Hovedproblemet er fortsatt dårlig tilrettelegging for sykling, Helle Herrman

Pedalkraft”Ukul­tur på to hjul” skri­ver Hel­le Herr­man, og får en hel­side av Aften­pos­ten og Oslo­by til å rase mot syk­lis­ter gene­relt, og menn i en viss alder spe­si­elt. Det er ikke alt i inn­leg­get som bør tas seriøst, og som ikke bur­de vært gitt spalte­plass. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter ta hen­syn. Dess­ver­re fin­nes det hen­syns­løse syk­lis­ter, akku­rat som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter og hen­syn­løse ski­lø­pe­re. Det er vel sann­syn­lig at det er de sam­me som må luf­te sine opp­blås­te ego, uav­hen­gig av akti­vi­tet og fremkomstmiddel.

Hel­le Herr­man star­ter med en skild­ring av en hen­del­se i Frog­ner­par­ken. Men hun hop­per over hoved­pro­ble­met: Idio­ti­en er at en av byens såkal­te “hoved­syk­kel­vei­er” går gjen­nom Frog­ner­par­ken. Det er også man­ge and­re vei­er gjen­nom Frog­ner­par­ken som er skil­tet som syk­kel­tra­se­er. Men det at byens plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har laget en “løs­ning” som er så dum at den er på gren­sen til gal­skap, er ingen unn­skyl­ding for at syk­lis­ter skal opp­fø­re seg like idio­tisk som de poli­ti­ke­re som i sin tid ved­tok dette.

Bil­det neden­for viser en del av Oslos hoved­syk­kel­vei­nett. I føl­ge kom­mu­nen er den­ne delen fer­dig­stilt. Er noen over­ras­ket over at slikt som det­te ska­per kon­flik­ter? Om det er ren dum­het fra de plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har ansvar for det­te, eller ren uvil­je mot å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter i den­ne byen, skal være usagt. Men “løs­nin­gen” er ubru­ke­lig, og det bur­de være høyt på poli­ti­ker­nes agen­da å lage noe bed­re. Men de prio­ri­te­rer ikke syk­kel. Ellers er det også grunn til å min­ne om at det er ego­si­tisk og sær­de­les hen­syns­løst når man går tre i bred­den med barne­vog­ner, og der­med blok­ke­rer hele vei­en. Det­te gjel­der for enhver gang- og syk­kel­vei, enten den er en del av “hoved­syk­kel­vei­net­tet” eller ikke.

WIMG_6305_DxO
Barne­vogn­ma­fia­en blok­ke­rer “hoved­syk­kel­vei”

Paral­lelt med den­ne vei­en går en av Nor­ges mest menings­løse fire­felts­vei­er: Sørke­dals­vei­en mel­lom Smed­stad­krys­set og Major­stu­en. Fjern et kjøre­felt i hver ret­ning og lag ordent­li­ge syk­kel­vei­er. Da for­svin­ner man­ge syk­lis­ter fra Frog­ner­par­ken. Sørg også for å gi syk­lis­ter gode for­hold gjen­nom Sme­stad­krys­set. I dag er det en “løs­ning” som er far­lig både for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men poli­ti­ker­ne prio­ri­te­rer i prak­sis bil, så de tør som van­lig ikke gjø­re det som er nødvendig.

Hel­le Herr­man skri­ver at hun ofte syk­ler fra Bærum mot Oslo. Det er hun ikke ale­ne om. Men for­hol­de­ne er lagt dår­lig til ret­te for å syk­le den­ne vei­en. Man kan selv­sagt vel­ge “Tour de Finan­ce” tra­se­en langs E18. Det­te er Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, og den har alt for liten kapa­si­tet. Den bur­de vært utvi­det og opp­gra­dert til syk­kel­eks­press­vei for len­ge siden, i alle fall langs hele E18 fra San­vika, over Råd­hus­plas­sen i Oslo, gjen­nom Bjør­vi­ka med for­bin­del­se vide­re mot nord, øst og sør. Men mens man har brukt sto­re res­sur­ser på å lage tun­ne­ler gjen­nom Oslo og på å plan­leg­ge en menings­løs utvi­del­se av E18 vest­fra mot Oslo (som om det er behov for å leg­ge til ret­te for at fle­re skal kjø­re bil inn mot Oslo), så er det ingen seriø­se pla­ner for hvor­dan man skal leg­ge til ret­te for syk­lis­ter på den­ne strek­nin­gen. Plan­leg­ger­ne og poli­ti­ker­ne synes å leve i den tro at man må ha ny motor­vei før man kan lage syk­kel­vei. Slud­der og pølse­vev! En syk­kel­eks­press­vei tar mdre plass og er langt bil­li­ge­re enn motor­vei. Det er bare å g gang!

