Les vins du Tour de France 2013: 15. etappe — langt vorspiel til Mont Ventoux

TdF_100_logo Mar­cel Kit­tel har mar­kert seg som super­sprin­te­ren det­te året. Vi ble fak­tisk for­bi­syk­let av Mar­cel Kit­tel på vei fra mål­om­rå­det uten­for Montpel­li­er inn mot sen­trum etter mågang etter 6. etap­pe. Også han viss­te nok at syk­kel er ras­kest i byom­rå­der. Jeg lever i grun­nen gans­ke greit med å bli for­bi­syk­let av Mar­cel Kit­tel — selv om det var en rolig trans­port­etap­pe i tett tra­fikk. Vi kan dess­uten skyl­de på utsty­ret: Han syk­let på sin kon­kur­ranse­syk­kel, vi på våre Brompton. Han had­de nok en ras­ke­re sykkel!

I dag skal syk­lis­te­ne gjen­nom nok en flat etap­pe, så det blir nok en masse­spurt i dag også. Det var vir­ke­lig synd at Edvald Boa­sson Hagen skul­le få den sis­te sal­to­en, som han selv beskrev det. Syk­lis­ter er noen tøf­fin­ger som ikke all­tid lar seg stop­pe av et lite brudd. Ger­reint Tho­mas har syk­let med brudd i bek­ke­net siden førs­te etap­pe. Vin­ne­ren av ons­da­gens tem­po, Tony Mar­tin ble båret inn i ambu­lan­sen på båre etter førs­te etap­pe. Men årets Tour de Fran­ce er over for Edvald — dessverre.

Vi skal fram til 15. etap­pe som star­ter i Givors og ender på spek­ta­ku­læ­re Mont Ventoux. Til­fel­dig­he­te­ne, eller i alle fall nes­te til­fel­dig­he­te­ne, vil at jeg fak­tisk har pla­ner om et tur opp på Mont Ventoux i dag (fre­dag). Men det blir med bil, ikke syk­kel, så det tel­ler ikke. Det er en omvei på vei­en til Oran­ge, hvor vi igjen skal se ope­ra i det gam­le tea­te­ret, den­ne gan­gen Wag­ners “Den fly­gen­de hol­len­der”. Vi har pla­ner om å fin­ne blant annet den­ne geocachen.

For de som skal syk­le den­ne vei­en blir det en knall­hard etap­pe: 242 kilo­me­ter med avslut­ning på top­pen. Den har leng­de mer som en klas­si­ker enn som en etap­pe i et tre-ukers­ritt. Den er tourens lengs­te. Etap­pen syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, 14. juli, så det­te er etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vinne.

TdF_2013_15

I den­ne førs­te post Arm­strong-skan­da­len utga­ven av Tour de Fran­ce, kan vi min­ne om at det var på vei opp hit den bri­tis­ke syk­lis­ten Tom Simp­son døde. Han var kjent for å ha sagt “Hvis ti dre­per deg, ta ni”. På den­ne etap­pen feil­be­reg­net han dop­blan­din­gen, og det kos­tet ham livet.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 15. etap­pe — langt vor­spiel til Mont Ventoux

Les vins du Tour de France 2013: 14. etappe — Beaujolais

TdF_100_logo Jeg synes det var bra at Tony Mar­tin vant tempo­etap­pen. Etter hans styg­ge fall på førs­te etap­pe unnet jeg ham vir­ke­lig det­te. Chris Froo­me har alle­re­de vun­net en etap­pe, og vin­ner nok mer innen det hele avslut­tes. Det begyn­ner å bli såpass sto­re avstan­der at noe av spen­nin­gen for­svin­ner. Når Alber­to Con­ta­dor tap­te ytter­li­ge to minut­ter, Cadel Evans litt mer og Andy Schleck over 4.30, da er det ikke lett å se hvem som skal kun­ne ta fra Chris Froo­me sei­e­ren. Han viser også at den som skal vin­ne sli­ke ritt må kun­ne klat­re og kjø­re tem­po. Det er der det blir tidsforskjeller.

