Hva regjeringen burde ha gjort og hva en ny regjering bør gjøre for sykkel

PedalkraftI 2011 sa stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg føl­gen­de i et inter­vju med NTB, her gjen­gitt fra Dagens Nærings­liv:

Det er lagt for dår­lig til ret­te for syk­ling i Nor­ge. Det er fort­satt for vans­ke­lig og far­lig å syk­le i byene, sier stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg til NTB fra sykkelsetet.”

For oss som syk­ler var det­te gam­melt nytt, men det var inter­es­sant at det kom fra stats­mi­nis­te­ren. Men det natur­li­ge opp­føl­gings­spørs­må­let er hva regje­rin­gen har gjort for å bed­re for­hol­de­ne for syklister.

Når man spør repre­sen­tan­ter for de “rød-grøn­ne” om hva de har gjort for syk­kel, peker de gjer­ne på den nye Nasjo­nal trans­port­plan (NTP), og pen­ge­ne de der plan­leg­ger å bru­ke. I den­ne sam­men­hen­gen inter­es­se­rer NTP meg vel­dig lite.

Det er oppo­si­sjo­nens pri­vi­le­gi­um å kun­ne for­tel­le hvor­dan alt vil bli så mye bed­re om de over­tar sty­rin­gen. En regje­ring som har sit­tet i åtte år bør kun­ne vise til opp­nåd­de resul­ta­ter, ikke til ny løf­ter for de nes­te ti årene.

Det er ikke bevil­get pen­ger til det som loves i NTP. I inter­vju­et med Stolte­berg snak­ker man også med leder i Syk­lis­te­nes lands­for­ening (snart syk­kel­di­rek­tør i Oslo), Rune Gjøs. Til løf­ter i den da gjel­den­de NTP, sier han:

Det er bra, men først må regje­rin­gen hol­de egne løf­ter. Man er ikke i rute med syk­kel­in­ves­te­rin­ge­ne som er lovt i Nasjo­nal trans­port­plan. Uten skik­ke­li­ge syk­kel­vei­er når man ald­ri målet.”

Er det noe Nor­ge har alt for mye av, er det fine pla­ner som ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Vi treg­ner ikke fler av  dem. Det­te ble bru­talt avdek­ket gjen­nom 22. juli­kom­mi­sjo­nen, men det er et gjen­nom­gå­en­de trekk i Nor­ge og ikke noe spe­si­elt for hånd­te­rin­gen av det som skjed­de 22. juli 2011.

Legg til at det ikke er så vel­dig inter­es­sant i seg selv hvor mye pen­ger man har brukt eller vil bru­ke. En norsk spe­sia­li­tet er å gjø­re det mes­te på en vel­dig dyr måte. At man har brukt mye pen­ger behø­ver ikke bety annet enn at man har vært vel­dig inef­fek­ti­ve, det behø­ver ikke bety at man har opp­nådd sær­lig mye. Det er mer inter­es­sant hva man har gjort og hvil­ke resul­ta­ter man har opp­nådd, enn hvor mye pen­ger man har brukt.

Et annet gene­relt pro­blem er at regje­rin­gen i Nor­ge har gitt fra seg vel­dig man­ge virke­mid­ler. Man lover i øst og vest, og håper at kom­mu­ne­ne skal opp­fyl­le regje­rings løf­ter. Ofte er regje­rin­gens “sat­sin­ger” mer pen­ger til kom­mu­ne­ne, som kom­mu­ne­ne selv prio­ri­te­rer innen­for sine øko­no­mis­ke ram­mer. Det kan være man­ge grun­ner til at kom­mu­ne­ne selv skal kun­ne prio­ri­te­re. Men da kan ikke regje­rin­gen late som om de gjør noe spe­si­elt på områ­der hvor de har gitt fra seg styringen.

Sta­ten har ansva­ret for sta­tens egne vei­er. Regje­rin­gen ved sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren har det over­ord­ne­de ansva­ret. Det bur­de vært et selv­sagt krav at ingen nye riks­vei­er byg­ges uten at det også leg­ges til ret­te for syk­lis­ter, og at det­te skjer sam­ti­dig med utbyg­ging for bilister.I det­te lig­ger selv­sagt også at en god, og jeg under­stre­ker god løs­ning for syk­lis­ter skal være en del av plan­leg­gin­gen fra start. Og man må selv­sagt også sør­ge for at det er et god og ikke minst godt skil­tet alter­na­tiv i anleggsperioden.

