Les vins du Tour de France 2013: 19. etappe — Le Grand-Bornand

TdF_100_logoDet var vel ingen stor over­ras­kle­se at et brudd fikk gå i går, og at Chris Froo­me ble angre­pet gang på gang. Det var litt “stil­le før stormen”.

Ellers opp­lev­de jeg å bli opp­ringt av en jour­na­list i NRK Spor­ten i går, etter at jeg had­de skre­vet en kom­men­tar om doping. Jeg er gans­ke vant til å bli kon­tak­tet av jour­na­lis­ter. Men det­te er førs­te gan­gen noen har vil­let ha mine kom­men­ta­rer til sport!

Jeg for­står at Chris Froo­me er lei sli­ke spørs­mål, og for så vidt også at jour­na­lis­ter stil­ler dem. Men én må lede. Etter å ha syk­let i 65 timer har han klart å opp­ar­bei­de en ledel­se på drøyt fire minut­ter. Han har vist at han er den ster­kes­te når det gjel­der å ryk­ke på slut­ten når etap­pen slut­ter på top­pen, og at han er ster­ke­re enn de and­re sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne på tem­po. Og han har ellers klart å stå i mot de fles­te angrep så langt. Men han har ikke på noen måte kon­troll over rittet.

Det er når det går mot slut­ten at jeg begyn­ner å ang­re på at jeg har lagt meg to dager før fel­tet. For nå drar det seg vir­ke­lig til. I dag skal ryt­ter­ne ut på en tempo­etap­pe som kan bli avgjø­ren­de. Etter det­te gjen­står tre knall­har­de fjell­e­tap­per før fina­len i Paris. Får man det på en av dis­se etap­pe­ne, kan man fort tape minut­ter, langt mer enn den ledel­sen Chris Froo­me har i dag. Så her er intet avgjort.

Vi har kom­met til den and­re av dis­se tre fjell­e­tap­pe­ne. 19. etap­pe går fra Bourg-d’Oi­sans til Le Grand-Bornand.

TdF_2013_19

 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 19. etap­pe — Le Grand-Bor­nand