I dag skal de ut på en helt flat etap­pe, uten en enes­te klas­si­fi­sert stig­ning. Så alt tyder på nok en massespurt.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe, som går fra Saint-Pourçain-sur-Siou­le til Lyon.

TdF_2013_14

Vi star­ter i Auverg­ne, og star­ten er i vin-områ­det Saint-Pourçain. Det­te skal være et av de elds­te vin­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke. Vinen dyr­kes i syd-øst­vend­te skrå­nin­ger mel­lom 260 og 200 meter over havet. Hvit­vin lages på de loka­le dru­en­de Sacy og Saint-Pier­re doré, som beg­ge var helt ukjen­te for meg før jeg begyn­te å lete etter vin fra det­te områ­det. De skal gi en aro­ma­tisk vin. Jeg må bare inn­røm­me at jeg så langt kun har kunn­skap om dem i teori­en. Jeg har ikke smakt dem. Rødvin lages på Pinot Noir og Gamay.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 14. etap­pe — Beau­jo­lais

Beskytte brunost?

IGPBrun­os­ten kan bli svensk” kan vi lese i en alar­me­ren­de over­skrift i VG. I dag kan brun­ost lages på svensk melk, og det vil visst tre av fire nord­menn ha slutt på. “vi nord­menn [bur­de] kla­re å beskyt­te brun­os­ten mot juks og fan­te­ri”, sier direk­tør Nina Sun­dqvist i Mat­merk til VG. Vi kan også lese at nord­menn vil beskyt­te blant annet fåri­kål, skrei og røkelaks.

Nå er kan­skje det størs­te pro­ble­met at man ikke bur­de få lov til å kal­le brun­ost for en ost, i og med at det fak­tisk ikke er ost. Det er en del gul jukse­ost som sel­ges med beteg­nel­ser som “revet” o.l, i håp om at folk ikke skal opp­da­ge at det er et syn­te­tisk pro­dukt og ikke ost. Det kan de ikke sel­ge som ost. Det­te er et spørs­mål om ville­den­de mar­keds­fø­ring. Men det lar jeg ligge.

Opp­rin­ne­lig var vare­mer­ker en form for for­bru­ker­be­skyt­tel­se. Når et pro­dukt had­de en pro­du­sents mer­ke, skul­le man være sik­ker på at man fikk et pro­dukt fra den­ne prod­sen­ten. Etter hvert har mar­keds­fø­rin­gen blitt vel så vik­tig. Med man­ge uli­ke lisens­pro­duk­ter, og man­ge merke­va­rer pro­du­sert i de sam­me fab­rik­ke­ne, sier ikke vare­mer­ket nød­ven­dig­vis så mye om opprinnelsen.

Con­ti­nue read­ing Beskyt­te brun­ost?

Les vins du Tour de France 2013: 13. etappe. Tours — Saint-Amand-Montrond

TdF_100_logo Så ble det en litt i over­kant dra­ma­tisk spurt. Selv så jeg den på en liten skjerm på en mobil­te­le­fon, så jeg vil i alle fall ikke mene noe om hen­del­sen. Men man kan vel like­vel si at det tross alt var bra gikk ut over en av opp­trek­ker­ne etter at han had­de gjort job­ben sin. Der­med fikk det i alle fall ikke betyd­ning for hvem som vant etap­pen eller for kon­kur­ran­sen om poen­ge­ne. Blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne end­rer ikke en slik flat etap­pe noe som helst, så len­ge de bare unn­går uhell.

I dag skal syk­lis­te­ne ut på tempo­etap­pe. For de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner er den vik­tig, også for de som øns­ker å bli bes­te lag. Noen har ambi­sjo­ner om å vin­ne selve tempo­etap­pen. For alle de and­re betyr den i prak­sis ingen ting. De tar det som en gans­ke rolig gjen­nom­kjø­ring og spa­rer kref­ter til det som kom­mer om noen dager.

Vi har kom­met fram til 13. etap­pe, som går fra Tours til Saint-Amand-Montrond.

