Les Vins du Tour de France 2014 — nå er ruten presentert

TdF_2014_00I dag ble ruten for Tour de Fran­ce 2014 pre­sen­tert. Star­ten har vært kjent len­ge. Den er i Eng­land. De to førs­te etap­pe­ne går i York­shi­re. Her er det en egen nett­side for Tour de Fran­ce in York­shi­re. Tred­je etap­pe går fra Cam­brid­ge til Lon­don. Man har nok også kun­ne gå ut fra at det også den­ne gang ender i Paris. Men hva som skjer mel­lom Lon­don og Paris, har ikke vært kjent. Det har rik­tig­nok vært ryk­ter og spe­ku­la­sjo­ner. Men jeg har ikke sett noen grunn til å kom­men­te­re dette.

Eng­land er ikke noe vin­land, selv om det også pro­du­se­res litt vin der — som vi også får ta med. Her blir det først og fremst øl. Kan­skje kan vi ta med litt gin også.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — nå er ruten pre­sen­tert

Vinmonopolet

WIMG_0210_DxOVin­mono­po­let sel­ger mind­re enn før, skri­ver Aften­pos­ten. Men det er ikke len­ge siden sam­me avis kun­ne mel­de at folk er for­nøyd med Vin­mono­po­let. 74 pro­sent men­te ord­nin­gen bør være som i dag, 22 pro­sent svar­te nei, mens 4 pro­sent ikke tok stil­ling.
Vi får vel her leg­ge til at det ikke er Vin­mono­po­let som bestem­mer avgif­te­ne og der­med det gene­rel­le pris­ni­vå­et i Norge.

Jeg plei­er å si at jeg har omtrent det sam­me for­hol­det til Vin­mono­po­let som jeg har til monar­ki­et: Prin­si­pi­elt er jeg mot, men det has­ter ikke med å gjø­re end­rin­ger så len­ge det fun­ge­rer så godt som det gjør. Men jeg er kan­skje også blant dem som kjø­per mind­re på polet nå enn jeg gjor­de før. Jeg drar ikke på Har­ry­tu­rer til Sve­ri­ge. Men jeg er så ofte uten­lands at mitt stan­dard­ut­valg av vin hjem­me gjer­ne er de jeg kan kjø­pe i tax-free butik­ken på Gar­der­moen. Tax-free sys­te­met er et menings­løst sys­tem som favo­ri­se­rer sli­ke som meg: Folk med høy inn­tekt som rei­ser mye, ofte på and­res reg­ning. Men Nor­ge har basert seg på at de alt for man­ge små fly­plas­se­ne i Nor­ge skal hol­des i live ved salg av tobakk, alko­hol og kos­me­tikk på Gar­der­moen. Så da blir nok ord­nin­gen opprettholdt.

Vin­mono­po­let er kan­skje ver­dens bes­te vin­hand­ler. Vin­mono­po­let har liste­ført ca 13.000 artik­ler. Sys­tem­bo­la­get har ca 11.700. Jeg sit­ter med den årli­ge over­sik­ten fra La Revue du Vins de Fran­ce (LRVF) over frans­ke vin­hand­le­re foran meg. Den typis­ke vin­hand­le­ren har et utvalg på mel­lom 100 og 500 viner. Meget vel­as­sor­ter­te vin­hand­le­re har kan­skje 1.500 viner, og de bes­te kan­skje opp mot 3.000. I over­sik­ten fra LRVF frem­he­ves tre vin­hand­le­re med tusen­vis av varer. Det er en i Lyon med 4.800 og to i Paris som beg­ge har ca 5.000 viner.

Nå er det vel nep­pe noe vin­mono­pol­ut­salg som har alle 13.000 vare­ne. Men de kan skaf­fes i løpet av gans­ke kort tid. Van­li­ge vin­hand­le­re i Frank­ri­ke og and­re land uten mono­pol­ord­nin­ger har ikke noe “bestil­lings­ut­valg”. Det er mulig at noen av kje­de­ne har et slags bestil­lings­ut­valg, men ikke noe som er i nær­he­ten av det som Vin­mono­po­let kan by på.

