Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

PedalkraftI 2011 sa stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg føl­gen­de i et inter­vju med NTB, her gjen­gitt fra Dagens Nærings­liv:

Det er lagt for dår­lig til ret­te for syk­ling i Nor­ge. Det er fort­satt for vans­ke­lig og far­lig å syk­le i byene, sier stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg til NTB fra sykkelsetet.”

For oss som syk­ler var det­te gam­melt nytt, men det var inter­es­sant at det kom fra stats­mi­nis­te­ren. Men det natur­li­ge opp­føl­gings­spørs­må­let er hva regje­rin­gen har gjort for å bed­re for­hol­de­ne for syklister.

Når man spør repre­sen­tan­ter for de “rød-grøn­ne” om hva de har gjort for syk­kel, peker de gjer­ne på den nye Nasjo­nal trans­port­plan (NTP), og pen­ge­ne de der plan­leg­ger å bru­ke. I den­ne sam­men­hen­gen inter­es­se­rer NTP meg vel­dig lite.

Con­ti­nue read­ing Hva regje­rin­gen bur­de ha gjort og hva en ny regje­ring bør gjø­re for syk­kel

Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun

iTunes-illÅnds­verk­lo­ven hind­rer nyskap­ning” skri­ver nest­le­der i Pirat­par­ti­et, Øystein Mid­delt­hun, i Aften­pos­ten 1. august. Han gjen­tar vel­kjen­te besver­gel­ser, som ikke blir noe mer hold­ba­re av at de gjentas.

Den nors­ke ånds­verk­lo­ven … ble skapt etter modell fra den ame­ri­kans­ke ånds­verk­lo­ven” skri­ver Mid­delt­hun, og fort­set­ter ut fra en pre­miss om at man der­med kan byg­ge vide­re på den USAn­ske opp­havs­retts­lo­ven. Det er feil. Mid­delt­hun snub­ler på hoppkanten.

Den nors­ke ånds­verk­lo­ven ble ikke skapt etter modell fra den ame­ri­kans­ke loven. Jeg und­res på hvor han har fått en slik tan­ke fra.  Det han refe­re­rer er hel­ler ikke fra USAs opp­havs­retts­lov, men USAs grunn­lov art I, sek­sjon 8 som angir kon­gres­sens lov­giv­nings­myn­dig­het. Der heter det i den åtten­de bestemmelsen:

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett en for­ut­set­ning for et leven­de kul­tur­liv. Feil fra Øystein Mid­delt­hun

Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo er en føl­je­tong av løf­ter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få and­re saker som gir Oslo­po­li­ti­ke­re fra alle par­ti­er så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løg­ner, egen impo­tens og mang­len­de gjennomføringsevne.

Det­te er et for­søk på å få over­sikt over når hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig i føl­ge våre poli­ti­ke­re. Jeg er ikke bare ute etter poli­tis­ke ved­tak, men også løf­ter som poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge eta­ter har gitt i uli­ke sam­men­hen­ger. Jeg har ikke over­sikt over alle brut­te løf­ter på det­te områ­det. Så jeg vil gjer­ne ha inn­spill for å få over­sik­ten så kom­plett som mulig.

Con­ti­nue read­ing Når skul­le hoved­syk­kel­vei­net­tet vært fer­dig? Løg­ner og brut­te løf­ter i Oslo