Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!

PedalkraftRør­leg­ger­bu­tik­ken Tjersland i Skip­per­gata leg­ges ned til høs­ten, mel­der Oslo­by. Det er trist. Tjersland er en av de få gjen­væ­ren­de fag­hand­le­re. Har jeg behov for en eller annen rør­leg­ger­ting, syk­ler(!) jeg all­tid til Tjersland. Men det er ikke over­ras­ken­de at den leg­ges ned. Da jeg skrev Er han­delstan­den avhen­gig av gate­par­ke­ring? i okto­ber 2012 , skrev jeg det­te om Tjersland:

Tjersland klam­rer seg fort­satt fast i Skip­per­gata, hvor de i føl­ge egen nett­side har holdt til siden 1911. Jeg skul­le øns­ke at sli­ke butik­ker kun­ne over­leve i sen­trum. Jeg liker gam­mel­dagse fag­hand­lere med en betje­ning som fak­tisk kan noe om vare­ne de sel­ger. Men på litt sikt over­le­ver de nep­pe på det­te ste­det, helt uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. De har for liten plass og ingen utvi­del­ses­mu­lig­he­ter der de er.”

Con­ti­nue read­ing Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syk­lis­te­ne!