Les vins du Tour de France 2013: 17. etappe — tempo langs fjellvann

TdF_100_logo Hvil deg ryt­ter, det har du for­tjent! Etter gårs­da­gens fest­fyr­ver­ke­ri har ryt­ter­ne en meget vel­for­tjent hvile­dag. Chris Froo­me vis­te igjen styr­ke i går. Men ikke noe er avgjort ennå. Mye kan skje på de etap­pe­ne som står igjen.

Vi skal fram til 17. etap­pe. som er en 32 km lang tempo­etap­pe som går fra Embrun til Chor­ges. Det er inter­es­sant at de den­ne gan­gen har valgt å leg­ge den sis­te tempo­etap­pen før de avslut­ten­de fjell­e­tap­pe­ne. Der­med blir ikke tempo­etap­pen avgjø­ren­de på sam­me måte som den har pleid å være de sis­te åre­ne. Men det er mulig både å tape Touren og å skaf­fe seg et for­sprang her.

TdF_2013_17

WIMG_0225_DxOHer had­de jeg nes­ten gitt opp. Det er en tempo­etap­pe langs en (kuns­tig) inn­sjø, Lac de Ser­re-Ponçon, som lig­ger ca 800 meter over havet. Syk­lis­te­ne skal ta et par turer opp i fjel­le­ne rundt, på en etap­pe som bare er 32 km. På van­li­ge fjell­e­tap­per syk­ler man gjer­ne nede i dale­ne på vei­en mel­lom fjell­over­gan­ge­ne. Der kan man fin­ne vin. En øl fra Bri­ançon var det nær­mes­te jeg kom når det gjaldt lokalt drik­ke til den­ne etap­pen. Start­byen er ikke mer enn ca 50 km fra Bri­ançon. Vi kan ikke være så kres­ne ute i distriktene.

Det dyr­kes ikke vin så høyt oppe — trod­de jeg.

Det kan være vans­ke­lig å få over­sikt over viner som er klas­si­fi­sert lave­re enn på AOP-nivå (tid­li­ge­re AOC). Det er stort sett AOP-vinen som er omtalt i vin­lit­te­ra­tu­ren, det er områ­de­ne klas­si­fi­sert på det­te nivå­et som er med i vinat­las, osv. Men på nivå­et under fin­nes  IGP (Indi­ca­tion Géo­grap­hi­que Proté­gée) Hau­tes-Alpes. Jeg had­de ald­ri hørt om det­te områ­det. Men den som leter fin­ner, i alle fall av og til. Jeg kjen­ner vinen bare av omta­le. Jeg har ikke smakt den. Det er nep­pe lett å fin­ne den­ne vinen uten­for sitt loka­le områ­de. (Jeg må leg­ge til at det­te er skre­vet før jeg fikk L’Atlas des vins de Fran­ce, som fak­tisk har en over­sikt over IGP-områ­der. Men jeg lot det stå uendret.)

Den førs­te pro­du­sen­ten jeg vil nev­ne, Domai­ne Taver­ni­er, lig­ger fak­tisk i start­byen Embrun. Jeg vet ikke mer om pro­du­sen­ten eller deres viner enn det som står på nett­si­de­ne, og det er ikke stort. I prak­sis nes­ten ingen ting.

De øvri­ge pro­du­sen­te­ne, i alle fall de jeg har fun­net, lig­ger langs dalen ned­over fra den syd-vest­re enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Vi er i  La val­lée de la Duran­ce, dalen hvor elven Duran­ce ren­ner. Duran­ce kom­mer fra Bri­ançon, ren­ner ut i Lac de Ser­re-Ponçon og vide­re ned mot Rhônen.

Domai­ne Alle­mand lig­ger nede i den­ne dalen, og dyr­ker vin i syd­vend­te skrå­nin­ger ca 600 meter over havet. De skri­ver at de bru­ker loka­le drue­sor­ter. Jeg vil tro at i alle fall en av dem er Mol­lard. Den­ne dru­en var for meg akku­rat like ukjent som vinen fra områ­det. Jeg kun­net kon­sta­te­re at Oz Clar­ke ikke skri­ver om den. Her jeg sit­ter når jeg fer­dig­stil­ler det­te, har jeg ikke hatt mulig­het til å sjek­ke hva Jan­cis Robin­son even­tu­elt skri­ver. Alt jeg vet er det jeg har lest på den­ne nett­si­den.

De øvri­ge pro­du­sen­te­ne jeg har fun­net er Domai­ne de la Clochè­re, Domai­ne du Petit Août og Domai­ne de Tres­bau­don. De to førs­te synes å pro­du­se­re vin på loka­le dru­er, mens den sis­te dyr­ker Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Mer­lot og Vio­g­ni­er, i til­legg til det som synes å være en lokal utga­ve av Mus­cat. Det er også et coope­ra­tiv, Cave des Hau­tes Vig­nes. Da er det slutt. Mer vin har jeg ikke klart å fin­ne i det­te områ­det. Men det vis­te seg å være langt mer enn jeg had­de ven­tet. Den loka­le dru­en Mol­lard gjør at det kan være verdt å lete etter vin herfra.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email