Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo er en føl­je­tong av løf­ter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få and­re saker som gir Oslo­po­li­ti­ke­re fra alle par­ti­er så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løg­ner, egen impo­tens og mang­len­de gjennomføringsevne.

Det­te er et for­søk på å få over­sikt over når hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig i føl­ge våre poli­ti­ke­re. Jeg er ikke bare ute etter poli­tis­ke ved­tak, men også løf­ter som poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge eta­ter har gitt i uli­ke sam­men­hen­ger. Jeg har ikke over­sikt over alle brut­te løf­ter på det­te områ­det. Så jeg vil gjer­ne ha inn­spill for å få over­sik­ten så kom­plett som mulig.

1977: Oslo vedtar sykkelplan. Hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i 1985.

Det var i 1977 den­ne uen­de­li­ge rek­ken av poli­tisk bløff star­tet. I 1985 skul­le det ha vært et hoved­syk­kel­vei­nett i 72 nors­ke byer. Oslo ved­tok syk­kel­plan i 1977. Det skul­le alt­så ha vært fer­dig for 28 år siden. Det var på dis­se tider ver­dens to frems­te syk­kel­byer, Amster­dam og Køben­havn, ved­tok omtrent det sam­me som man gjor­de i Nor­ge og Oslo. For­skjel­len var “bare” at de gikk i gang med å gjen­nom­føre pla­ne­ne. I Nor­ge og Oslo gjor­de man som van­lig prak­tisk talt ingen ting. Her er noen mile­pæ­ler, som alle mar­ke­rer poli­tis­ke løftebrudd:

1990: Ny syk­kel­plan vedtas

1999: Ny syk­kel­plan ved­tas. Den skul­le vært gjen­nom­ført innen 2008. Sykkelfelt/vei i Kirke­vei­en gis første­prio­ri­tet. I mel­lom­ti­den har man byg­get mas­se dyre tun­ne­ler for biler. Men syk­kel­felt i Kirke­vei­en er så vans­ke­lig, og vi skal tro Ola Elve­stu­en. Om Ola Elve­stu­en vir­ke­lig er så dum at han ikke ser idio­ti­en i sin egen utta­lel­se, eller om han tror folk er så dum­me at de ikke gjen­nom­skuer løg­nen, er ikke godt å si. Det er ikke vans­ke­lig. Det mang­ler bare poli­tisk vil­je, Ola Elve­stu­en. Det har den­ne byen ikke hatt, og den har det fort­satt ikke.

2004: Det ved­tas en Sykkel­stra­te­gi for peri­oden 2005–2015. Etter den­ne skul­le hoved­syk­kel­vei­net­tet vært fer­dig i 2009.

2006: Ny syk­kel­plan vedtas

Ikke noe gjen­nom­fø­res. I Nor­ge er som kjent pla­ner til for å revi­de­res og arki­ve­res, ikke for å gjennomføres.

Byrådsleder Erling Lae i 2007: Hovedsykkelveinettet skulle være ferdig i 2009.

Til Aften­pos­ten 4. mai 2007 sa davæ­ren­de byråds­le­der Erling Lae at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig i 2009. I det sam­me inter­vju­et sier Erling Lae:

Men sen­trum vil for­bli lite syk­kel­venn­lig. — Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til syk­kel­tra­se­er, sier byrådslederen.”

Det­te er selv­føl­ge­lig tull. Jeg synes at Erling Lae stort sett har vært en for­nuf­tig mann. Men det­te er ren­spik­ket vrøvl. Han mener kan­skje at gate­ne fra 1880 er laget for biler?

Det er det sam­me tul­let som Ola Elve­stu­en gjen­tar når han sier at det er så tran­ge gater i Oslo. Så len­ge de sam­me poli­ti­ker­ne fin­ner plass til gate­par­ke­ring i dis­se gate­ne, da sier det bare noe om poli­tis­ke prio­ri­te­rin­ger. Det sier ikke noe om plass. Om det er trangt noen ste­der og noe er pre­get av gam­le struk­tu­rer, så er det tanke­gan­gen til poli­ti­ke­re som får seg til å si slikt. Oslo mang­ler ikke plass.

