Hovedproblemet er fortsatt dårlig tilrettelegging for sykling, Helle Herrman

Pedalkraft”Ukul­tur på to hjul” skri­ver Hel­le Herr­man, og får en hel­side av Aften­pos­ten og Oslo­by til å rase mot syk­lis­ter gene­relt, og menn i en viss alder spe­si­elt. Det er ikke alt i inn­leg­get som bør tas seriøst, og som ikke bur­de vært gitt spalte­plass. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter ta hen­syn. Dess­ver­re fin­nes det hen­syns­løse syk­lis­ter, akku­rat som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter og hen­syn­løse ski­lø­pe­re. Det er vel sann­syn­lig at det er de sam­me som må luf­te sine opp­blås­te ego, uav­hen­gig av akti­vi­tet og fremkomstmiddel.

Hel­le Herr­man star­ter med en skild­ring av en hen­del­se i Frog­ner­par­ken. Men hun hop­per over hoved­pro­ble­met: Idio­ti­en er at en av byens såkal­te “hoved­syk­kel­vei­er” går gjen­nom Frog­ner­par­ken. Det er også man­ge and­re vei­er gjen­nom Frog­ner­par­ken som er skil­tet som syk­kel­tra­se­er. Men det at byens plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har laget en “løs­ning” som er så dum at den er på gren­sen til gal­skap, er ingen unn­skyl­ding for at syk­lis­ter skal opp­fø­re seg like idio­tisk som de poli­ti­ke­re som i sin tid ved­tok dette.

Con­ti­nue read­ing Hoved­pro­ble­met er fort­satt dår­lig til­rette­leg­ging for syk­ling, Hel­le Herr­man