res hvit­vin på Che­nin Blanc, både tørr og søt. En tørr rosé­vin pro­du­se­res med minst 60% Grolle­au, som er en lokal drue. Res­ten er Gamay og Caber­net franc.

Se også La route du vin : Tourai­ne, esca­pa­de au pays de Rabe­lais fra La Revue du Vin de Fran­ce.

Ind­re-et-Loire er, om jeg har for­stått det rett, en del av den gene­rel­le klas­si­fi­se­rin­gen AOP Tourai­ne. Det lig­ger litt syd for hovedområdet.

Valen­cay lig­ger syd-øst for Tourai­ne og gren­ser til den­ne. Hvit­vin er hoved­pro­duk­sjo­nen, først og fremst på Sau­vig­non Blanc. Det er dru­en vi kjen­ner fra San­cer­re og Poully Fumé. Men jeg har så langt ikke smakt viner her­fra, så jeg kan ikke si noen mer om dem. Som jeg sa i går: Her trengs det mer forskning.

Selv om vi er litt vest for dis­se områ­de­ne, tar jeg med reise­guide fra La Revue du Vin de Fran­ceLa route du vin : entre San­cer­re et Pouil­ly-sur-Loire.

2360351516Man kan selv­føl­ge­lig lese om slot­te­ne i Loire i tegne­se­rie­form. Akku­rat den­ne seri­en har jeg ikke lest. Men Les Pieds Nick­elés er en gam­mel serie, så regn med at den er gam­mel­dags i stilen.

Det som har blitt gjen­nom­gå­en­de side­te­ma­er noen gan­ger, blir til litt mer til­fel­dig enn det kan­skje kan se ut som. Jeg star­tet med Aste­rix en Cor­se, som jeg synes er en mor­som his­to­rie på Kor­si­ka. Så ble det et par syk­keltegne­se­ri­er, et par hef­ter om vin, og så ble det noen fler … På noen ste­der blir det lit “skal tro om det fin­nes en tegne­se­rie om det­te også?”, og det er det ofte.

Jeg vet ingen ting om Pieds nick­elés visi­tent les châteaux de la Loire, ut over det som frem­kom­mer på nettsiden.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email