Dopavsløringer på hviledagen

TdF_100_logoDet er nær­mest en tra­di­sjon at det kom­mer doping­av­slø­rin­ger på hvile­da­gen i Tour de France.

Jour­na­lis­ter har akku­rat fått mid­da­gen på bor­det når alar­men går, og de må løpe til en eller annen presse­kon­fe­ran­se med en utøver som bedy­rer sin uskyld. Den førs­te hvile­da­gen fikk jour­na­lis­te­ne spi­se i fred. Men på den and­re hvile­da­gen, i går, ram­let det inn med dopingavsløringer:

  • Tyson Gay har tes­tet positivt.
  • Asa­fa Powell har tes­tet positivt.
  • Alli­son Rand­all har tes­tet positivt.
  • She­ro­ne Simp­son har tes­tet positivt.

Men vent litt: Det er jo ikke syk­lis­ter som syk­ler i Tour de Fran­ce! Hva har skjedd?

En syk­list har også blitt tatt i doping. Den tyr­kis­ke sen­sa­sjo­nen Mus­ta­fa Say­ar som vant Tyr­kia rundt, en tyr­kisk “sen­sa­sjon” som syk­ler for et kon­ti­nen­tal­lag, men som lek­te med de sto­re stjer­ne­ne i rit­tet hjem­me i Tyr­kia. And­re ste­der ser man visst ikke stort til ham. “Alle” reg­net med at han var dopet, og nå har de visst fått rett. I fjor var det hans lag­ka­me­rat Ivailo Gabrov­ski som vant det rit­tet. Også han ble sene­re tatt for doping.

Men i dis­se til­fel­le­ne ser det ut til å være Tyr­kia, ikke den enkel­te idrett som er pro­ble­met. Opp­til 30 tyr­kis­ke fri­idretts­ut­øve­re kan være tatt for doping. Den olym­pis­ke mes­te­ren Cakir Alp­tekin risi­ke­rer ute­sten­gel­se på livs­tid. Skjønt fri­idrett har så abso­lutt sine pro­ble­mer. 300 mes­ter­skaps­me­dal­jer er sver­tet av doping siden 2000, sier Johan Kag­ge­stad. Den er et rotte­reir, sier han.

To dans­ke lands­lags­svøm­me­re ble nylig tatt i doping. 113 utøve­re fra Lon­don-OL er tatt for doping, blant dem en rus­sisk banesyklist.

Fot­ball? Deco tes­tet posi­tivt. Som alle and­re bedy­rer han sin uskyld og skyl­der på and­re. Fot­ball er en vits. Nor­ge fot­ball­for­bund erklær­te seg i desem­ber 2012(!) — de er ikke akku­rat en fore­gangs­idrett — som “Rent sær­for­bund”. Alle spil­le­re på lands­lag skal tes­tes uan­meldt én — jeg gjen­tar: én — gang i løpet av 2013. Og det var alt­så bare lands­lags­spil­le­re. Om det­te på noen måte er rent, så er det bare rent tøv.

Vi har i Nor­ge et gam­melt fjols som heter Ger­hard Hei­berg. Han tru­er sta­dig med å ute­sten­ge syk­kel fra OL. Hei­berg er gam­mel og senil, svar­te syk­kel­pre­si­den­ten, Harald Tiede­mann Han­sen. Det kan se ut som om han har rett. Den pate­tis­ke Hei­berg mener at Hein Ver­brug­gen har gjort en god jobb, han som had­de ansva­ret for inter­na­sjo­nal syk­kel­sport da alt var på det svar­tes­te. Se Johan Kag­ge­stads omta­le av Ver­brug­gen og hans man­ge kom­men­ta­rer om doping. Kag­ge­stad har mer tro­ver­dig­het enn Hei­berg. Kag­ge­stad kjen­ner idret­ten fra inn­si­den fra sin tid som tre­ner, og føl­ger den nå tett som kom­men­ta­tor. Han kjen­ner den ikke bare som IOC-pamp.

IOC og Hei­berg demon­stre­rer sin unn­fal­len­het ved å la Hein Ver­brug­gen være æres­med­lem i IOC. Hei­berg bur­de gått inn for å kas­te Hein Ver­brug­gen ut av IOC og fri­idrett ut av OL, om han men­te noe med å bekjem­pe doping. Men har er like impo­tent som res­ten av de gam­le gub­be­ne i IOC i den­ne saken.

