Les vins du Tour de France 2013: 16. etappe — mot Alpene

TdF_100_logo Det var vel egent­lig et tegn på at man­ge vil spa­re kref­ter at gårs­da­gens brudd fikk gå inn. Kref­te­ne kan tren­ges i dag, når de skal syk­le en etap­pe på 242 km som ender på legen­da­ris­ke Mont Ventoux. Jeg var en tur opp på Mont Ventoux fre­dag, og alle­re­de da, to dager før syk­lis­te­ne kom­mer, var det gans­ke så fullt langs vei­en. Det had­de selv­føl­ge­lig vært mor­somt å være der i dag. Men det er i alle fall også eks­tra mor­somt å se etap­pen på TV når man nett­opp har sett bak­ken opp i virkeligheten.

Etter førs­te dag i Pyre­ne­ene kun­ne det se ut som om touren alt var avgjort. Siden har vi fått man­ge påmin­nel­ser om at det er den ikke. Vi kan ven­te man­ge angrep på Sky og Chris Froo­me i dag.

Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin and­re, og sik­kert vel­dig kjær­kom­ne hvile­dag. Vi har kom­met til dagen etter hvil­da­gen, når de set­ter kur­sen mot Alpe­ne. 16. etap­pe star­ter i Vai­son-la-Romai­ne og ender i Gap.

TdF_2013_16

Det var ikke helt til­fel­dig at jeg ikke stop­pet i den syd­li­ge delen av Rhô­ne på vei­en mot Mont Ventoux. I dag star­ter vi i en av de byene ryt­ter­ne syk­let gjen­nom på vei­en til Mont Ventoux. Her må vi ta med vin fra start. Når vi kom­mer inn mot fjel­le­ne blir det dår­lig med vin. Der­for spar­te vi dis­se områ­de­ne til i dag.

Start­byen Vai­son-la-Romai­ne lig­ger i områ­det for Côtes du Rhô­ne. Men her kan det pas­se å si litt om klas­si­fi­se­ring av viner. Klas­si­fi­se­ri­gen er hiearar­kisk. Det laves­te nivå­et er Vin de Fran­ce, som er fransk bord­vin. Over det­te har vi IGP (Indi­ca­tion Geo­grap­hi­que Pro­te­gée).

Også innen­for IGP-klass­fi­se­rin­ger er det et hie­rar­ki. Vi var inn­om det­te til 9. etap­pe. Det er en rek­ke IGP-områ­der som omfat­ter viner fra Rhô­ne. Men men så mye klas­si­fi­sert vin på AOP-nivå, hop­per vi over IGP her. Vi kom­mer litt til­ba­ke til IGP i morgen.

Côtes-du-Rhô­ne omfat­ter de fles­te, men ikke helt alle klas­si­fi­ser­te områ­der langs elven Rhô­ne. Vi var inn­om de klas­si­fi­ser­te områ­de­ne i nord­re del av Rhô­ne til 15. etap­pe. Vinen her­fra kan også mer­kes som Côtes-du-Rhô­ne og sel­ges som det­te. Men å sel­ge en Hermi­ta­ge som Côtes-du-Rhô­ne vil­le være gans­ke menings­løst. Mitt inn­trykk er at klas­si­fi­ka­sjo­nen Côtes-du-Rhô­ne i prak­sis bru­kes i syd og i alle fall lite, om i det hele tatt, i nord.

Innen­for områ­det for Côtes-du-Rhô­ne er noen områ­der klas­si­fi­sert som Côtes-du-Rhô­ne-Vil­la­ge. Start­byen Vai­son-la-Romai­ne lig­ger i et slikt Vil­la­ge-områ­de. Når man har til­leg­get Vil­la­ge, indi­ke­rer det et under­om­rå­de hvor kva­li­te­ten er noe høy­ere, og kra­ve­ne noe stren­ge­re. Det er jord­smon­net kom­bi­nert med mikro­kli­ma­et som gjør at noen områ­der er sær­lig godt egnet til å pro­du­se­re vis­se typer vin. Det er omtrent det­te fransk­menn kal­ler ter­roir. Se også KulTour-inn­sla­get om ter­roir. Vi var også inn­om det­te da vi var inn­om Bau­jo­lais på den 14. etap­pen. Også der har noen områ­der en Village-klassifisering.

