Les vins du Tour de France 2013: 15. etappe — langt vorspiel til Mont Ventoux

TdF_100_logo Mar­cel Kit­tel har mar­kert seg som super­sprin­te­ren det­te året. Vi ble fak­tisk for­bi­syk­let av Mar­cel Kit­tel på vei fra mål­om­rå­det uten­for Montpel­li­er inn mot sen­trum etter mågang etter 6. etap­pe. Også han viss­te nok at syk­kel er ras­kest i byom­rå­der. Jeg lever i grun­nen gans­ke greit med å bli for­bi­syk­let av Mar­cel Kit­tel — selv om det var en rolig trans­port­etap­pe i tett tra­fikk. Vi kan dess­uten skyl­de på utsty­ret: Han syk­let på sin kon­kur­ranse­syk­kel, vi på våre Brompton. Han had­de nok en ras­ke­re sykkel!

I dag skal syk­lis­te­ne gjen­nom nok en flat etap­pe, så det blir nok en masse­spurt i dag også. Det var vir­ke­lig synd at Edvald Boa­sson Hagen skul­le få den sis­te sal­to­en, som han selv beskrev det. Syk­lis­ter er noen tøf­fin­ger som ikke all­tid lar seg stop­pe av et lite brudd. Ger­reint Tho­mas har syk­let med brudd i bek­ke­net siden førs­te etap­pe. Vin­ne­ren av ons­da­gens tem­po, Tony Mar­tin ble båret inn i ambu­lan­sen på båre etter førs­te etap­pe. Men årets Tour de Fran­ce er over for Edvald — dessverre.

Vi skal fram til 15. etap­pe som star­ter i Givors og ender på spek­ta­ku­læ­re Mont Ventoux. Til­fel­dig­he­te­ne, eller i alle fall nes­te til­fel­dig­he­te­ne, vil at jeg fak­tisk har pla­ner om et tur opp på Mont Ventoux i dag (fre­dag). Men det blir med bil, ikke syk­kel, så det tel­ler ikke. Det er en omvei på vei­en til Oran­ge, hvor vi igjen skal se ope­ra i det gam­le tea­te­ret, den­ne gan­gen Wag­ners “Den fly­gen­de hol­len­der”. Vi har pla­ner om å fin­ne blant annet den­ne geocachen.

For de som skal syk­le den­ne vei­en blir det en knall­hard etap­pe: 242 kilo­me­ter med avslut­ning på top­pen. Den har leng­de mer som en klas­si­ker enn som en etap­pe i et tre-ukers­ritt. Den er tourens lengs­te. Etap­pen syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, 14. juli, så det­te er etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vinne.

TdF_2013_15

I den­ne førs­te post Arm­strong-skan­da­len utga­ven av Tour de Fran­ce, kan vi min­ne om at det var på vei opp hit den bri­tis­ke syk­lis­ten Tom Simp­son døde. Han var kjent for å ha sagt “Hvis ti dre­per deg, ta ni”. På den­ne etap­pen feil­be­reg­net han dop­blan­din­gen, og det kos­tet ham livet.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 15. etap­pe — langt vor­spiel til Mont Ventoux