Opphavsrett en forutsetning for et levende kulturliv. Feil fra Øystein Middelthun

iTunes-illÅnds­verk­lo­ven hind­rer nyskap­ning” skri­ver nest­le­der i Pirat­par­ti­et, Øystein Mid­delt­hun, i Aften­pos­ten 1. august. Han gjen­tar vel­kjen­te besver­gel­ser, som ikke blir noe mer hold­ba­re av at de gjentas.

Den nors­ke ånds­verk­lo­ven … ble skapt etter modell fra den ame­ri­kans­ke ånds­verk­lo­ven” skri­ver Mid­delt­hun, og fort­set­ter ut fra en pre­miss om at man der­med kan byg­ge vide­re på den USAn­ske opp­havs­retts­lo­ven. Det er feil. Mid­delt­hun snub­ler på hoppkanten.

Den nors­ke ånds­verk­lo­ven ble ikke skapt etter modell fra den ame­ri­kans­ke loven. Jeg und­res på hvor han har fått en slik tan­ke fra.  Det han refe­re­rer er hel­ler ikke fra USAs opp­havs­retts­lov, men USAs grunn­lov art I, sek­sjon 8 som angir kon­gres­sens lov­giv­nings­myn­dig­het. Der heter det i den åtten­de bestemmelsen:

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett en for­ut­set­ning for et leven­de kul­tur­liv. Feil fra Øystein Mid­delt­hun