Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!

PedalkraftRør­leg­ger­bu­tik­ken Tjersland i Skip­per­gata leg­ges ned til høs­ten, mel­der Oslo­by. Det er trist. Tjersland er en av de få gjen­væ­ren­de fag­hand­le­re. Har jeg behov for en eller annen rør­leg­ger­ting, syk­ler(!) jeg all­tid til Tjersland. Men det er ikke over­ras­ken­de at den leg­ges ned. Da jeg skrev Er han­delstan­den avhen­gig av gate­par­ke­ring? i okto­ber 2012 , skrev jeg det­te om Tjersland:

Tjersland klam­rer seg fort­satt fast i Skip­per­gata, hvor de i føl­ge egen nett­side har holdt til siden 1911. Jeg skul­le øns­ke at sli­ke butik­ker kun­ne over­leve i sen­trum. Jeg liker gam­mel­dagse fag­hand­lere med en betje­ning som fak­tisk kan noe om vare­ne de sel­ger. Men på litt sikt over­le­ver de nep­pe på det­te ste­det, helt uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. De har for liten plass og ingen utvi­del­ses­mu­lig­he­ter der de er.”

Butikk­sjef Mar­tin Ekre sier bl.a. det­te om hvor­for de leg­ger ned:

Han er ikke spe­si­elt for­nøyd med at syk­kel­fel­te­ne, som kom i 2011, har erstat­tet par­ke­rings­plas­ser og gjør vare­le­ve­ring til butik­ken mye vanskeligere.

- Vi had­de jo litt par­ke­rings­mu­lig­he­ter tid­li­ge­re. Nå får ikke bile­ne stop­pet og les­set av, men må par­ke­re på syk­kel­vei­en. Så rei­ser sjå­fø­re­ne vide­re med en bot på 750 kro­ner. Vi må kjem­pe hele tiden. Man kan ikke dri­ve «busi­ness» med et sånt sys­tem, sier han.

- Vi har jo man­ge rør­leg­ge­re som kom­mer med bil for å kjø­pe deler. De sli­ter med å fin­ne par­ke­rings­plass. Det er jo et par­ke­rings­hus rett ved siden av, men da må du opp i 10. eta­sje, fort­set­ter butikksjefen.”

At det ikke len­ger er gate­par­ke­ring uten­for kan ha frem­skyn­det ned­leg­gel­sen litt. Men mange­gel på par­ke­rings­plas­ser og kla­ging på syk­lis­ter blir litt for lett­vindt. Det blir litt som da dår­li­ge drev­ne res­tau­ran­ter syld­te på “røyke­lo­ven” da de måt­te kas­te inn håndkledet.

Skip­per­gata har for­falt i lang tid. Det star­tet len­ge før det kom syk­kel­felt her. Når en kva­li­tets­bu­tikk for­svin­ner, kom­mer det ingen nye. For hver butikk som blir borte, for­svin­ner kun­der fra områ­det. Nar­ko­tika­bruk og nar­ko­tika­om­set­ning har nok betydd langt mer for den­ne utvik­lin­gen enn syk­kel­felt. Den enes­te grun­nen til å stan­se i det­te områ­det, med mind­re man er ute etter nar­ko­ti­ka eller horer, er Tjersland. Bare folk som vet at butik­ken fin­nes og vet hva som befin­ner seg innen­for det litt beskjed­ne ytre, tar vei­en dit.

Tiden har løpt fra butik­ker som Tjersland. Det er vel den sis­te i sitt slag, i alle fall i Oslo sen­trum. Butik­ker som Tjersland for­svant fra Oslo sen­trum len­ge før noen kom på tan­ken å anleg­ge syk­kel­felt der. En gang i tiden måt­te man til sen­trum, til byen, for å fin­ne vel­as­so­rer­te butik­ker — butik­ker med et tem­me­lig begren­set utvalg om man tar utgangs­punkt i de for­vent­nin­ger dagens kun­der har. Det fan­tes ikke sli­ke butik­ker uten­for sentrum.

Det er vans­ke­lig og krong­le­te å kjø­re bil i sen­trum. De fles­te som av en eller annen grunn vil kjør bil vil helt unn­gå sen­trum. Mang­len­de par­ke­rings­mu­lig­he­ter er bare en liten del av pro­ble­met. Bile­ne øde­leg­ger sen­trum. Hvis han­delstan­den had­de hatt rett, da vil­le Frid­jof Nan­sens plass vært byens mest attrak­ti­ve butikk­om­rå­de. Det har en flott og sen­tral belig­gen­het, bile­ne kjø­rer tvers gjen­nom. Og det er (for) man­ge gate­par­ke­rings­plas­ser. Det hjel­per lite med gate­par­ke­ring. De få plas­se­ne er all­tid opp­tatt av noen and­re like­vel, de gan­ge­ne de har bruk for dem. Bile­ne og par­ke­rin­gen øde­leg­ger plas­sen. Hvem vil til et slikt sted om det fin­nes and­re ste­der å dra til? Bil­frie gåga­ter, f.eks?

