I vini del Giro d’Italia 2014

Giro7. okto­ber ble tra­se­en for Giro d’I­ta­lia 2014 pre­sen­tert. Det blir man­ge spen­nen­de etap­per. Men vi skal i den­ne omgang hol­de oss til vinen, og ikke til selve syk­lin­gen. Og da må vi erkjen­ne at 2014 ikke blir den mest spen­nen­de utga­ven av Giro d’I­ta­lia vur­dert fra et vin­mes­sig ståsted.

Giro­en star­ter i Nord-Irland og Irland. Her blir det nok mest øl og whis­ky, og ikke sær­lig mye vin.

Først på 4. etap­pe for­flyt­ter giro­en seg til Ita­lia, og da til Bari i Pug­lia. Vi var inn­om Pugu­lia i 2103, så det blir en gjen­vi­sitt. Men det er et områ­de med vel­dig stor vin­pro­duk­sjon, så her er det mye nytt å fin­ne. Der­fra fort­set­ter vi langs “fot­buen” i Basi­li­ca­ta og Cala­b­ria. Der­et­ter blir det Can­pa­nia. Etter det­te blir det Lazio og Umbria.

Vi har nå kom­met til 8. etap­pe. Den star­ter i Umbria og snei­er inn­om Mar­che og muli­gens ender i Emi­lia-Romag­na. Jeg har ikke helt klart å plas­se­re mål­byen, Mon­te­co­piolo, i noe vin­dis­trikt. Jeg måt­te grans­ke den­ne og den nes­te etap­pen nøye. For her har man klart å leg­ge etap­pe­ne rundt Tosca­na, uten å kom­me inn­om det­te vin­om­rå­det. Så det blir ingen Tosca­na-viner i 2014. Akku­rat det var nok en skuffelse.

Giro_2014_00

9. og 10. etap­pe er i Emi­lia-Romag­na. Det er ikke det mest spen­nen­de vin­om­rå­det. Men her er det mye annet godt å hente.

11. etap­pe star­ter i Emi­lia-Romag­na, og ender i Liguria. Liguria er en fan­tas­tisk del av Ita­lia, som det anbe­fa­les å besø­ke. Men det er land­ska­pet, ikke vinen som det­te områ­det er kjent for.

12. etap­pe blir årets vin­e­tap­pe. Det er en tempo­etap­pe som går fra Bar­ba­res­co til Barolo. Her blir det mye spen­nen­de og god vin! 13. og 14. etap­pe går også i Pie­mon­te, men ikke i de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne. 15. etap­pe star­ter i Pie­mon­te og ender i Lom­bar­dia.  16. etap­pe går i Lom­bar­dia, men så langt oppe i fjel­le­ne at vi må lete godt for å fin­ne inter­es­sant vin.

Både 17. og 18. etap­pe star­ter i Tren­ti­no — Alto-Adi­ge, og den ender i Vene­to. Her bør vi kun­ne fin­ne god vin.

19. etap­pe er en knall­hard bakke­tem­po. Ved sli­ke kor­te etap­per (26,8 km) i fjel­le­ne er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Men den går fra Bassa­no del Grap­pa og ender på Cima Grap­pa. Så nav­ne­ne til­si­er at vi bør kun­ne ta en grap­pa til den­ne etappen.

De to sis­te etap­pe­ne er i Fri­uli — Vene­zia Giulia. Det­te områ­det har vi vært inn­om tid­li­ge­re. Men vi har ald­ri vært så langt mot syd-øst som når giro­en nå avslut­tes i Tries­te. Jeg har da sagt at den mest inter­es­san­te vinen i det­te områ­det er mot øst, og at den får vi sma­ke på når vi kom­mer dit. Nå kom­mer vi dit.

Vi mis­ter Tosca­na. Men vi skal nok fin­ne god ita­li­ensk vin i 2014 også.

[Giro-his­to­rie]

 

 

Print Friendly, PDF & Email