I Frank­ri­ke, hvor jeg i øye­blik­ket befin­ner meg, har de vin i alle mat­bu­tik­ker. Man kan også kjø­pe vin på ben­sin­sta­sjo­ner og en rek­ke and­re ste­der. Vin­ut­val­get i super­mar­ke­de­ne er begren­set, selv om de størs­te kan ha en gans­ke stor “Cave”. Vin­hand­ler­ne er for de spe­si­elt interesserte.

En av grun­ne­ne til at jeg ikke øns­ker at Vin­monop­let skal bli borte, er at det vil føre til et kje­de­lig RIMI/RE­MA-utvalg av viner solgt av per­soner som ikke har pei­ling på vin. Hos en god vin­hand­ler, også på Vin­mono­po­let, kan man spør­re en kunn­skaps­rik betje­ning om råd og be de fore­slå viner. Det nyt­ter selv­sagt ikke i nors­ke matvarekjeder.

Jeg bor på Frog­ner i Oslo. Det er ingen grunn til å fryk­te at til­bu­det av vin vil bli så vel­dig mye dår­li­ge­re her om Vin­mono­po­let skul­le bli avvik­let. Men i mind­re sen­tra­le strøk med en litt mind­re kjøpe­sterk kunde­krets vil nok til­bu­det bli mer begrenset.

De sene­re åre­ne har det duk­ket opp man­ge mikro­bryg­ge­ri­er som pro­du­se­rer spen­nen­de øl. Den kan­skje størs­te utford­rin­gen for mat­vare­pro­du­sen­ter, inklu­dert bryg­ge­ri­er, er å kom­me inn hos kje­de­ne. Men de kom­mer inn hos Vin­mono­po­let. Der­med får dis­se bryg­ge­ri­ene en lands­om­fat­ten­de dis­tri­bu­sjon som det vil­le ha vært vans­ke­lig å få uten Vin­mno­po­let. Det kan godt hen­de at en del av dis­se bryg­ge­ri­ene ikke vil­le ha klart seg uten den­ne distribusjonen.

På den annen side. Vin­mono­po­let har 13.000 varer. Men de har bare dis­se 13.000 vare­ne, uan­sett hvil­ket utsalg man går i. Det var en gang en hyg­ge­lig liten vin­hand­ler i Århus (om den fin­nes len­ger, vet jeg ikke). Den ble dre­vet av en por­tu­gi­ser, og han had­de spe­sia­li­sert seg på por­tu­gi­sisk vin. Et slikt mang­fold er ikke mulig i Nor­ge. Det had­de vært hyg­ge­lig med deli­ka­tesse­bu­tik­ker som var spe­sia­li­sert på f.eks. ita­li­ensk mat og vin. Det får vi ikke med Vinmonopolet.

Men uan­sett hva man måt­te mene om Vin­mono­po­let rent prin­si­pi­elt og mer prag­ma­tisk, så blir det nep­pe lett å avvik­le mono­po­let. Vi har i Nor­ge et for­bud mot å rekla­me­re for alko­hol­hol­di­ge drik­ker. Det blir ikke lett å etab­le­re seg som vin­hand­ler hvis man ikke får lov til å mar­keds­føre sin virk­som­het og sine varer. Jeg tror det vil være stør­re mot­stand mot å opp­he­ve reklame­for­bu­det enn selve monopolet.

Opp­he­ves mono­po­let uten at reklame­for­bu­det for­svin­ner, vil vi være garan­tert et mye kje­de­li­ge­re utvalg gjen­nom mat­vare­kje­der som med tab­lo­i­de­nes hjelp har et evig mas om pris, og glem­mer at noen fak­tisk også er opp­tatt av kva­li­tet. Og det er ikke Vin­mono­po­let som bestem­mer avgif­te­ne. Så pri­se­ne vil ikke nød­ven­dig­vis end­res om mono­po­let forsvinner.