Det er to grun­ner til at man ikke får doping­sa­ker. Den ene er at det er lite doping. Den and­re er at man ikke tes­ter for doping. Syk­kel synes nå å være i førs­te grup­pe, fot­ball sit­ter midt i gjør­ma i den and­re grup­pen.

Det fin­nes all­tid noen idio­ter som prø­ver seg, også i syk­kel, som Danilo Di Luca og den en tyr­kis­ke sen­sa­sjo­nen Mus­ta­fa Say­ar. Men til tross for vel­dig strengt test­re­gi­me, og at de fles­te tjuv­triks har blitt avslørt, har det vært få doping­sa­ker blant syk­lis­ter. Og ingen i Tour de Fran­ce — i alle fall ikke så langt.

Noen er vil­li­ge til å gjø­re alt for å vin­ne. De går over lik, og kan også være vil­li­ge til å gå over sitt eget. De vil juk­se på alle muli­ge måter for å vin­ne, Det er ikke noe spe­si­elt for idret­ten. Vi fin­ner dem på alle sam­funns­om­rå­der. Risi­ko­en for å bli tatt og kon­se­kven­se­ne av å bli tatt er det som kan få dem til å hol­de seg på mat­ta — skjønt for noen er visst det hel­ler ikke nok.

Jeg tror hel­ler ikke at utøve­re pr defi­ni­sjon er rene, bare for­di de er nors­ke. Dess­ver­re har ansvar­li­ge i Nor­ge gang på gang vist at de mang­ler rygg­rad når det er egne utøver som blir tatt. Nor­ges behand­ling av Erik Tys­se-saken er pin­lig, og har gjort at blant annet Olym­pia­top­pen har tapt det de måt­te ha hatt av tro­ver­dig­het. Det er visst bare and­re lands utøve­re som skal behand­les strengt. En av de mest pate­tis­ke sake­ne må ha vært den nors­ke hes­ten som vis­te seg å være dopet i Bei­jing-OL. Ikke selve saken, men etter­spil­let fra nors­ke aktører.

Jeg vil­le ikke bli sær­lig over­ras­ket om noen av våre gam­le idretts­hel­ter skul­le bli avslørt som dope­re. For enkel­te vil ove­r­as­kel­sen være mind­re enn for and­re. Men jeg har ikke tenkt å nev­ne navn så len­ge jeg ikke har and­re holde­punk­ter enn mine egne vur­de­rin­ger av deres pretasjoner.

I syk­kel er man for tiden mest opp­tatt av å gra­ve i for­ti­den. På et tids­punkt må man ret­te blik­ket frem­over. Det er bare å erkjen­ne at man har en mørk for­tid og en lite ære­rik his­to­rie. Det er grunn til å min­ne om at det var poli­ti­et og toll­ve­se­net som grep fatt i den utstrak­ten dopin­gen i den såkal­te Fes­ti­na-skan­da­len i 1998. Spor­ten selv pro­te­ster­te. Doping gjen­nom­sy­ret sporten.

Et av de sis­te ofre­ne for den­ne gra­vin­gen i for­ti­den, er Lau­rent Jala­bert. Om jeg har for­stått det rett, har han ald­ri benek­tet doping, men hel­ler ikke bekref­tet det. Hans svar har vært at han har stolt på det medi­sins­ke støtte­ap­pa­ra­tet. Det har sik­kert man­ge gjort. Sett i etter­tid bur­de de sik­kert ha stilt man­ge kri­tis­ke spørs­mål. Men på et tids­punkt bør his­to­rie få lov til å være historie.

Arran­gø­re­ne av Tour de Fran­ce tok doping på alvor da UCI ikke gjor­de det. Der­for ble utøve­re tatt i Tour de Fran­ce, mens de slapp unna i ritt som Giro d’I­ta­lia og Vuel­ta d’E­spag­na. Det var også i Tour de Fran­ce man klar­te å spo­re stof­fer som utøve­re og deres tvil­som­me råd­gi­ve­re trod­de ikke vill bli opp­da­get i doping­kon­trol­ler. Tabo­li­de jour­na­lis­ter klar­te ikke å ten­ke len­ger at siden det var i Tour de Fran­ce og syk­kel dope­re ble tatt, var det der pro­ble­met var størst. Som nevnt skal Fot­ball­for­bud­net fra i år begyn­ne å tes­te lands­lags­spil­le­re en gang i året. Hvem har egent­lig et problem?