TdF_2013_13

Hachet­te har en tur La Tourai­ne : de Vill­and­ry à Saint-Nico­las-de-Bour­gu­eil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 13. etap­pe. Tours — Saint-Amand-Mon­trond

Les vins du Tour de France 2013: 12. etappe — touren kommer til Tours

TdF_100_logo Kan­skje fikk jour­na­lis­te­ne spi­se mid­da­gen sin i fred i går. Jeg har i alle fall ikke fått med meg noen doping­av­slø­rin­ger — hel­dig­vis. Det er litt skitt­kas­ting mel­lom riva­ler om ryk­ter om over­gan­ger. Men det er vel ikke nok til å for­styr­re mid­da­gen til sykkeljournalister.

Vi har kom­met fra til 12. etap­pe, som går fra Fougè­res til Tours. Se tourguide.no for mer infor­ma­sjon om etappen.

TdF_2013_12

For vin til den etap­pen ryt­ter­ne skal syk­le i dag, gå til 10. etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 12. etap­pe — touren kom­mer til Tours

Les vins du Tour de France 2013: 11. etappe — tempo til Mont-Saint-Michel

TdF_100_logo 9. etap­pe vis­te at Sky ikke er usår­ba­re de hel­ler. Men Chris Froo­me hol­der stil­lin­gen i for­hold til and­re sam­men­lagt­kan­di­da­ter, selv om and­re på laget vis­te svak­hets­tegn. Man­ge slit­ne ryt­te­re ser nok fram til en vel­for­tjent hviledag.

Vi har kom­met fram til 11. etap­pe Det er en reala­tivt kort tempo­etap­pe på 33 km. Den star­ter i Avran­ches og ender ved det spek­ta­ku­læ­re Mont-Saint-Michel.

TdF_2013_11

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 11. etap­pe — tem­po til Mont-Saint-Michel

Les vins du Tour de France 2013: 10. etappe — over til Loire og Bretagne

TdF_100_logo Nå har Sky og Chris Froo­me vir­ke­lig vist styr­ke. Når hans hjelpe­mann Ritchie Por­te blir num­mer to på en etap­pe som i går, foran Alber­to Con­ta­dor, Andy Schleck, Cadel Evans og man­ge and­re, da har Sky vir­ke­lig mar­kert seg.

Etter dagens etap­pe skal ryt­te­re­ne ha sin førs­te, vel­for­tjen­te hviledag.

Vi har gjort oss fer­dig med hvile­da­gen.  10. etap­pe går fra Saint-Gil­das-des-Bois til Saint-Malo.

Hele sir­ku­set har nå for­flyt­tet seg til Loire-Atlan­ti­que, i nær­he­ten av byen Nan­tes. Vi star­ter litt nord for Mus­ca­det-områ­det, men vi vel­ger å begyn­ne med Mus­ca­det likevel.

TdF_2013_10

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 10. etap­pe — over til Loire og Bre­tag­ne

Les vins du Tour de France 2013: 9. etappe — regnfylt, men vintørke i fjellene

TdF_100_logo I går var jeg i mål­om­rå­det i Montpel­li­er. Man får med mer av det som skjer om man ser på TV, men man får ikke den moroa det er å være der det skjer. Det var en fin gest av Simon Ger­rant å la sin lag­ka­me­rat Daryl Impey over­ta den gule leder­trøy­en og bli den førs­te afri­ka­ner som kun­ne ikle seg den. De er etter det jeg for­står kame­ra­ter både i opp­rin­ne­lig og moder­ne betyd­ning. Kame­rat kom­mer av kame­ra (eller came­ra) som betyr rom — som i kam­mer. En kame­rat er en man deler rom med — og det gjør Simon Ger­rant og Daryl Impey, etter det jeg for­står. Edvald Boa­sson Hagen er på and­re plass, og Johan Kag­ge­stad mener at han kan ta gult i dag. Det vil­le være moro!

Vi har kom­met til den sis­te av årets to Pyre­nee-etap­per. 9. etap­pe går fra Saint-Girons til Bag­nè­res-de-Bigor­re.

