Oslo svikter syklistene — igjen

Ons­dag 20. novem­ber ved­tok Oslo bysty­re en regu­le­rings­plan for områ­det rundt C.J. Ham­bros plass. Bysty­ret opp­sum­mer­te det slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gen­de gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

I bak­ho­det dem­rer det noe om at her skul­le det være syk­kel­tra­se­er. Går vi inn i saks­do­ku­men­te­ne, kan vi lese dette:

«Gren­sen og Kris­ti­an IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­te­ne spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gate­bruks­pla­nen ved­tatt av bysty­ret 28.09.2011er Kris­ti­an IV’s gate mel­lom Rosen­krantz’ gate og Fred­riks gate opp­ført med toveis bil­tra­fikk og syk­kel­tra­sé. Bymiljø­eta­ten har imid­ler­tid ikke igang­satt noe pro­sjekt for etab­le­ring av sepa­ra­te syk­kel­løs­nin­ger på strek­nin­gen i sitt arbeidsprogram.»

Con­ti­nue read­ing Oslo svik­ter syk­lis­te­ne — igjen

(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. novem­ber 2013 avsa Oslo ting­rett dom i sak 13–105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var til­talt for hen­syns­løs kjø­ring og draps­trus­ler over­for en syk­list. Dom­men er til­gjen­ge­lig her. For­nær­me­de i saken var syk­lis­ten som på Twit­ter og YouT­ube er kjent under nav­net @delveien. Jeg vel­ger å bru­ke det­te nav­net, og ikke hans vir­ke­li­ge navn. Den som vil se hva som fak­tisk skjed­de og høre hva som ble sagt, kan se hele video­en på YouT­ube.

I dom­men er hen­del­ses­for­lø­pet beskre­vet slik:

For­nær­me­de, @delveien, syk­let på vei til jobb om mor­ge­nen ons­dag 5. desem­ber 2012 i Vita­min­vei­en i Oslo. Han har for­klart at hans syk­kel er godt skodd for vin­ter­føre, og at syk­ke­len var rike­lig utstyrt med lys og refleks. Han had­de også syk­kel­hjelm påmon­tert kame­ra­er som tok video­bil­der både frem­over og bak­over i syk­ke­lens kjøreretning.

@delveien har for­klart at han syk­let i kjøre­fel­tet i Vita­min­vei­en for­di syk­kel­sti­en som gikk paral­lelt med vei­en var fylt med sne. Plut­se­lig ble han forbi­kjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 — 40 cm til @delveiens syk­kel da den pas­ser­te. @delveien ble irri­tert og slo hån­den i taket på bilen. Der­et­ter brem­set bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjør­te for­bi bilen på venst­re side. Bilen pas­ser­te @delveien igjen, og nå ble @delveien pres­set inn i en snø­fonn i syk­kel­fel­tet, og han valg­te å kjø­re opp på for­tau­et. Bilen fulg­te også opp på for­tau­et og sper­ret det­te, slik at @delveien måt­te stan­se sykkelen.

Til­tal­te har for­klart at han den­ne mor­gen kom kjø­ren­de ned­over Vita­min­vei­en i sin Mer­ce­des, og at han pas­ser­te @delveien på syk­kel med god kla­ring til syk­ke­len.” Con­ti­nue read­ing (For) snill dom mot bil­bøl­le

Ny bok: Opphavsrett for begynnere

OmslagDet­te er rekla­me og hem­nings­løst selv­skryt. Men nå fore­lig­ger ende­lig min bok “Opp­havs­rett for begyn­ne­re”. Det er en bok for alle som inter­es­se­rer seg for eller kom­mer i berø­ring med opp­havs­rett, men som ikke øns­ker å for­dy­pe seg i alle juri­dis­ke detal­jer. Kjøp den her, eller der du plei­er å kjø­pe bøker.

