Les vins du Tour de France 2013: 21. etappe. Versailles — Paris Champs-Élysées

TdF_100_logo Uten mat og drik­ke… I går gikk Chris Froo­me tom for næring på slut­ten. Han måt­te sen­de Richie Por­te til lag­bi­len for å hen­te noen ras­ke karbo­hy­dra­ter. Det er ikke lov å få for­sy­nin­ger fra lag­bi­len de sis­te 20 km, og de ble beløn­net med 20 sekun­der tids­straff. Den­ne epi­so­den viser at Chris Froo­mes ledel­se ikke er trygg. Han tap­te et minutt av den ledel­sen han had­de opp­ar­bei­det til Alber­to Con­ta­dor på de sis­te 2–3 kilo­me­ter­ne. Man­ge som van­lig­vis er gode klat­re­re hav­net mye mer enn fem minut­ter bak vin­ne­ren i mål. Det gjen­står ytter­li­ge­re to har­de fjell­e­tap­per, og mye kan skje.

Vi kom­met til 21. og sis­te etap­pe. Når ryt­ter­ne har kom­met hit, er det enes­te spen­nings­mo­men­tet hvem som vin­ner etap­pen. Sam­men­lagt­sei­ren vil være avgjort. Sann­syn­lig­vis blir det Chris Froo­me som kan syk­le inn til Paris i gul trøye. Men sik­kert er det ikke. Klatre­trøy­en kan også skif­te skuld­re før ryt­ter­ne er i Paris. Men Peter Sagan behø­ver bare å full­fø­re for å sik­re seg den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er også lite sann­syn­lig at Nai­ro Quin­ta­na gir slipp på den hvi­te ungdsomstrøyen.

Den sis­te etap­pen star­ter i Ver­sail­les, fak­tisk inne på slotts­om­rå­det, og fina­len er som van­lig på Champs-Élysé­es i Paris. Men den­ne gan­gen syk­les etap­pen på kvelds­tid, i flom­lys. Når de syk­ler fra Ver­sail­les til Champs-Élysé­es er det i grun­nen at de ikke kom­mer inn til Paris via Place Etoi­le og ned Champs Élysé­es, for Champs Élysé­es ble opp­rin­ne­lig byg­get som en for­bin­del­se fra Tui­le­rie-hagen til Versaille.

TdF_2013_21

Vi har inn­om vin­mar­ken i Ver­sail­les-hagen i fjor. Men da kun­ne vi jo ikke vite at de skul­le star­te der i år. Det må bli en repri­se. Vi star­ter med vin dyr­ket i Ver­sail­les hager. Om jeg har for­stått det rett, så er vin­stok­kene plan­tet i det som var Marie Antoi­net­tes hager. Det dyr­kes Mer­lot. Den førs­te vinen her­fra, i alle fall i moder­ne tid, ble tap­pet i 2006. Men det er bare to mål vin­mark. I 2006 ble det pro­du­sert ca 200 flas­ker á 50 cl. Jeg tror det­te er en vin som det er vans­ke­lig å få tak i, og jeg vil anta kurio­si­tets­fak­to­ren gjør at den er vel­dig over­pri­set i for­hold til vinkvaliteten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 21. etap­pe. Ver­sail­les — Paris Champs-Élysé­es