Hvor lenge skal vi grave i gammel dop?

Doping_noPrø­ver tatt i Tour de Fran­ce 1998 har blitt tes­tet på nytt. Om jeg for­står det rett, ble de tes­tet i 2004. I 1998 had­de man ikke tes­ter som kun­ne avslø­re EPO. Det had­de man i 2004. Først nå har resul­ta­te­ne blitt kjent. Man skal ha tes­tet 60 prø­ver på nytt, og 44 skal ha vært posi­ti­ve på EPO.

Det førs­te offe­ret var Lau­rent Jala­bert. Han har hatt en høy TV-pro­fil og er en meget dyk­tig kom­men­ta­tor. I år tok han pau­se fra Fran­ce TV. Sam­ti­dig fort­sat­te visst­nok den tid­li­ge­re dop­tat­te Richard Viren­que å kom­men­te­re for Euro­sport. Det er visst bed­re for etter­mæ­let å ha blitt tatt på fers­ken, frem­for å bli avslørt 15 år etter­på. (Det er feil når Vel­o­News skri­ver at Jala­bert ble erstat­tet av Viren­que. Lau­rent Jala­bert ble erstat­tet av Cede­ric Vasseur.)

Nå har Le Mon­de offent­lig­gjort fle­re navn. Noen av de nye nav­ne­ne som i føl­ge Le Mon­de avga posi­ti­ve prø­ver i 1998, er Jacky Durand, Lau­rent Des­bi­ens, Mar­co Pan­ta­ni, Jan Ull­rich, Bob­by Jul­lich og Erik Zabel. At Mar­co Pan­ta­ni var dopet er vel en av syk­kel­spor­tens vir­ke­lig sto­re ikke-nyhe­ter. Så kan man leke med å stry­ke dis­se fra resul­tat­lis­te­ne, og lure på om de som da frem­står som vin­ne­re var noe rene­re enn dis­se, eller om deres prø­ver ikke har blitt tes­tet på nytt.

Bjar­ne Riis har inn­røm­met bruk av EPO da han vant i 1997. I 1998 ledet han an i syk­lis­te­nes pro­tes­ter mot poli­ti­ets og toll­ve­se­nets kon­trol­ler. Det var som kjent dis­se, ikke spor­ten selv, som begyn­te å ta takk i doppro­ble­met. De tok lag­bi­le­ne på gren­sen, for smug­ling av dopp­re­pa­ra­ter. Er det noen som tror at Bjar­ne Riis var noe mind­re dopet i 1998 enn i 1997?

Vi vet det. Det var en del av spor­ten. Det er ikke noe å være stolt av. En av de som vir­ke­lig har grunn til å skam­me seg, er tid­li­ge­re UCI-pre­si­dent og nåvæ­ren­de æres­med­lem i IOC, Hein Ver­brug­gen, man­nen som Ger­hard Hei­berg beskyt­ter og mener gjor­de en utmer­ket jobb. Det sier vel litt om stan­dar­de­ne i IOC.

EPO (Erytro­poie­tin) er et vik­tig lege­mid­del ved behand­ling av ane­mi (blod­man­gel), blant annet ved kreft og nyre­svikt. Det ble førs­te gang frem­stilt kuns­tig i 1989, alt i føl­ge forskning.no. Blod­do­ping har vært kjent siden 1970-tal­let og har vært for­budt siden 1985. EPO kom på doping­lis­te­ne i 1989, alt det­te i føl­ge antidoping.no. Det betyr f.eks. at EPO var vel­kjent under OL på Lil­le­ham­mer, og at man da ikke had­de tes­ter som kun­ne avslø­re EPO. Det vil­le være naivt å tro at ikke EPO (og and­re doping­mid­ler) ble brukt der. Og i syk­kel-VM i Oslo i 1993, for den saks skyld. Det kun­ne selv­føl­ge­lig ha vært inter­es­sant å tes­te noen av dis­se prø­ve­ne på nytt. Men prø­ve­ne fin­nes så vidt jeg vet ikke len­ger, og vi skal vel være gla­de for det.

