Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

PedalkraftI 2011 sa stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg føl­gen­de i et inter­vju med NTB, her gjen­gitt fra Dagens Nærings­liv:

Det er lagt for dår­lig til ret­te for syk­ling i Nor­ge. Det er fort­satt for vans­ke­lig og far­lig å syk­le i byene, sier stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg til NTB fra sykkelsetet.”

For oss som syk­ler var det­te gam­melt nytt, men det var inter­es­sant at det kom fra stats­mi­nis­te­ren. Men det natur­li­ge opp­føl­gings­spørs­må­let er hva regje­rin­gen har gjort for å bed­re for­hol­de­ne for syklister.

Når man spør repre­sen­tan­ter for de “rød-grøn­ne” om hva de har gjort for syk­kel, peker de gjer­ne på den nye Nasjo­nal trans­port­plan (NTP), og pen­ge­ne de der plan­leg­ger å bru­ke. I den­ne sam­men­hen­gen inter­es­se­rer NTP meg vel­dig lite.

Con­ti­nue read­ing Hva regje­rin­gen bur­de ha gjort og hva en ny regje­ring bør gjø­re for syk­kel