Les vins du Tour de France 2013: 14. etappe — Beaujolais

TdF_100_logo Jeg synes det var bra at Tony Mar­tin vant tempo­etap­pen. Etter hans styg­ge fall på førs­te etap­pe unnet jeg ham vir­ke­lig det­te. Chris Froo­me har alle­re­de vun­net en etap­pe, og vin­ner nok mer innen det hele avslut­tes. Det begyn­ner å bli såpass sto­re avstan­der at noe av spen­nin­gen for­svin­ner. Når Alber­to Con­ta­dor tap­te ytter­li­ge to minut­ter, Cadel Evans litt mer og Andy Schleck over 4.30, da er det ikke lett å se hvem som skal kun­ne ta fra Chris Froo­me sei­e­ren. Han viser også at den som skal vin­ne sli­ke ritt må kun­ne klat­re og kjø­re tem­po. Det er der det blir tidsforskjeller.

I dag skal de ut på en helt flat etap­pe, uten en enes­te klas­si­fi­sert stig­ning. Så alt tyder på nok en massespurt.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe, som går fra Saint-Pourçain-sur-Siou­le til Lyon.

TdF_2013_14

Vi star­ter i Auverg­ne, og star­ten er i vin-områ­det Saint-Pourçain. Det­te skal være et av de elds­te vin­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke. Vinen dyr­kes i syd-øst­vend­te skrå­nin­ger mel­lom 260 og 200 meter over havet. Hvit­vin lages på de loka­le dru­en­de Sacy og Saint-Pier­re doré, som beg­ge var helt ukjen­te for meg før jeg begyn­te å lete etter vin fra det­te områ­det. De skal gi en aro­ma­tisk vin. Jeg må bare inn­røm­me at jeg så langt kun har kunn­skap om dem i teori­en. Jeg har ikke smakt dem. Rødvin lages på Pinot Noir og Gamay.

Det nes­te områ­det vi pas­se­rer, fort­satt i Auverg­ne, er Côte Roan­nai­se. Også her dyr­kes vin i skrå­nin­ger hvor de får mye sol. Rødvin laget av Gamay utgjør det mes­te av produksjonen.

Mot mål syk­ler ryt­ter­ne gjen­nom Beau­jo­lais. Det lages rødvin på dru­en Gamay. Gamay dyr­kes også and­re ste­der, og vi var inn­om den i Loire. Men det er en drue som først og fremst for­bin­des med Beau­jo­lais. Beau­jo­lais står for 2/3 av pro­duk­sjo­nen av Gamay i Frank­ri­ke. Nyere forsk­ning har vist at Gamay er en krys­ning mel­lom Pinot Noir og en hvit drue som nes­ten har for­svun­net: Gouais.

Beau­jo­lais er et områ­de som har blitt offer for sin egen suk­sess med feil hoved­pro­dukt. Den tred­je tors­dag i novem­ber slip­pes Beau­jo­lais Nouveau. Det er høs­tens pro­duk­sjon, og er ærlig talt en lite inter­es­sent vin. Det er mer jip­po enn inn­hold. I Nor­ge ble vi godt kjent med Beau­jo­lais Nouveau under de man­ge pol-strei­ke­ne på 1980-tal­let. Regu­le­rin­gen av import, også til res­tau­ran­ter, var stren­ge­re den gang enn nå. Res­tau­ran­te­ne måt­te ha til­la­tel­se fra Vin­mono­po­let for å kun­ne impor­te­re sin egen vin, og sli­ke søk­na­der ble hel­ler ikke behand­let under strei­ken. Men for­di Beau­jo­lais Nouveau er en vin som bare sel­ges i en kort peri­ode, had­de man­ge en stå­en­de til­la­tel­se til å impor­te­re den­ne vinen. Der­med ble det­te den enes­te vinen man­ge res­tau­ran­ter kun­ne by på. Selv synes jeg Beau­jo­lais Nouveau min­ner mer om saft-og-vann enn om vin. Det er tyn­ne grei­er. Skjønt det er for­skjel­ler mel­lom pro­du­sen­ter, også når det gjel­der noveau. Om jeg skal ta sjan­sen på å sto­le på min hukom­mel­se, er en Bau­jo­lais Noveau fra Geor­ges Dubo­euf blant de bed­re jeg har smakt. Men Bau­jo­lais Nuveau er ikke en vin jeg er sær­lig opp­tatt av.

Dess­ver­re har nok all hypen rundt Beau­jo­lais Nouveau ført til at det er det­te og bare det­te man­ge for­bin­der med Beau­jo­lais, og man kjø­per ikke de man­ge utmer­ke­de vine­ne som kom­mer fra det­te områ­det. Hvis din erfa­ring med Beau­jo­lais begren­ser seg til Nouveau-utga­ven, glem det du trod­de du viss­te om den­ne vinen.

WIMG_0229_DxOVi kom­mer fra vest inn i den syd­li­ge delen av Bau­jo­lais. Her pro­du­se­res den van­li­ge vinen fra Beau­jo­lais. Den bes­te vinen fin­ner vi litt len­ger nord. Drar vi nord­over kom­mer vi først til områ­det for Beau­jo­lais Vil­la­ge. Fort­set­ter vi litt til, kom­mer vi inn i områ­det hvor vi fin­ner ti Bau­jo­lais cru, som selv­føl­ge­lig er den bes­te vinen. Nå er vi ikke i Beau­jou­lais Vil­la­ge eller cru områ­de­ne. Der­for tar jeg ikke med stor om dem den­ne gan­gen. Men, som Oscar Wil­de sa: Fall for fris­tel­sen før den for­svin­ner. Områ­det Mor­gon må være der man hen­ter mor­gen­vin fra. Sær­lig mot det gjel­de målfolket.

I 2010 var Kultour-team­et i Beau­jo­lais. Se deres video her. For mer, se Decan­ter tra­vel guide: Beau­jo­lais, Fran­ce og La route du vin : Beau­jo­lais, dix crus au fil des chapon­niè­res (La Revue du Vin de Fran­ce).

Bourgog­ne lig­ger litt len­ger nord enn der vi er. Men vi tar like­vel men en len­ke til Geir Salve­sens “Bil­lig og bra fra Bourgog­ne”. Bil­lig er ellers ikke det vi først for­bin­der med Bourgogne.

2723472817 “Cha­teau Bor­deaux” blir kan­skje litt feil når vi er i nær­he­ten av Borgog­ne. Men jeg tar den med like­vel. Seri­en hand­ler om tre søs­ken som arver en vin­gård etter at faren dør. De skil­ler lag, og den som i utgangs­punk­tet kan minst om vin­pro­duk­sjon, Alex­and­ra, bestem­mer seg for å dri­ve går­den vide­re. Seri­en hand­ler om de utford­rin­ger hun møter, både i drift av en vin­gård i Bor­deaux og på and­re plan. Det har til nå kom­met tre utga­ver. Av en eller annen mer­ke­lig grunn valg­te jeg å ta med omsla­get fra den første …

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email