Kom­mer man inn Bærums­vei­en har man ingen gode tra­se­er når man har krys­set bygren­sen. Man kan syk­le ned Væke­rø­vei­en til “Tour de Finan­ce” tra­se­en, for­ut­satt at man er godt nok kjent til å unn­gå tra­fikk­fel­len i Væke­rø­krys­set som gjør det vans­ke­lig å kom­me på gang- og syk­kel­vei­en, i ste­det for å hav­ne på motor­vei­en. Utfor­min­gen av det­te krys­set er et av alt for man­ge eksemp­ler på at de som har plan­lagt det ikke har tenkt på syklsi­ter i det hele tatt. Alter­na­tivt kan man syk­le over Ullern ned mot Skøy­en, men der­fra er det hel­ler ikke noen god til­rette­leg­ging for å syk­le mot sen­trum, annet enn i “Tour de Finan­ce” tra­se­en. Tred­je mulig­het er å syk­le bort til den såkal­te “hoved­syk­kel­vei­en” gjen­nom Frognerparken.

Kom­mer man Griniv­ei­en og over Røa, så er det en for tiden opp­gravd gang- og syk­kel­vei ned mot Sme­stad­krys­set. Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re els­ker biler, så hele vei­en inn mot sen­trum (Sørke­dals­vei­en) er for­be­holdt biler. Syk­lis­te­ne ledes ned mot og gjen­nom Frog­ner­par­ken. Når man­ge syk­lis­ter fra Bærum og sto­re deler av ytre Oslo vest ledes gjen­nom Frog­ner­par­ken, da blir det for man­ge syk­lis­ter der. Det er poli­ti­ker­nes ansvar. Sørke­dals­vei­en lig­ger der. Det er bare å fjer­ne to kjøre­felt, og mye av pro­ble­met er løst. Men fei­ge poli­ti­ke­re som prio­ri­te­rer bil, våger ikke gjø­re det som er nødvendig.

En av de sto­re feil man har gjort i Nor­ge er å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Det var en typisk ”poli­ti­ker­løs­ning”, hvor man kun­ne dyt­te pro­ble­met over på noen and­re frem­for å løse det, så kun­ne poli­ti­ker­ne luk­ke øyne­ne etter­på. Men her er det ingen vei til­ba­ke før til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter er så godt at ingen øns­ker å syk­le på fortauet.

Dess­ver­re lager man i Nor­ge fort­satt ubru­ke­li­ge gang- og syk­kel­vei­er. Syk­kel­vei med for­tau bur­de være minste­stan­dard. Langs alle inn­farts­årer, i prak­sis der det er fire­felts­vei for biler, bør det lages syk­kel­eks­press­vei­er. Vans­ke­li­ge­re er det ikke. Men til tross for prat, er det i prak­sis ingen poli­ti­ke­re som vil prio­ri­te­re sykkel.

WIMG_4149_DxOSÅ syk­le fle­re i bred­den er ikke noe pro­blem. Det er enk­le­re å kom­me for­bi to syk­lis­ter enn en bil eller en trak­tor. Det inne­bæ­rer bare at bilis­te­ne må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring og ikke kan pres­se seg for­bi en syk­list når det egent­lig ikke er plass. Bilis­te­ne må lære seg at vei­en ikke bare er laget for dem. I Mari­da­len er syk­lis­te­ne nå i fler­tall, og de fles­te bilis­te­ne har inn­sett at de må ta hen­syn til syk­lis­te­ne. Bilis­te­ne i Sørke­da­len er mind­re hen­syns­ful­le, det er i alle fall mitt inntrykk.