Her er vi ved kjer­nen av pro­ble­met. Poli­ti­ker­ne mang­ler vil­je og evne til å se de reel­le pro­bleme i øyne­ne: Skal det bli bed­re for­hold for syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­trans­port må bil­tra­fik­ken i byen redu­se­res kraf­tig. For eksem­pel til­la­ter man noe så absurd som gjen­nom­kjø­ring tvers gjen­nom sen­trum! Men Oslos poli­ti­ke­re vil ikke ta i pro­ble­met, der­for er det hel­ler ald­ri blitt løst. Den dagen poli­ti­ker­ne sila­ner høyt og tyde­lig at bil­tra­fik­ken må ned, det må bli vans­ke­li­ge­re å kjø­re og ikke minst langt fær­re par­ke­rings­plas­ser i Oslo, da vil vi kun­ne øyne håp. Noen må vike, og det er på tide å inn­se at bile­ne må ha vike­plikt i byplan­leg­gin­gen. Oslo mang­ler poli­ti­ke­re med vil­je og gjennomføringsevne.

2010: Byrådsleder Stian Berger Røsland: Hovedsykkelveinettet ferdig i løpet av 2–3 år (altså 2012–2013).

I et inter­vju med Øst­kant­avi­sa 23. juli 2010 lover byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land økt trykk på syk­kel­sat­sin­gen og sier at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være fer­dig i løpet av 2–3 år, alt­så i løpet av 2012 eller førs­te halv­del av 2013.

 2012: efforts are underway to complete the main cycle network by 2015

På en kom­mu­nal skryte­side om “Green mobi­li­ty” skri­ver kom­mu­nen under over­skrif­ten “Making cen­tral Oslo more cycle-fri­end­ly”:

A spec­i­al pro­ject was laun­ched in 2010 to impro­ve con­ditions for cycling in cen­tral Oslo, and efforts are under­way to com­p­le­te the main cycle network by 2015.”

Nå er det alt­så utsatt til 2015. Det “spec­i­al pro­ject” som det syk­kel­pro­sjek­tet som Ola Elve­stu­en raskt klar­te å kve­le da han over­tok som byråds­le­der. Vi får håpe Rune Gjøs kan få trådd det i gang igjen, når han over­tar som leder for pro­sjek­tet. Det de skry­ter av å ha fått til er at man har klart å til­la­te syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i hele to gater som ellers enveis­kjørt. Det må bare være uvi­ten­het som får de ansvar­li­ge til helt uten skam å kun­ne skry­te av noe slikt. Oslo er også er noen ti-år på etter­skudd. At man ende­li­ge har klart å åpne to gater for slik syk­ling er ikke noe å skry­te av. Det er bare pin­lig at det ikke gjel­der så godt som alle gater, og at man ikke fikk det på plass for man­ge år siden.

 2018: 180 km sykkelvei i Oslo

15. okto­ber 2012 skrev Oslo­by nok en gang om Godot, også kjent som “hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo”. Nå er det visst 2018 som gjel­der, i føl­ge direk­tør Hans Edvard­sen i Bymiljø­eta­ten. Skjønt han tar sine for­be­hold. “Det er abso­lutt vårt mål å få rea­li­sert pla­nen innen 2018”, sier han.

Skal vi tro på politikerne og deres løfter denne gangen?

I løpet av tre år har alt­så den love­de fer­dig­stil­lel­sen av hoved­syk­kel­vei­net­tet blitt skjø­vet ut i tid med 5–6 år. Siden jeg flyt­tet til Oslo i 1977 har vi all­tid blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være fer­dig i løpet av ca fem år. Alle vet at det bare har vært en ubrutt rek­ke av løg­ner fra politikerne.

