Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo er en føl­je­tong av løf­ter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få and­re saker som gir Oslo­po­li­ti­ke­re fra alle par­ti­er så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løg­ner, egen impo­tens og mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne.

Det­te er et for­søk på å få over­sikt over når hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig i føl­ge våre poli­ti­ke­re. Jeg er ikke bare ute etter poli­tis­ke ved­tak, men også løf­ter som poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge eta­ter har gitt i uli­ke sam­men­hen­ger. Jeg har ikke over­sikt over alle brut­te løf­ter på det­te områ­det. Så jeg vil gjer­ne ha inn­spill for å få over­sik­ten så kom­plett som mulig.

Con­ti­nue read­ing Når skul­le hoved­syk­kel­vei­net­tet vært fer­dig? Løg­ner og brut­te løf­ter i Oslo