Både i Mari­da­len og Sørke­da­len og man­ge and­re ste­der bur­de man hatt skil­ter til­sva­ren­de dis­se som man ser langs man­ge frans­ke vei­er. Teks­ten betyr omtrent noe slikt: “Vi deler vei­en”. Man­ge nors­ke bilis­ter tren­ger å min­nes om det­te med ikke for man­ge hund­re meters mel­lom­rom. På man­ge vei­er må bilis­te­ne inn­se at de kjø­rer på syk­lis­te­nes pre­mis­ser. Men Veg­di­rek­to­ra­tet (og deres over­ord­ne­de depar­te­ment, Sam­fredsels­de­par­te­men­tet) bryr seg hel­ler ikke om syk­lis­ter. Så man har blant annet latt være å inn­føre skil­ter som er nød­ven­di­ge av hen­syn til syklistene.

Så kom­mer vi til den delen av inn­leg­get som Aften­pos­tens redak­sjon bur­de ha strøket.

Hel­le Herr­man for­sø­ker seg også som tanke­le­ser og ama­tør­psy­ko­log. I føl­ge Hel­le Herr­man føl­te å tenk­te dem omtal­te mann­li­ge syk­lis­ten det slik:

[han] kjen­te pul­sen ham­re i øre­ne og så de fire foran seg vike for­skrek­ket til side i det han sus­te forbi.

«Det blir ny pers i dag», kan han ha tenkt, for­nøyd med seg selv.”

Mål­te hun pul­sen, eller had­de han så høyt blod­trykk at hun kun­ne se hvor­dan pul­sen slo da han pas­ser­te? Spur­te hun om han jak­tet på ny pers?

Jeg har ikke sett eller hørt at noen har for­svart slik syk­ling som det Hel­le Herr­man beskri­ver, like lite som folk for­sva­rer råkjø­ring, fylle­kjø­ring, osv. Men bilis­te­ne som grup­pe hol­des ikke kol­lek­tivt ansvar­li­ge for enklte bilis­ters dum­he­ter, slik Hel­le Herr­man og man­ge med hen­ne vil gjø­re med syklister.

Det hen­der jeg syk­ler for­bi and­re syk­lis­ter. Noen mener at jeg syk­ler fort. Men det er bare et spørs­mål om å fin­ne en god marsj­fart. Jeg opp­le­ver ofte at and­re syk­ler for­bi meg. Det er man­ge som er i bed­re form enn meg der ute. Det hand­ler ikke om å set­te pers hver dag. Men den som er i god form og er en erfa­ren syk­list vil gjer­ne hol­de høy­ere fart enn mind­re ruti­ner­te syk­lis­ter i dår­li­ge­re form. Når jeg sli­ter meg opp bak­ke­ne mot Try­vann og blir pas­sert av and­re som til­syne­la­ten­de syk­ler gans­ke lett og uan­strengt opp de sam­me bak­ke­ne, da er det nok min og ikke deres puls som dund­rer i øre­ne. Men man skal selv­sagt ta hen­syn til andre.

Det Hel­le Herr­mann skri­ver her, er nok bare resul­ta­ter av hen­nes for­doms­ful­le, østro­gendryp­pen­de fantasier.

Men der Hel­le Herr­man er på sitt dum­mes­te, er i hen­nes sexis­me. Hun skriver:

Det er gjer­ne menn i en viss alder som er godt repre­sen­tert, de over 40 år. Kan høy­ere hår­fes­te, begyn­nen­de mage, hen­gen­de testik­ler og sta­dig øken­de bevisst­het om livets for­gjen­ge­lig­het, egen alder­dom og død være en del av forklaringen?”

Tenk om vi godt mid­del­ald­ren­de menn begyn­te å skri­ve om “dis­se mid­del­ald­ren­de kjer­rin­ge­ne med henge­pup­per henge­mage og hen­ge­rom­pe”, for å leg­ge på noen for­doms­ful­le kli­sje­er om hvor­dan de opp­fø­rer seg, da had­de man beve­get seg ned på Hel­le Herr­mans nivå. Sexis­men er ikke noe bed­re når den kom­mer fra mid­del­ald­ren­de kvin­ner enn fra mid­del­ald­ren­de menn. En slik kom­men­tar fra en mann vil­le nok ha blitt luket ut av redak­sjo­nen. Det bur­de Hel­le Herr­mans sexis­me også ha vært.

Print Friendly, PDF & Email