Les vins du Tour de France 2013: 6. etappe — fra Provence til Languedoc

TdF_100_logoI dag vil mye end­re seg. Alle lag, unn­tatt Argos-Shi­mano, har minst én ryt­ter som lig­ger ett sekund etter sam­men­lagt­le­de­ren. Det betyr at den best plas­ser­te på det laget som vin­ner lag­tem­po, om det ikke blir Argos-Shi­mano, vil få den gule trøy­en. Den best plas­ser­te på Sky heter Edvald Boa­sson-Hagen, og Sky er ikke noe dår­lig lag­tempo­lag. Så kan­skje Johan Kag­ge­stad får rett i sin spå­dom.

Lag­tem­po er en kre­ven­de gren. Det er ikke nok å ha ryt­te­re som er gode indi­vi­du­elt, man skal ha trent på å kjø­re lag­tem­po sam­men som et lag. De sto­re lage­ne har nok en for­del her.

Vi skal fram til 6. etap­pe, som star­ter i uni­ver­si­tets­byen Aix-en-Pro­ven­ce og ender i uni­ver­si­tets­byen Montpel­li­er. Jeg kom­mer nok til å se mål­gan­gen i Montpel­li­er i år også. Se også tourguide.no om etappen.

Sist syk­lis­te­ne kom den­ne vei­en inn mot Montpel­li­er, i 2007, valg­te vi å se dem pas­se­re i Aimar­gues, for så å kjø­re hjem og se inn­spur­ten på TV. Skal man se hva som skjer, ser man det best på TV. Sær­lig mot mål går det så fort at man kna­pt rek­ker å regist­re­re hva som skjer. Men stem­nin­gen får man ikke på TV. Så kan man hel­ler se alle de and­re etap­pe­ne på TV.

Det er moro å stå langs etap­pen, men mor­som­mere å stå ved mål. Vi gjen­tar nok ikke eks­pe­ri­men­tet med å se dem under­veis når mål­gang er i nær­he­ten. Siden den gang har det dess­uten kom­met TV-apper som gjør det mulig å føl­ge med på TV, også om man står i mål­om­rå­det. Appen til France2/3, som sen­der Tour de Fran­ce, fun­ger­te stort sett greit da vi så ryt­ter­ne pas­se­re mot Pic Saint Loup i fjor — skjønt mobil­dek­nin­gen var ikke helt god ute i vin­mar­ke­ne med så man­ge men­nes­ker i områ­det. Men en norsk mobil­te­le­fon blir det kan­skje en vel­dig dyr for­nøy­el­se. Jeg har en tele­fon med fransk abon­ne­ment, og ble i alle fall ikke rui­nert av å føl­ge sendingen.

TdF_2013_06

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 6. etap­pe — fra Pro­ven­ce til Lan­gue­doc

Les vins du Tour de France 2013: 5. etappe — Provence

TdF_100_logoDa har Alex­an­der Kristoff syk­let seg ut av ethvert håp om gul trøye i år. Men Edvald Boa­sson Hagen er best plas­sert av Sky-ryt­ter­ne. Taper han ikke tid i dag og Sky er best på lag­tem­po, kan han syk­le i gult på den etap­pen vi skal se på. Etap­pen de skal syk­le i dag bør pas­se ham gans­ke bra. Den er gans­ke kupert og den blir kan­skje for hard for de rene sprinterne.

Det er også en etap­pe hvor et brudd kan hol­de inn, og da spørs det hvem som sit­ter i det brud­det. Jeg vil tro at man­ge lag sik­ter mot at en av deres ryt­te­re skal sit­te i gult etter lag­tem­po. Et brudd med noen av de som i går tap­te fra fire til 17 minut­ter er i den sam­men­hen­gen ufar­lig, i alle fall så len­ge de som kon­kur­re­rer om den grøn­ne trøy­en ikke sit­ter i det brud­det. Et brudd med ryt­te­re som bare lig­ger sekun­det bak gul trøye vil nok Sky eller and­re job­be hardt for å kjø­re inn.

Det er sann­syn­lig at en del lag må revur­de­re sine stra­te­gi­er etter lag­tem­po­en. Det er mulig å bli satt så langt til­ba­ke på en lag­tem­po at sjan­se­ne til sam­men­lagt­sei­er i alle fall er sterkt redu­sert. Noen lag kan ha end­ret stra­te­gi fra å gå for sam­men­lag­plas­se­ring til å jak­te etappe­sei­ere når de star­ter på den etap­pen vi har kom­met til.

5. etap­pe går fra Cag­nes-sur-Mer til Mar­seil­le. Det er en kupert etap­pe som ikke byr på de sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne, men hvor det kan være mulig for et brudd å kom­me seg løs og hol­de inn. Men de som kan blan­de seg inn i kam­pen om den gule trøy­en får nep­pe lov til å gå i brudd. Se tourguide.no for mer om etappen.

TdF_2013_05

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 5. etap­pe — Pro­ven­ce