I prak­sis er det gjer­ne slik at jo fine­re en vin­mark er, desto mer opp­delt er den i uli­ke klas­si­fi­se­rin­ger. Vi har pas­sert Hermi­ta­ge. Det er ikke et stort områ­de, men er like­vel delt inn i man­ge spe­si­fik­ke vin­mar­ker. I Bor­goug­ne er den­ne opp­de­lin­gen ekstrem.

Det­te gir meg flash­backs til et besøk hos Mondavi i Napa Val­ley (Cali­for­nia) for ca ti år siden. De for­klar­te at de eks­pe­ri­men­ter­te mye for å fin­ne ut hvil­ke drue­sor­ter som var best egnet på uli­ke vin­mar­ker. For som de sa (refe­rert etter hukom­mel­sen): Vi må bare aksep­te­re at Euro­pa har 400 års for­sprang her.

Mens Syrah er den dru­en som domi­ne­rer i den nord­li­ge Rhô­ne, er Gre­nache hoved­dru­en i rødvin og rosé­vin fra det syd­li­ge Rhô­ne. I Côtes-du-Rhô­ne fra det syd­li­ge Rhô­ne skal det være mini­mum 40% Gre­nache, mens det kre­ves mini­mum 50% i en Côtes-du-Rhô­ne-Vil­la­ge. Det er også stren­ge­re krav til dyr­kings­ut­byt­te. For å få god kva­li­tet må volu­met begren­ses. I Côtes-du-Rhô­ne til­la­tes en pro­duk­sjon på 51 hl pr hek­tar, mens det for en Vil­la­ge-klas­si­fi­se­ring ikke til­la­tes mer enn 44 hl/ha.

Noen Vil­la­ge-områ­der kan også leg­ge til kom­mune­nav­net. Da har de klat­ret ytter­li­ge­re et nivå i klas­si­fi­se­rin­gen. Innen syk­lis­te­ne har kom­met til den reel­le star­ten, alt­så der ritt­di­rek­tø­ren vif­ter med det hvi­te flag­get og etap­pen star­ter for alvor, har de syk­let inn i Puymé­ras, som er en slik kom­mu­ne. Viner her­fra kan klas­si­fi­se­res som Côtes-du-Rhô­ne Vil­la­ge Puymé­ras. Krav til drue­blan­ding er det sam­me som for Vil­la­ge-vine­ne fra områ­det, men mak­si­malt dyr­kings­ut­byt­te er ytter­li­ge­re redu­sert til 41 hl/ha.

Fort­set­ter vi å klat­re opp­over i hie­rar­ki­et, kom­mer vi crus-områ­de­ne, som kan set­te egen sted­be­teg­nel­se på vinen. Også her kan vi sam­men­lig­ne med Bau­jo­lais, hvor Mor­gon er et eksem­pel på en slik Beau­jo­lais cru. Den mest kjen­te cru i det syd­li­ge Rhô­ne er uten tvil Cha­te­auneuf-du-Pape, som lig­ger et styk­ke syd-vest for der vi er, mel­lom byene Avig­non og Oran­ge. Men det fin­nes fler. Vi er ikke inn­om noen av dem, men kan nev­ne noen av de nærmeste.

Syd for start­byen lig­ger Gigon­das. Drue­blan­din­gen er som for and­re viner fra områ­det. Men utbyt­tet er ytter­li­ge­re redu­sert, til 36 hl/ha. Her har det også kom­met to krav i til­legg: Dru­ene skal sor­te­res (pluk­ke ut dår­li­ge dru­er, samt bla­der og annet som kan set­te smak på vinen), og det er krav til lag­ring. Den skal lag­res (om jeg har for­stått det rett på fat) mini­mum til 15. mars året etter at dru­ene ble dyr­ket, og vinen kan ikke sel­ges før 31. mars det året. Gigon­das er kjent for viner som har mer kraft enn eleganse.