Det typis­ke i sli­ke vei­pro­sjek­ter at det i pro­sjektbeks­ri­vel­se­ne står mye om hvor­dan det skal leg­ges til ret­te for biler, sam­men med litt gene­rell ufor­plik­ten­de sva­da om at det også skal bli bed­re for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Jeg tror ikke sær­lig mye på sli­ke løf­ter. De kon­kre­te pla­ne­ne må fram i lyset. Først da kan vi se om de vir­ke­lig mener det alvor­lig og at man fak­tisk har tenkt. Det er først dag det også er mulig å dis­ku­te­re de fore­slåt­te løs­nin­ge­ne. Vi vil ikke ha fle­re infor­ma­sjons­fa­de­ser som Bjør­vi­ka.

Når man kan byg­ge ut motor­vei­er på måter som gjør det umu­lig å syk­le, slik som den nye E18-strek­nin­gen mel­lom Sky og Lan­gan­gen, som ble åpnet for et år siden, viser at de ansvar­li­ge for sli­ke pro­sjek­ter ikke tar syk­lis­ter seriøst. Både stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa var ivrig til ste­de for å åpne vei­en, men syk­lis­ter tenk­te de selv­sagt ikke på den gan­gen heller.

Regje­rin­gen bur­de ha tatt tak i vei­plan­leg­gin­gen for len­ge siden og sør­get for at slikt som det­te ikke kan skje. Men de gjø­re det ikke. Det er i den­ne sam­men­hen­gen helt uin­ter­es­sant hvor mye pen­ger man lover til syk­kel­til­tak en eller annen gang i en ukjent frem­tid. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter må være en selv­føl­ge­lig del av sli­ke vei­pro­sjek­ter, og finan­sie­res som en del av pro­sjek­tet. Bare en etat og en poli­tisk ledel­se som ikke bryr seg om eller tar syk­lis­ter på alvor kan fin­ne på slikt som dette.

Byg­ge syk­kel­eks­press­vei­er inn til og rundt de stør­re byene. De vik­tigs­te inn­farts­vei­ene til byene er stort sett riks­vei­er. Det er en selv­føl­ge at det også må være gode inn­farts­vei­er for syk­lis­ter inn mot de stør­re byene. I dag byg­ges det inn­farts­vei­er for bilis­ter, og det bes­te syk­lis­te­ne kan håpe på er en stus­se­lig gang- og sykkelvei.

I en tid da det har blitt satt fokus på man­ge sam­ferd­sels­pro­sjek­ter med neg­a­tiv samfunnsøkon0misk lønn­som­het sav­ner jeg sli­ke bereg­nin­ger for byg­ging av syk­kel­vei­er. Går vi til vårt syk­kel­ven­li­ge nabo­land i sør, viser syk­kel­regn­ska­pet for Køben­havn for 2012 at den sam­funns­øko­no­mis­ke gevins­ten pr eks­tra kjør­te kilo­me­ter på syk­kel er 1,22 kr, mens den sam­funns­mes­si­ge kost­na­den ved hver eks­tra kjør­te kilo­me­ter med bil er 1,13 kr. Man har også bereg­net at byg­ging av syk­kel­eks­press­vei­er kos­ter 1 mrd, og gir en sam­funns­mes­sig gevinst på 7,3 mrd over 50 år.

Tra­fikk­reg­le­ne må til­pas­ses syk­lis­ter. Vi fikk en liten jus­te­ring av tra­fikk­reg­le­ne i mai 2013. Men det var for lite og for sent. Hvis regje­rin­gen had­de hatt reell vil­je til å gjø­re noe for syk­lis­ter, vil­le de ha satt i gang en ordent­lig gjen­nom­gang av det­te for len­ge siden.