Skål for Vinmonopolet!

I vini del Giro d’Italia 2014

Giro7. okto­ber ble tra­se­en for Giro d’I­ta­lia 2014 pre­sen­tert. Det blir man­ge spen­nen­de etap­per. Men vi skal i den­ne omgang hol­de oss til vinen, og ikke til selve syk­lin­gen. Og da må vi erkjen­ne at 2014 ikke blir den mest spen­nen­de utga­ven av Giro d’I­ta­lia vur­dert fra et vin­mes­sig ståsted.

Giro­en star­ter i Nord-Irland og Irland. Her blir det nok mest øl og whis­ky, og ikke sær­lig mye vin.

Først på 4. etap­pe for­flyt­ter giro­en seg til Ita­lia, og da til Bari i Pug­lia. Vi var inn­om Pugu­lia i 2103, så det blir en gjen­vi­sitt. Men det er et områ­de med vel­dig stor vin­pro­duk­sjon, så her er det mye nytt å fin­ne. Der­fra fort­set­ter vi langs “fot­buen” i Basi­li­ca­ta og Cala­b­ria. Der­et­ter blir det Can­pa­nia. Etter det­te blir det Lazio og Umbria.

Vi har nå kom­met til 8. etap­pe. Den star­ter i Umbria og snei­er inn­om Mar­che og muli­gens ender i Emi­lia-Romag­na. Jeg har ikke helt klart å plas­se­re mål­byen, Mon­te­co­piolo, i noe vin­dis­trikt. Jeg måt­te grans­ke den­ne og den nes­te etap­pen nøye. For her har man klart å leg­ge etap­pe­ne rundt Tosca­na, uten å kom­me inn­om det­te vin­om­rå­det. Så det blir ingen Tosca­na-viner i 2014. Akku­rat det var nok en skuffelse.

Giro_2014_00

9. og 10. etap­pe er i Emi­lia-Romag­na. Det er ikke det mest spen­nen­de vin­om­rå­det. Men her er det mye annet godt å hente.

11. etap­pe star­ter i Emi­lia-Romag­na, og ender i Liguria. Liguria er en fan­tas­tisk del av Ita­lia, som det anbe­fa­les å besø­ke. Men det er land­ska­pet, ikke vinen som det­te områ­det er kjent for.

12. etap­pe blir årets vin­e­tap­pe. Det er en tempo­etap­pe som går fra Bar­ba­res­co til Barolo. Her blir det mye spen­nen­de og god vin! 13. og 14. etap­pe går også i Pie­mon­te, men ikke i de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne. 15. etap­pe star­ter i Pie­mon­te og ender i Lom­bar­dia.  16. etap­pe går i Lom­bar­dia, men så langt oppe i fjel­le­ne at vi må lete godt for å fin­ne inter­es­sant vin.

Både 17. og 18. etap­pe star­ter i Tren­ti­no — Alto-Adi­ge, og den ender i Vene­to. Her bør vi kun­ne fin­ne god vin.

19. etap­pe er en knall­hard bakke­tem­po. Ved sli­ke kor­te etap­per (26,8 km) i fjel­le­ne er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Men den går fra Bassa­no del Grap­pa og ender på Cima Grap­pa. Så nav­ne­ne til­si­er at vi bør kun­ne ta en grap­pa til den­ne etappen.

De to sis­te etap­pe­ne er i Fri­uli — Vene­zia Giulia. Det­te områ­det har vi vært inn­om tid­li­ge­re. Men vi har ald­ri vært så langt mot syd-øst som når giro­en nå avslut­tes i Tries­te. Jeg har da sagt at den mest inter­es­san­te vinen i det­te områ­det er mot øst, og at den får vi sma­ke på når vi kom­mer dit. Nå kom­mer vi dit.

Vi mis­ter Tosca­na. Men vi skal nok fin­ne god ita­li­ensk vin i 2014 også.

[Giro-his­to­rie]