Argu­men­tet om at kun­der vil hand­le i sen­trum om det bare blir mer gate­par­ke­ring hol­der ikke. I alle fall har jeg ikke sett noe som under­byg­ger det­te annet enn ren syn­sing. I føl­ge rap­por­ten “Ind­køb og trans­port­va­ner i Køben­havn”, hvor det også vises til rap­por­ter fra Neder­land og Sve­rige, hand­ler syk­lis­ter for like mye som bilis­ter. Syk­lis­ter hand­ler litt mind­re om gan­gen, men ofte­re, sam­men­lig­net med bilister.

Det størs­te pro­ble­met for sli­ke butik­ker i sen­trum er man­gel på plass. Når man sel­ger varer med stort volum og lav ver­di i for­hold til stør­rel­sen, da kre­ves sto­re og ikke alt for dyre loka­ler. Folk går ikke len­ger til en trang sen­trums­bu­tikk for å se på en begren­set butikkut­stil­ling. Da drar man hel­ler til de sto­re butik­ke­ne uten­for sen­trum. Det er det sam­me for møb­ler, bygge­va­rer, hvi­te­va­rer og annet som kre­ver stor plass.

Det begyn­ner å bli len­ge siden “Jern & Bygg” i Urtegt for­svant. Det var der alle hånd­ver­ker­ne hand­let. Den for­svant len­ge før det ble noen syk­kel­felt (og det er fort­satt ikke syk­kel­felt der den lå). Elekt­ro­bu­tik­ken S.B. Petter­sen, som lå der Kaffe­bren­ne­ri­et nå lig­ger på hjør­net Kris­ti­an IVs gt og Uni­ver­si­tets­gt, for­svant for noen år siden. Thaug­land tre­last i Oster­haugs­ga­ten er borte. Det har (dess­ver­re) ikke kom­mer syk­kel­felt der de lå. Det var ikke syk­lis­te­ne som gjor­de at Norsk musikk­for­lag la ned butik­ken. Immers­lund musikk flyt­tet fra Skip­pergt len­ge før det ble syk­kel­felt der. Lis­ten kun­ne vært gjort mye lenger.

En av nyetab­le­rin­ge­ne i sen­trum som synes å kla­re seg godt, er Foto­Vi­deo. De er i en bran­sje med sterk kon­kur­ran­se fra nett­bu­tik­ker. Men en butikk hvor man kan se på og ta på utsty­ret og få vei­led­ning av kyn­di­ge per­soner trek­ker åpen­bart folk. Det er litt enk­le­re når man kan sel­ge et kame­ra som kan­skje kos­ter mer enn et bade­kar. Da kan en butikk med et ikke vel­dig stort loka­le like­vel frem­stå som stor og meget vel­as­sor­tert. En slik butikk kun­ne nep­pe ha lig­get et annet sted enn i sentrum.

En av de mest iher­di­ge mot­stan­de­re av til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, er gård­ei­er­for­enin­gen som er frekk nok til å kal­le seg “Byfolk”. Som gård­ei­er­for­ening bur­de de kan­skje ta inn over seg at den vik­tigs­te grun­nen til at spe­sial­for­ret­nin­ge­ne for­svin­ner, er at gård­ei­er­ne skrur opp pri­se­ne så mye at det ikke er mulig å dri­ve butik­ken len­ger. Så len­ge gård­ei­er­ne ten­ker kort­sik­tig pro­fitt og tyner mest mulig ut av mar­ke­det så len­ge de kan, ender de opp med de sam­me kjede­bu­tik­ke­ne. Inn­til det hele blir så kje­de­lig at kun­de­ne ikke len­ger ser noen grunn til å dra dit. De vil nok mer­ke det­te i Bog­stad­vei­en, når man en gang blir fer­dig med de sto­re feil­in­ves­te­rin­ge­ne der.

Det er på tide å inn­se at de som prio­ri­te­rer å kjø­re bil helst vel­ger and­re ste­der enn Oslo sen­trum når de skal hand­le. Sen­trums­bu­tik­ker kan ikke kon­kur­re­re om dis­se kun­de­ne. De som for­sø­ker er dømt til å dø. Sen­trum må dyr­ke sin egen­art. Sen­trum må sat­se på de sta­dig som tri­ves i sen­trum, og som gjer­ne også bor der. Sta­dig fler av dis­se kom­mer på syk­kel. Man kan bare glem­me drøm­men om at folk fra utkant­e­ne skal set­te seg inn i sine biler og kjø­re til sen­trum for å handle.

Print Friendly, PDF & Email