Les vins du Tour de France 2013: 19. etappe — Le Grand-Bornand

TdF_100_logoDet var vel ingen stor over­ras­kle­se at et brudd fikk gå i går, og at Chris Froo­me ble angre­pet gang på gang. Det var litt “stil­le før stormen”.

Ellers opp­lev­de jeg å bli opp­ringt av en jour­na­list i NRK Spor­ten i går, etter at jeg had­de skre­vet en kom­men­tar om doping. Jeg er gans­ke vant til å bli kon­tak­tet av jour­na­lis­ter. Men det­te er førs­te gan­gen noen har vil­let ha mine kom­men­ta­rer til sport!

Jeg for­står at Chris Froo­me er lei sli­ke spørs­mål, og for så vidt også at jour­na­lis­ter stil­ler dem. Men én må lede. Etter å ha syk­let i 65 timer har han klart å opp­ar­bei­de en ledel­se på drøyt fire minut­ter. Han har vist at han er den ster­kes­te når det gjel­der å ryk­ke på slut­ten når etap­pen slut­ter på top­pen, og at han er ster­ke­re enn de and­re sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne på tem­po. Og han har ellers klart å stå i mot de fles­te angrep så langt. Men han har ikke på noen måte kon­troll over rittet.

Det er når det går mot slut­ten at jeg begyn­ner å ang­re på at jeg har lagt meg to dager før fel­tet. For nå drar det seg vir­ke­lig til. I dag skal ryt­ter­ne ut på en tempo­etap­pe som kan bli avgjø­ren­de. Etter det­te gjen­står tre knall­har­de fjell­e­tap­per før fina­len i Paris. Får man det på en av dis­se etap­pe­ne, kan man fort tape minut­ter, langt mer enn den ledel­sen Chris Froo­me har i dag. Så her er intet avgjort.

Vi har kom­met til den and­re av dis­se tre fjell­e­tap­pe­ne. 19. etap­pe går fra Bourg-d’Oi­sans til Le Grand-Bornand.

TdF_2013_19

 

Vin er all­tid vans­ke­lig i fjel­le­ne. Der­for blir det øl i dag også. Bras­se­rie Mont Blanc har eksis­tert i 180 år. Når man bryg­ger øl må det ikke være for varmt. Det ølet som beteg­nes Sais­son, som i alle fall bryg­ges av fle­re bel­gis­ke bryg­ge­ri­er, var et øl man bryg­get på vår­en mens det ennå var kjø­lig nok til å bryg­ge øl, og som skul­le ha hold­bar­het så det kun­ne opp­be­va­res til man kun­ne gjen­opp­ta bryg­gin­gen på høs­ten. Her, ved foten av Mont Blanc, bruk­te man tid­li­ge­re is fra fjel­le­ne for å hol­de brygge­kjel­ler­ne kjølige.

WIMG_9071_DxOBryg­ge­ri­et lig­ger i Cham­be­ry. Men van­net som ølet bryg­ges på kom­mer fra fjel­le­ne. Vi kan star­te med deres La Blon­de. Som nav­net sier er det et blon­de øl, et lyst, over­gjæ­ret øl. Det er et lett og friskt øl. Det har noe sitrus­smak, og ga meg asso­sia­sjo­ner til mark­jord­bær. Førs­te gang jeg drakk det lik­te jeg det vel­dig godt, uten at jeg har noen kla­re smaks­min­ner. Etter nes­te møte ble jeg noe mer for­be­hol­den. Per­son­lig synes jeg ølet tip­per litt for mye over i det søte, og det kun­ne hatt litt mer bitterhet.

WIMG_9091_DxODe har vide­re en La Rous­se. Det­te er et kobb­er­far­get øl med litt smak av kara­mell og frukt. Jeg had­de tenkt å kjø­pe noen nye flas­ker av både blon­de og den­ne for å fris­ke opp min­net før jeg skrev det­te. Men min ølle­ve­ran­dør var utsolgt. Jeg hus­ker det­te som et friskt og godt øl. Men som sagt, det lig­ger et styk­ke bak i hukommelsen.

Deres La Blan­che er et lyst hvete­øl. Jeg synes det er et friskt og godt biè­re blan­che. Men jeg må sam­ti­dig inn­røm­me at den­ne ølty­pen ikke er mitt favorittøl.

WIMG_0426_DxODe bryg­ger også to mer spe­si­el­le øl: La Vio­let­te og La Ver­te.

La Vio­let­te er i utgangs­punk­tet en blon­de, men den er smak­satt med tytte­bær og fio­ler. Jeg må vel inn­røm­me at den­ne ikke hav­net blant min­ne favo­rit­ter. Det har frut­smak, men ikke den frisk­het man fin­ner f.eks. hos Linde­manns lam­bic-øl med eple eller bringe­bær — som beg­ge er gode som­mer­drik­ker, selv om de ikke sma­ker så vel­dig mye av øl. Jeg synes også det er litt søtt.

Et gans­ke spe­si­elt drik­ke er deres La Ver­te (den grøn­ne). Det er laget med einer, uten at jeg her helt sik­ker på hvor­dan det er laget. Førs­te gang jeg fant det i en butikk­hyl­le, syn­tes jeg det vir­ket så sært at det bare måt­te sma­kes. Et grønt øl! Nå kan det nok dis­ku­te­res om det­te er øl eller om det er noe annet. Men det spil­ler ikke så stor rolle.

Når jeg kjø­per under­lig drik­ke som jeg ikke vet noe om, er jeg for­be­redt på at det kan være mer “inter­es­sant” enn godt, og det har hendt at jeg har helt ut meste­par­ten av flas­ken etter å ha smakt på inn­hol­det. Men det­te var over­ras­ken­de godt. Det er en frisk, kull­syre- og alko­hol­hol­dig urte­drikk. Man må bare null­stil­le smaks­for­vent­nin­ge­ne og sma­ke med åpne san­ser og åpent sinn. Hvis man ven­ter at det skal sma­ke øl, da blir det kræsj mot for­vent­nin­ge­ne. Det­te er av de mer­ke­li­ge øl som jeg fak­tisk har kjøpt på nytt fle­re gan­ger, etter at jeg førs­te gang kjøp­te det av ren nysgjerrighet.

Les vins du Tour de France 2013

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email