Rett øst for Gigon­das lig­ger områ­det Bau­mes-de-Veni­se. Her til­la­tes 38 hl/ha. Men det er et krav om at dru­ene skal pluk­kes for hånd.

Drar vi litt vest­over fra start­byen, kom­mer vil til Rasteau. Her fin­ner vi et krav om at dru­ene ikke kan trans­por­te­res i containere/kasser/beholdere (fin­ner ikke noe godt ord) som tar mer enn 4.000 kilo druer.

Både i Bau­mes-de-Veni­se og i Rasteau pro­du­se­res det også søt dess­vert­vin. I Bau­mes-de-Veni­se lages den på uli­ke vari­an­ter av Mus­cat, mens Gre­nache Noir og Gre­nache Blanc er hoved­dru­ene i Rasteau. Jeg har ikke smakt noe av den­ne vinen, så den har jeg ikke noen mening om.

Det sis­te områ­det jeg vil nev­ne, er Vinsob­res, som lig­ger litt nord for dagens startby.

Alle de vine­ne jeg nå har nevnt, bort­sett fra des­sert­vi­ne­ne, har grunn­leg­gen­de sett sam­me karak­ter. De er alle umis­kjen­ne­li­ge Côtes-duR­hô­ne viner. Det er nyanse­for­skjel­ler, og det er nyan­ser som gjør at noen er litt bed­re enn andre.

Jeg sa inn­led­nings­vis at jeg ikke vil­le gå inn på IGP-områ­de­ne som også omfat­ter Rhô­ne. Jeg nev­ner like­vel det­te: Om en vin­bon­de som vil eks­pe­ri­men­te­re prø­ver seg med dru­er som Pinot Noir, Gamay, Caber­net Sau­vig­non eller Mer­lot, så er det dru­er som ikke er til­latt i Côtes-du-Rhô­ne, uan­sett klas­si­fi­se­rings­nivå. Når de ikke er til­latt, så betyr ikke det at det er for­budt å dyr­ke dem eller lage vin på dem. Men en vin laget med dis­se dru­ene kan ikka sel­ges som Côtes-du-Rhô­ne, Gigon­das, eller en annen til­sva­ren­de klas­si­fi­se­ring. Pro­du­sen­ten må da vel­ge en IGP-klas­si­fie­ring som er mind­re streng når det gjel­der hvil­ke dru­er som kan benyt­tes, even­tu­elt Vin de Fran­ce om vinen også fal­ler uten­for IGP-klas­si­fi­se­rin­ge­ne. Vinen kan være alde­les utmer­ket selv om den er lavt klas­si­fi­sert. Det er eksemp­ler på at noe av den bes­te vinen fal­ler uten­for de tra­di­sjo­nel­le klassifiseringene.

Ryt­ter­ne har ikke syk­let man­ge kilo­me­ter før de er uten­for Côtes-du-Rhô­ne, og etter det­te er det ikke noen inter­es­sant vin, i alle fall ikke sam­men­lig­net med vinen i Rhô­ne. Der­for til­lot vi oss å dve­le så mye ved star­ten på den­ne på den­ne etap­pen, og si litt om hvil­ke typer krav man kan ha til uli­ke klassifiseringer.

2749307287En av de gam­le, frans­ke tegne­se­rie­ne er Les Pieds Nick­elés. Vi har vært inn­om den tid­li­ge­re. Den­ne gan­gen tar vi med en av deres Tour de Fran­ce utga­ver, Les Pieds Nick­elés au Tour de Fran­ce. Det­te er opp­trykk av en tegne­se­rie fra 1956. Den er nok litt gam­mel i sitt uttrykk, og den kari­ke­rer Tour de Fran­ce i en annen tid.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email