Er det noen grunn til at vi skal tro på poli­ti­ker­ne den­ne gan­gen? Dess­ver­re er sva­ret et klart NEI. Oslos poli­ti­ke­re har null tro­ver­dig­het i den­ne saken. De har lovet så mye og levert så lite, så vi reg­ner med at det bare er fals­ke løf­ter den­ne gan­gen også. De kla­rer ikke en gang å prio­ri­te­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i det som de påstår er fer­di­ge deler av et hoved­syk­kel­vei­nett. Pin­li­ge løg­ner, Sti­an Ber­ger Røs­land og Ola Elve­stu­en. Hvor­dan skal vi tro på poli­ti­ke­re som prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring frem­for syklsi­ter i det som dere påstår er en hoved­syk­kel­vei? Jeg vet at dere har arvet de fra deres for­gjen­ge­re. Men så len­ge dere ikke tar et opp­gjør med dem og bare fort­set­ter i sam­me spor, tar dere også over ansva­ret for dis­se løgnene.

Reell vil­je og gjen­nom­fø­rings­evne er det enes­te som kan bidra til å gjen­opp­ret­te den til­lit som for­svant en gang på 1980-tal­let. Så len­ge de ikke synes å være i stand til å inn­røm­me egen svikt, og å erkjen­ne hva som er de grunn­leg­gen­de pro­ble­me­ne (biler og par­ke­ring) er det lite håp om løsning.

Tiden har for lengst løpt fra hovedsykkelveiplanen

Det kan se ut som om både byrå­kra­ter og poli­ti­ke­re har luk­ket seg inne i en slags bob­le hvor man tror at bare man kla­rer å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett på 180 km vil Oslo bli en syk­kel­by. Det er selv­føl­ge­lig alt for lite. Selv om hoved­syk­kel­vei­pla­nen, i tråd med norsk poli­tisk og byrå­kra­tisk tra­di­sjon har vært revi­dert man­ge gan­ger, så er den en 1970-tallsplan.

Had­de hoved­syk­kel­vei­pla­nen blitt gjen­nom­ført rundt midt­en av 1980-tal­let, så had­de det vært bra den gan­gen. Men i 2013, eller 2027 som kan­skje er mer rea­lis­tisk (ved 50-års­ju­bi­le­et for pla­nen), hol­der ikke det­te i det hele tatt.

Syk­lis­ter har en helt selv­føl­ge­lig plass i byen. Alle hoved­ga­ter må leg­ges rett for gjen­nom­farts­syk­ling. I alle mind­re gater skal det være trygt å syk­le. Om nød­ven­dig må plass til bil­tra­fikk og ikke minst gate­par­ke­ring bort. Det er menings­løst at det skal være fire­felts-vei­er for biler i byen, og ikke plass til syk­lis­ter! Nor­ges mest menings­løse fire­felts­vei må være Sørke­dals­vei­en mel­lom Major­stu­en og Sme­stad­krys­set. Fjern to kjøre­felt, lag skik­ke­lig syk­kel­vei og la fol­ke­ne i Frog­ner­par­ken bli spart for tran­port­syk­lis­ter. Sørk­dals­vei­en er fak­tisk enda mer menings­løs enn Nylands­vei­en, som anta­ge­lig er en “god” nr 2.

I 36 år har Oslos poli­ti­ke­re demon­strert at “hoved­syk­kel­vei­pla­nen” er full­sten­dig ubru­ke­lig som red­skap for å rea­li­se­re et syk­kel­vei­nett. Sam­ti­dig ser vi gang på gang at den blir en begrun­nel­se for ikke å lage syk­kel­vei, eller fjer­ne eksis­te­ren­de syk­kel­vei, “for­di det ikke er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet”. Gang på gang set­ter man i gang vei­pro­sjek­ter i Oslo hvor det ikke tas hen­syn til syk­lis­ter, og hoved­syk­kel­vei­pla­nen er en unn­skyld­ning for at man gjør det. Nylands­vei­en, Hans Nielsen Hau­ges gt og Bog­stad­vei­en er bare tre av alt for man­ge eksempler.

Kast hele hoved­syk­kel­vei­pla­nen og kom med noe som ikke hører til en svun­nen tid. Men først av alt: Få ut fin­gern og gjør noe!

Print Friendly, PDF & Email