Par­ke­ring. I Oslo pekes det på Fire verke­byl­ler for­sin­ker syk­kel­vei­net­tet i Oslo. Men den størs­te verke­byl­len nev­nes ikke: Gate­par­ke­ring. Nå mener jeg ikke at sta­ten skal gri­pe inn i den kon­kre­te regu­le­rin­gen i Oslo. Men sta­ten bestem­mer regel­ver­ket. I dag har vi en regel for par­ke­ring som er like menings­løs som det som gjaldt røy­king før i tiden: Så len­ge det ikke er skil­tet at det er for­budt, er det til­latt. Det­te bør end­res. Utgangs­punk­tet, i alle fall i byer, bør være at det kun er til­latt å par­ke­re der det er skil­tet par­ke­ring. Men i norsk sam­ferd­sels­po­li­tikk er bilen hel­lig og syk­lis­ter ikke noe man tar alvorlig.

I Nor­ge har poli­ti­ker­ne fått elekt­ro­sjokk, og sat­ser van­vit­tig mye på el-bil ved å gi el-bilis­ter menings­løse pri­vi­le­gi­er. I prio­ri­te­rin­gen mel­lom el-bil og syk­kel har våre poli­ti­ke­re valgt å end­re par­ke­rings­for­skrif­te­ne slik at el-bilis­ter lov­lig kan hind­re syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re). I par­ke­rings­for­skrif­ten § 9 til­la­ter man el-biler å par­ke­re på tvers når over­heng ikke er mer enn 40 cm.

Man­ge ste­der, blant annet i Oslo, har man valgt den idio­tis­ke og ubru­ke­li­ge løs­nin­gen å ha par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­felt. Det er en “løs­ning” som ikke bur­de vært til­latt. Det bør være åpen­bart at el-biler ikke skal kun­ne par­ke­res på tvers i sli­ke par­ke­rings­lom­mer slik at de stik­ker ut i syk­kel­fel­tet. Hvis Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet had­de brydd seg om syk­lis­ter had­de de ryd­det opp i det­te for len­ge siden.

I Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets presse­mel­ding er selv­sagt ikke syk­lis­ter nevnt. Syk­lis­ter har ald­ri vært vik­ti­ge for Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet eller diver­se samferdselsministre.

Det er også menings­løst at man lar par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver være et av de få frynse­go­der av betyd­ning som fort­satt er skatte­fritt. Man hev­det at det ikke er mulig å få til noen end­ring her. Men det tror jeg ikke på. Man kla­rer å skatt­leg­ge kan­tine­mat, og det kan ikke være vans­ke­li­ge­re å kon­trol­le­re hva folk spi­ser til lunsj enn hva slags par­ke­rings­til­bud en bedrift har til sine ansat­te. Å gi skatte­sti­mu­lans til en adferd som alle, bort­sett fra Bård Hoks­rud og noen and­re FrP-poli­ti­ke­re mener er uøns­ket adferd, er en håp­løs poli­tikk på så man­ge måter.

Det må bli til­latt å syk­le i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater. Nor­ge er en sin­ke når det gjel­der å til­la­te toveis-syk­ling i ellers envies­re­gu­ler­te gater. Det­te er van­lig i mer sivi­li­ser­te syk­kel­land. Det­te bør gjø­res til hoved­re­gel i Nor­ge også, uten mulig­he­ter for at f.eks. lokalt poli­ti skal kun­ne sabo­te­re dette.

Bin­den­de krav til syk­kel­vei­er og syk­kel­felt. I dag fin­nes det en “Syk­kel­hånd­bok” (som er under revi­sjon), som gir vei­led­ning i hvor­dan det bør til­rette­leg­ges for syk­lis­ter. Sta­ten syn­der mot sitt eget regel­verk når de byg­ger ut, med bl.a. alt for sma­le syk­kel­felt. Selv i nyut­byg­de områ­der som Bjør­vi­ka har man prio­ri­tert bre­de bloms­ter­kas­ser frem­for fre­kom­me­lig­het for syklister.

Krav til utbyg­ging. Regje­rin­gen sit­ter på regel­ver­ket. Man må kun­ne stil­le krav til at det all­tid leg­ges til ret­te når det byg­ges nye vei­er eller eksis­te­ren­de vei­er oppgraderes.

