Les vins du Tour de France 2013: 16. etappe — mot Alpene

TdF_100_logo Det var vel egent­lig et tegn på at man­ge vil spa­re kref­ter at gårs­da­gens brudd fikk gå inn. Kref­te­ne kan tren­ges i dag, når de skal syk­le en etap­pe på 242 km som ender på legen­da­ris­ke Mont Ventoux. Jeg var en tur opp på Mont Ventoux fre­dag, og alle­re­de da, to dager før syk­lis­te­ne kom­mer, var det gans­ke så fullt langs vei­en. Det had­de selv­føl­ge­lig vært mor­somt å være der i dag. Men det er i alle fall også eks­tra mor­somt å se etap­pen på TV når man nett­opp har sett bak­ken opp i virkeligheten.

Etter førs­te dag i Pyre­ne­ene kun­ne det se ut som om touren alt var avgjort. Siden har vi fått man­ge påmin­nel­ser om at det er den ikke. Vi kan ven­te man­ge angrep på Sky og Chris Froo­me i dag.

Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin and­re, og sik­kert vel­dig kjær­kom­ne hvile­dag. Vi har kom­met til dagen etter hvil­da­gen, når de set­ter kur­sen mot Alpe­ne. 16. etap­pe star­ter i Vai­son-la-Romai­ne og ender i Gap.

TdF_2013_16

Det var ikke helt til­fel­dig at jeg ikke stop­pet i den syd­li­ge delen av Rhô­ne på vei­en mot Mont Ventoux. I dag star­ter vi i en av de byene ryt­ter­ne syk­let gjen­nom på vei­en til Mont Ventoux. Her må vi ta med vin fra start. Når vi kom­mer inn mot fjel­le­ne blir det dår­lig med vin. Der­for spar­te vi dis­se områ­de­ne til i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 16. etap­pe — mot Alpe­ne