Les Vins du Tour de France 2014 — nå er ruten presentert

TdF_2014_00I dag ble ruten for Tour de Fran­ce 2014 pre­sen­tert. Star­ten har vært kjent len­ge. Den er i Eng­land. De to førs­te etap­pe­ne går i York­shi­re. Her er det en egen nett­side for Tour de Fran­ce in York­shi­re. Tred­je etap­pe går fra Cam­brid­ge til Lon­don. Man har nok også kun­ne gå ut fra at det også den­ne gang ender i Paris. Men hva som skjer mel­lom Lon­don og Paris, har ikke vært kjent. Det har rik­tig­nok vært ryk­ter og spe­ku­la­sjo­ner. Men jeg har ikke sett noen grunn til å kom­men­te­re dette.

Eng­land er ikke noe vin­land, selv om det også pro­du­se­res litt vin der — som vi også får ta med. Her blir det først og fremst øl. Kan­skje kan vi ta med litt gin også.

Førs­te etap­pe på kon­ti­nen­tet, som er 4. etap­pe, er helt nord i Frank­ri­ke, i det som vel kan kal­les fransk Flan­dern. Vi er nord for vin­pro­duk­sjo­nen, så her må det fort­satt bli øl. Der­et­ter er det en tur inn­om Bel­gia. Det blir bel­gisk øl for oss, og bro­stein mot Aren­berg for syklistene.

Så star­ter vin­e­tap­pe­ne med et smell. 6. etap­pe har mål­gang i champagne­ho­ved­sta­den Reims, så her blir det champag­ne. Det fort­set­ter vi også med på 7. etap­pe, som star­ter i den and­re av de vik­ti­ge champagne­by­ene: Eper­nay!

8. etap­pe går gjen­nom Lor­rai­ne. Det er kan­skje ikke det aller mest spen­nen­de vin­om­rå­det, men noen gode drå­per skal vi nok fin­ne. Men både 9. og 10. etap­pe går i Alsa­ce. Jeg har håpet en stund at touren skul­le ta en tur inn­om her. For her er det mye god vin!

11. etap­pe går gjen­nom Jura, så vi får hen­te fram viner her­fra. Vi får også gi deres spe­sia­li­tet “vin jau­ne” (gul vin) en ny sjan­se. Den har til nå ikke blitt en av mine favo­rit­ter. Den gir litt asso­sia­sjo­ner til tørr sher­ry. Og om man, som jeg, ikke er så glad i sher­ry, så tref­fer ikke vin jau­ne hel­ler så vel­dig godt. Men når man sma­ker en vin eller noe annet for førs­te gang, kan for­vent­nin­ge­ne være feil­inn­stilt, slik at det blir en kol­li­sjon mel­lom det man had­de ven­tet og det man fak­tisk sma­ker. Der­for bør det få en sjan­se til.

12. etap­pe. Her tror jeg Hen­rik Orre vil ser­ve­re kyl­ling. For star­ten er i Bourg-en-Bres­se, i områ­det som er kjent for å pro­du­se­re ver­dens bes­te kyl­ling. Vi må ha ha mer detal­jer for å se hvil­ke viner som bør vel­ges. Men syk­lis­te­ne må gjen­nom Bourgog­ne på en eller annen måte, og der er det ikke vans­ke­lig å fin­ne god vin.

13. etap­pe. Nå skal syk­lis­te­ne inn i Alpe­ne. Men på vei­en fra St Etien­ne kom­mer de til å krys­se den nord­re delen av Rhô­ne­da­len, hvor vi fin­ner gode viner.

Den 14. etap­pen blir hard for syk­lis­te­ne og en utford­ring rent vin­mes­sig. Men vi får se hva vi kan fin­ne her inne.

15. etap­pe vil vel pas­se­re noen av vin­om­rå­de­ne i Pro­ven­ce før den krys­ser Cos­tiè­res de Nîmes på vei inn til mål­gang i den romers­ke byen Nîmes. Jeg sier ofte at folk drar til Roma for å se en ruin av et gam­melt sta­dion. I Nîmes er det et minst like flott sta­dion. Det er intakt og i bruk, til kon­ser­ter, Cours Camar­guai­se og spansk tyre­fek­ting, og sik­kert mye annet. Mål­gang skal være rett foran stadion.

Før 16. etap­pe er det hvile­dag i Car­cas­son­ne, den flot­te befes­te­de byen mel­lom Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene. Vi skal i alle fall kla­re å fin­ne vin langs førs­te del av den­ne etap­pen. 17. etap­pe blir vans­ke­lig i et vin­per­spek­tiv. Her er det ikke så vel­dig mye å fin­ne. Også på 18. etap­pe må vinen tas med fra start. Her blir det igjen Juran­con og kan­skje litt til.

Det kan se ut som om 19. etap­pe går gjen­nom Armag­nac, men igjen tren­ger vi fle­re deta­ler. Men i Ber­ge­rac og and­re områ­der øst for Bor­deaux er det mye inter­es­sant vin. Peri­gueux, mål­byen for tempo­etap­pen, 20. etap­pe, for­bin­der jeg mer med fois-gras enn med vin. Men noe skal vi fin­ne her også.

Fina­len er som van­lig i Paris. I pakt med tra­di­sjo­nen kom­mer vi til å avslut­te med champag­ne. Men når vi får mer detal­jer om etap­pen skal vi nok se om vi kan fin­ne noe vin langs etap­pen inn mot Paris også. Men viner her­fra er mest kuriosa.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email