Pyre­ne­ene er all­tid en vin­mes­sig utford­ring. Det er fjell. Det er brat­te, og for det mes­te nord­vend­te skrå­nin­ger. Mitt inn­trykk av været på den­ne siden av Pyre­ne­ene er at det er mye tåke og regn. Min teori, som bare er mine egne spe­ku­la­sjo­ner, er at fuk­tig og kjø­lig Atlan­ter­havs­luft kom­mer inn i trak­ten mel­lom Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir. Luf­ten pres­ses opp­over, kjø­les ned og vi får en Ber­gens-effekt: Når luf­ten kjø­les ned kla­rer den ikke len­ger å hol­de på like mye fuk­tig­het, og den slip­per fuk­tig­he­ten som regn og noen gan­ger som tåke. Det blir ikke mye vin av slikt.

Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_09

Skal du ha vin til den etap­pe ryt­ter­ne skal syk­le i dag, må du gå til 7. etap­pe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 9. etap­pe — regn­fylt, men vin­tør­ke i fjel­le­ne

Les vins du Tour de France 2013: 8. etappe — inn mot Pyreneene

TdF_100_logo Så fikk Mark Caven­dish sin førs­te sei­er i årets Tour. Og Edvald Boa­sson Hagen ble nr 2, og slo blant and­re Peter Sagan i spur­ten. Alex­an­der Kristoff ble nr seks. Det er ikke dårlig!

Etap­pen de skal syk­le i dag er helt flat. Hvis ikke vin­den lager spe­si­el­le vans­ke­lige­he­ter vil det nok bli en ny masse­spurt. Jeg står der et eller annet sted når de går i mål!

Vi skal fram til 8. etap­pe, og her vil nok bil­det end­re seg. Den går fra Cast­res til Ax 3 Domai­nes. Det er ikke i Pyre­ne­ene årets tour skal avgjø­res. Det­te er den førs­te av bare to Pyre­nee-etap­per den­ne gan­gen. Men den har avslut­ning på top­pen, så klat­re­re vil nok tes­te for­men her. De som ble hengden­de etter på lag­tem­po kan prø­ve å ta igjen noe på den­ne etap­pen. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

TdF_2013_08

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 8. etap­pe — inn mot Pyre­ne­ene

Les vins du Tour de France 2013: 7. etappe — Languedoc

TdF_100_logo Så ble det ikke noen gul trøye på Edvald Boa­sson Hagen i år — dess­ver­re. Det blir nok ingen fle­re mulig­he­ter før nes­te år. Dagens etap­pe går mye opp og ned. Kan­skje kan et brudd gå inn. Men et brudd med Edvald Boa­sson Hagen eller and­re som lig­ger godt an i sam­men­dra­get, får nep­pe lov til å gå. Aust­ra­lier­ne vil nok gjø­re alt de kan og litt til for å behol­de den gule trøy­en. Men kan­skje vi kan se Lars Petter Nord­haug i et brudd? Det er også mulig at det kan bli en sam­let spurt. Etap­pen er litt uforutsigbar.

Vi skal fram til 7. etap­pe, som star­ter der 6. etap­pe end­te, i alle fall i den sam­me byen. Men om det ikke skjer på sam­me sted i byen, så skjer det i alle fall i den sam­me byen: Mon­pel­li­er. Etap­pen går til en annen TdF-kjen­ning: Albi. Etap­pen har en del stig­nin­ger, men er nep­pe hard nok til at den vil føre til sto­re end­rin­ger i teten. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

TdF_2013_07

Hvis du vil lese om vin til den etap­pen de syk­ler i dag, må du gå til 5. etap­pe. Vi har som nevnt kom­met til den syvende.

Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er det områ­det i Frank­ri­ke, og der­med i ver­den, hvor det pro­du­se­res mest vin. Evig eies kun et dår­lig ryk­te, syn­ger Hen­ning Kvit­nes. Det lider Lan­gue­doc-Rous­sil­lon fort­satt under. En gang var områ­det stor­pro­du­sent av like­gyl­dig kon­sum­vin. Men det begyn­ner å bli len­ge siden. Nå pro­du­se­res det mye god og spen­nen­de viner i området.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 7. etap­pe — Lan­gue­doc