Lance Arm­s­tong blir nå sak­søkt for kjempe­be­løp. Jeg håper and­re dope­re også blir det. Hvis en utøver doper seg, og hele laget går duk­ken for­di spon­so­re­ne trek­ker seg, da har de and­re syk­lis­te­ne og ansat­te på det laget all mulig grunn til å sak­søke dope­ren med krav om erstat­ning for det de taper. Når det­te ikke har skjedd i tid­li­ge­re doping­sa­ker, er det vans­ke­lig å se det som noe annet enn en bekref­tel­se på at det­te er noe alle har vært på, og at alle skje­let­te­ne vil­le kom­me ram­len­de ut av ska­pe­ne om de skul­le bli sli­ke saker.

Noe av det kan­skje vik­tigs­te er at doping­prø­ver blir opp­be­vart og kan ana­ly­se­res på nytt. Det har vært et pro­be­lem at doper­ne har lig­get et heste­hode foran, med pre­pa­ra­ter som man ikke har tes­ter for. Nå vet utøver­ne at om de ikke blir tatt i år, så risi­ke­rer de at prø­ve­ne blir tes­tet på nytt om et år eller to, når ana­lyse­me­to­de­ne har blitt bed­re. Da kan de bli strip­pet for ære og berøm­mel­se, og pen­ger som fulg­te med den­ne æren og berømmelsen.

Jeg tror at syk­kel i dag er blant de renes­te uthol­den­hets­idret­ter. Ikke for­di jeg tror syk­lis­ter ver­ken er bed­re eller ver­re enn and­re. Men man har sett hvor­dan doping nes­ten har øde­lagt spor­ten, og hvor­dan man sli­ter med å gjen­vin­ne til­strek­ke­lig til­lit. Chris Froo­mesva­re på man­ge doping­spørs­mål på presse­kon­fe­ran­ser. Hvor man­ge sli­ke spørs­mål får Usain Bolt, som har vært suve­ren i en dop­be­fengt idrett i fle­re år?

Syk­kel­spor­ten har sett hvor­dan spon­so­rer for­svin­ner og at lag må leg­ges ned for­di de ikke kla­rer å finan­siere virk­som­he­ten. Tour de Fran­ce har i fle­re år vært boi­kot­tet av tysk TV — skjønt de må kan­skje revur­de­re det­te etter den suk­sess tys­ke syk­lis­ter har hatt i år. En opp­ryd­ning er nød­ven­dig om spor­ten skal over­le­ve. Hel­dig­vis ser det ut til å være vil­je til å gjen­nom­føre den oppryddingen.

En proff­syk­list må inn på et lag. En som har vært tatt for doping, eller som har ster­ke doping­mis­tan­ker ret­tet mot seg, er ikke sær­lig attrak­tiv — selv om enkel­te lag fort­satt ikke er så nøye på det. Lag med en tvil­som hold­ning til doping er ikke blant de som står øverst på lis­ten over de man vil invi­te­re til sto­re kon­kur­ran­ser. En fri­idretts­ut­øver kan være en ensom ulv, som hol­der seg med sine egne råd­gi­ve­re, stil­ler opp i utvalg­te stev­ner mot god beta­ling og del­tar når mester­kaps­la­ge­ne skal tas ut.

Jeg tror de fles­te i syk­kel­spor­ten er gla­de for den opp­ryd­ding som har skjedd, selv om den har vært smerte­full. Noen gjør alt for å vin­ne. Men jeg vel­ger å tro at for de fles­te har doping vært et nød­ven­dig onde om de vil­le hev­de seg. Det er utøve­re som kon­kur­re­rer for­di de els­ker å syk­le. De har blitt gode uten doping. Men de har sett, eller i alle fall trodd, at for å kom­me helt til topps må de gjø­re som de and­re: Ty til doping. Tyler Hamil­ton skrev at det var for­skjel­len mel­lom å kun­ne være blant topp 100 og topp 10 blant syk­lis­ter — om jeg hus­ker rett.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email