Vinmonopolet

WIMG_0210_DxOVin­mono­po­let sel­ger mind­re enn før, skri­ver Aften­pos­ten. Men det er ikke len­ge siden sam­me avis kun­ne mel­de at folk er for­nøyd med Vin­mono­po­let. 74 pro­sent men­te ord­nin­gen bør være som i dag, 22 pro­sent svar­te nei, mens 4 pro­sent ikke tok stil­ling.
Vi får vel her leg­ge til at det ikke er Vin­mono­po­let som bestem­mer avgif­te­ne og der­med det gene­rel­le pris­ni­vå­et i Norge.

Jeg plei­er å si at jeg har omtrent det sam­me for­hol­det til Vin­mono­po­let som jeg har til monar­ki­et: Prin­si­pi­elt er jeg mot, men det has­ter ikke med å gjø­re end­rin­ger så len­ge det fun­ge­rer så godt som det gjør. Men jeg er kan­skje også blant dem som kjø­per mind­re på polet nå enn jeg gjor­de før. Jeg drar ikke på Har­ry­tu­rer til Sve­ri­ge. Men jeg er så ofte uten­lands at mitt stan­dard­ut­valg av vin hjem­me gjer­ne er de jeg kan kjø­pe i tax-free butik­ken på Gar­der­moen. Tax-free sys­te­met er et menings­løst sys­tem som favo­ri­se­rer sli­ke som meg: Folk med høy inn­tekt som rei­ser mye, ofte på and­res reg­ning. Men Nor­ge har basert seg på at de alt for man­ge små fly­plas­se­ne i Nor­ge skal hol­des i live ved salg av tobakk, alko­hol og kos­me­tikk på Gar­der­moen. Så da blir nok ord­nin­gen opprettholdt.

Vin­mono­po­let er kan­skje ver­dens bes­te vin­hand­ler. Vin­mono­po­let har liste­ført ca 13.000 artik­ler. Sys­tem­bo­la­get har ca 11.700. Jeg sit­ter med den årli­ge over­sik­ten fra La Revue du Vins de Fran­ce (LRVF) over frans­ke vin­hand­le­re foran meg. Den typis­ke vin­hand­le­ren har et utvalg på mel­lom 100 og 500 viner. Meget vel­as­sor­ter­te vin­hand­le­re har kan­skje 1.500 viner, og de bes­te kan­skje opp mot 3.000. I over­sik­ten fra LRVF frem­he­ves tre vin­hand­le­re med tusen­vis av varer. Det er en i Lyon med 4.800 og to i Paris som beg­ge har ca 5.000 viner.

Nå er det vel nep­pe noe vin­mono­pol­ut­salg som har alle 13.000 vare­ne. Men de kan skaf­fes i løpet av gans­ke kort tid. Van­li­ge vin­hand­le­re i Frank­ri­ke og and­re land uten mono­pol­ord­nin­ger har ikke noe “bestil­lings­ut­valg”. Det er mulig at noen av kje­de­ne har et slags bestil­lings­ut­valg, men ikke noe som er i nær­he­ten av det som Vin­mono­po­let kan by på.

I Frank­ri­ke, hvor jeg i øye­blik­ket befin­ner meg, har de vin i alle mat­bu­tik­ker. Man kan også kjø­pe vin på ben­sin­sta­sjo­ner og en rek­ke and­re ste­der. Vin­ut­val­get i super­mar­ke­de­ne er begren­set, selv om de størs­te kan ha en gans­ke stor “Cave”. Vin­hand­ler­ne er for de spe­si­elt interesserte.

En av grun­ne­ne til at jeg ikke øns­ker at Vin­monop­let skal bli borte, er at det vil føre til et kje­de­lig RIMI/RE­MA-utvalg av viner solgt av per­soner som ikke har pei­ling på vin. Hos en god vin­hand­ler, også på Vin­mono­po­let, kan man spør­re en kunn­skaps­rik betje­ning om råd og be de fore­slå viner. Det nyt­ter selv­sagt ikke i nors­ke matvarekjeder.

Jeg bor på Frog­ner i Oslo. Det er ingen grunn til å fryk­te at til­bu­det av vin vil bli så vel­dig mye dår­li­ge­re her om Vin­mono­po­let skul­le bli avvik­let. Men i mind­re sen­tra­le strøk med en litt mind­re kjøpe­sterk kunde­krets vil nok til­bu­det bli mer begrenset.

De sene­re åre­ne har det duk­ket opp man­ge mikro­bryg­ge­ri­er som pro­du­se­rer spen­nen­de øl. Den kan­skje størs­te utford­rin­gen for mat­vare­pro­du­sen­ter, inklu­dert bryg­ge­ri­er, er å kom­me inn hos kje­de­ne. Men de kom­mer inn hos Vin­mono­po­let. Der­med får dis­se bryg­ge­ri­ene en lands­om­fat­ten­de dis­tri­bu­sjon som det vil­le ha vært vans­ke­lig å få uten Vin­mno­po­let. Det kan godt hen­de at en del av dis­se bryg­ge­ri­ene ikke vil­le ha klart seg uten den­ne distribusjonen.

På den annen side. Vin­mono­po­let har 13.000 varer. Men de har bare dis­se 13.000 vare­ne, uan­sett hvil­ket utsalg man går i. Det var en gang en hyg­ge­lig liten vin­hand­ler i Århus (om den fin­nes len­ger, vet jeg ikke). Den ble dre­vet av en por­tu­gi­ser, og han had­de spe­sia­li­sert seg på por­tu­gi­sisk vin. Et slikt mang­fold er ikke mulig i Nor­ge. Det had­de vært hyg­ge­lig med deli­ka­tesse­bu­tik­ker som var spe­sia­li­sert på f.eks. ita­li­ensk mat og vin. Det får vi ikke med Vinmonopolet.

Men uan­sett hva man måt­te mene om Vin­mono­po­let rent prin­si­pi­elt og mer prag­ma­tisk, så blir det nep­pe lett å avvik­le mono­po­let. Vi har i Nor­ge et for­bud mot å rekla­me­re for alko­hol­hol­di­ge drik­ker. Det blir ikke lett å etab­le­re seg som vin­hand­ler hvis man ikke får lov til å mar­keds­føre sin virk­som­het og sine varer. Jeg tror det vil være stør­re mot­stand mot å opp­he­ve reklame­for­bu­det enn selve monopolet.

Opp­he­ves mono­po­let uten at reklame­for­bu­det for­svin­ner, vil vi være garan­tert et mye kje­de­li­ge­re utvalg gjen­nom mat­vare­kje­der som med tab­lo­i­de­nes hjelp har et evig mas om pris, og glem­mer at noen fak­tisk også er opp­tatt av kva­li­tet. Og det er ikke Vin­mono­po­let som bestem­mer avgif­te­ne. Så pri­se­ne vil ikke nød­ven­dig­vis end­res om mono­po­let forsvinner.

Skål for Vinmonopolet!

Print Friendly, PDF & Email