Krav om til­rette­leg­ging for syk­kel i og ved nybygg. I bygg­tek­nisk for­skrift § 5–7 sies at det

§ 5–7. Par­ke­rings­are­al

Søk­nad om til­tak skal vise hvor­dan par­ke­rin­gen løses. Par­ke­rings­are­al går inn i bereg­nings­grunn­la­get for grad av utnyt­ting. Antall plas­ser og par­ke­rings­løs­ning som med­reg­nes skal være i sam­svar med gjel­den­de regu­le­rings­plan og/eller kommuneplanbestemmelser.”

Om plas­ser for syk­kel reg­nes inn på noen måte, vet jeg ikke. Men det er åpen­bart at det bur­de gjø­re det. For alle nye nærings­bygg må det stil­les krav om til­rette­leg­ging for bruk av syk­kel. Så kan man hel­ler glem­me krav om par­ke­rings­plas­ser for biler, ut over det som er nød­ven­dig for varelevering.

Kva­li­tets­krav. Vi ser alt for man­ge dår­lig gjen­nom­før­te syk­kel­til­rette­leg­gin­ger i Nor­ge. Først må vi bli kvitt de kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er. Alle vet at dis­se i prak­sis er til­nær­met ubru­ke­li­ge, i alle fall for trans­port­syk­lis­ter som vel­ger syk­kel for­di det er en effek­tiv måte å kom­me seg fra A til B. Da kan man ikke byg­ge vei­er hvor syk­lis­te­ne må tråk­le seg mel­lom fot­gjen­ge­re, barne­vog­ner og hun­der. Syk­kel­vei med for­tau bør være minste­stan­dar­den. Hoved­vei­ene bør lages som sykkelekspressveier.

 Over­fø­re skilt­myn­dig­het fra poli­ti­et til et mer kom­pe­tent organ. I Oslo er poli­ti­et en av de ver­ste bremse­klos­se­ne som hind­rer god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. De ar en varm omsorg for bilis­ter, og prio­ri­te­rer gans­ke kon­se­kvent bilis­ter frem­for syk­lis­ter, bl.a. ved å insis­te­re på at syk­kel­felt skal opp­hø­re før vei­kryss, ved å nek­te toveis­syk­ling i ellers enveis­re­gu­ler­te gater. Skal det bli bed­re å syk­le i våre stør­re byer, må skilt­myn­dig­he­ten over­fø­res fra Poli­ti­et til and­re og mer kom­pe­ten­te organer.

Sørg for skil­ting av syk­kel­vei­er. Veg­di­rek­to­ra­tet har den fik­se idé at det ikke er nød­ven­dig å skil­te for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det er en prak­sis som fører til at folk blir drept i ulyk­ker som kun­ne ha vært unngått.

Se ellers den­ne over­sik­ten fra SLF-Oslo om hva Sta­ten bur­de ha gjort langs Ring 3.

Rett før val­get kom Miljø­vern­mi­nis­ter Bård Vegard Sol­hjell med et utspill om Miljø­venn­lig byut­vik­ling i Oslo/Akershus.

Jeg synes det er inter­es­sant at en minis­ter i en regje­ring som ellers frem­hol­der spredt boset­ting som et nær­mest hel­lig prin­sipp sier det­te om Oslo og Akershus:

Bård Vegar Sol­hjell under­stre­ker at det er vik­tig at befolk­nin­gen boset­ter seg mer kon­sen­trert slik at den kan betje­nes kol­lek­tivt. Det­te må skje gjen­nom sam­ar­beid mel­lom kom­mu­ner – på tvers av kommunegrenser.”

Jeg er ikke uenig. Men det bør gjel­de som et over­ord­net prins­pipp for areal­plan­leg­ging, ikke bare for Oslo og Akers­hus. Vi møter sta­dig folk som hev­der at de er avhen­gi­ge av bilen til dag­lig. Kan­skje har de rett. Men det er et resul­tat av plan­leg­gin­gen at det har blitt slik. Spredt boset­ting og “Litt­le box­es” fører til bil­bruk. Kon­sen­trert boset­ting og til­rette­leg­ging for bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel må være et bæren­de prin­sipp for all areal­plan­leg­ging. Også i “dis­trik­te­ne”, hvor nå de måt­te være.

Print Friendly, PDF & Email