På et eller annet tids­punkt må man slut­te med den selv­pis­king det er å gra­ve i sli­ke gam­le saker. Spor­ten må erkjen­ne sin mør­ke for­tid, leg­ge den bak seg og se frem­over. Det som tel­ler i dag, er at spor­ten i dag i alle fall i det alt vesent­li­ge er dop­fri. Se også kom­men­tar i The Inner Ring. Vi kan site­re det en av de som står på lisen, Jacky Durand, sier i føl­ge Cycling­news:

“I admit my actions,” he said. “I always deli­be­rate­ly discus­sed this for many years, whether with young riders, dif­fe­rent jour­na­lists or my emp­loy­ers. Any­way I think that nobody is fooled. Press, sup­por­ters, specta­tors and racers know the dif­fe­ren­ce betwe­en cur­rent and tra­ditio­nal prac­tices regar­ding EPO. But of cour­se, the gene­ral pub­lic may be con­fu­sed betwe­en what hap­pe­ned in 1998 and what is hap­pe­ning now.

The next gene­ra­tion must not pay for our crap from the past,” he con­ti­nued. “Today, I do not think of myself, but of them. My care­er is behind me. I think of the kid that is a break out during the Tour and to him we will say ‘you, you’­re drug­ged, like the others’. I think of a Thi­baut Pinot, who finis­hed 10th in the Tour at age 22, or a Romain Bar­det. And I do not want it discredi­ted by the pre­text that our gene­ra­tion has been bulls­hit. Our sport is much clea­ner now, I want peop­le to understand.””

Å dope seg i sport er en kalk­u­lert hand­ling hvor risi­ko­en vur­de­res opp mot mulig gevinst. Det er ikke en affekt­hand­ling av en som har mis­tet selv­kon­trol­len. Man må tes­te, ikke minst uten­om kon­kur­ran­ser. I idret­ter med få eller ingen tes­ter, må man reg­ne med doping. Det er len­ge siden en idretts­ut­øver var “en sunn sjel i et sunt lege­me”, om det noen gang har vært slik.

Man må kun­ne tes­te prø­ver på nytt når nye test­me­to­der er utvik­let. De som prø­ver seg skal vite at de ikke kan føle seg tryg­ge selv om juk­set ikke avslø­res i dag. Men på et eller annet tids­punkt må stø­vet få sen­ke seg over gam­le dop­syn­der. Å hen­te fram gam­le prø­ver fra en annen tid, av utøve­re som for lengst har avslut­tet sin akti­ve kar­rie­re, har ikke så mye for seg.

Kon­se­kven­se­ne av å bli tatt, både kar­rie­re­mes­sig og øko­no­misk, må være slik at man ikke blir fris­tet til å prø­ve. Hvis man bare risi­ke­rer å bli ute­stengt ut seson­gen, som den­ne base­ball­spil­le­ren, er risi­ko­en ikke så vel­dig stor. Han går glipp av inn­tek­ter, og når løn­nen er van­vit­tig høy blir også tapet stort målt i pen­ger. Men han har råd til det.

Jeg tror ikke på his­to­ri­er om dopet biff og dope­de kyl­lin­ger. Men man skal ikke glem­me at doping noen gan­ger kan skyl­des til­gi­ve­li­ge tab­ber. Man bruk­te f.eks. den sam­me hoste­saf­ten som alle vi and­re bru­ker, og som kan­skje kan inne­hol­de små meng­der kod­ein eller efe­drin. I kon­kur­ran­se kan det være pre­sta­sjons­frem­men­de, om enn i bes­te fall marginalt.

Xavier Flo­ren­cio, som den gang var lag­ka­me­rat med Thor Hus­hovdCer­vé­lo, gjor­de en slik tab­be med en hemoride­krem før Tour de Fran­ce i 2010. Den ble opp­da­get før start og han ble tatt ut av laget. Der­med ble en doping­sak avver­get. Men saken illust­re­rer hvor lett det kan være å gjø­re en tab­be. Det er noe annet enn bevisst bruk av EPO eller ste­roi­der, noe som må reflek­te­res i reaksjonene.

Print Friendly, PDF & Email