Den som ska­per et ånds­verk, har opp­havs­rett til ver­ket står det i ånds­verk­lo­ven. Det­te kan man si er opp­havs­ret­ten i et nøtte­skall. Men hva betyr det for deg som eier, bru­ker eller for­val­ter et verk? Og hva er egent­lig et åndsverk?

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE er en enga­sjert, prak­tisk og over­sikt­lig inn­fø­ring i grunn­leg­gen­de opp­havs­rett, skre­vet for deg som møter opp­havs­rett i praksis.

Inn­led­nings­vis gjen­nom­gås litt av opp­havs­ret­tens his­to­rie og utvik­ling, og hvor­for vi har opp­havs­rett. Men målet med boken er å gjen­nom­gå opp­havs­ret­ten slik den er. De som bare er opp­tatt av å dis­ku­te­re hvor­for vi har opp­havs­rett, og for lengst har kon­klu­dert med at vi ikke tren­ger opp­havs­rett, de vil sik­kert bli skuffet.

Noen tema­er som gjen­nom­gås er:

 • Hva er ver­net av opphavsretten?
 • Hvem har opphavsrett?
 • Hvor langt rek­ker opp­havs­man­nens ene­rett, og hvor­dan kan all­men­he­ten utnyt­te opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk?
 • Over­dra­gel­se av opphavsrett.
 • Nær­stå­en­de rettigheter
 • Opp­havs­ret­tens varighet
 • Inter­na­sjo­nalt vern.

Jeg har også tatt med egne avsnitt om

 • Bruk av opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le i undervisning
 • Opp­havs­rett og forskningsetikk

Jeg er ube­skje­den nok til å påstå at jeg er god til å for­mid­le et gans­ke vans­ke­lig stoff på en måte som gjør det for­ståe­lig, enten det skjer i bok­form eller i foredrag.

Litt mer reklame:

Jeg og mine kol­le­ger i Bing Hodne­land hol­der gjer­ne kurs i opp­havs­retts­li­ge emner for de som måt­te være inter­es­sert. Det kan være alt fra et lunsj­fore­drag til kurs over en til to dager.

Kur­se­ne blir til­pas­set den enkel­te kun­de og uli­ke bran­sjer etter øns­ke og behov.

Vi kan nev­ne noen muli­ge temaer:

 • Gene­rell inn­fø­ring i opphavsrett.
 • Sitat­rett og/eller bruk av bil­der. Det­te er sær­lig aktu­elt for for­lags- og mediebransjen.
 • Data­pro­gram­mer. Her kom­bi­ne­res opp­havs­rett med vår eks­per­ti­se innen IT-kon­trak­ter. Det kan også inklu­de­re f.eks. lisens­av­ta­ler og bruk av fri programvare.
 • Opp­havs­rett innen forsk­ning og undervisning.
 • Ansat­tes opp­havs­rett. I all krea­tiv og kunn­skaps­ba­sert virk­som­het kan man møte spørs­må­let om de ansat­tes opp­havs­rett. Det­te blir også et sta­dig mer aktu­elt tema for til­lits­valg­te i fag­for­enin­ger som orga­ni­se­rer ansat­te i uli­ke for­mer for kunn­skaps­virk­som­het og krea­ti­ve yrker.
 • Musikk

Når det­te skri­ves er jeg snart på vei til­ba­ke til Uni­ver­si­te­tet. Hvis noen øns­ker at jeg skal hol­de kurs, må de der­for kon­tak­te meg direk­te på olav at torvund.net.

Hvis du vil ha en form for light-ver­sjon av en inn­fø­ring, kan du høre på den­ne podcas­ten med en inn­fø­ring i opp­havs­rett, alter­na­tivt her om du vil ha den på iTu­nes.

Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag mor­ges kjør­te føre­ren av en vare­bil på en syk­list.  Som så alt for ofte i sli­ke saker får vi bare ufull­sten­di­ge og man­gel­ful­le opp­lys­nin­ger i media. Men i føl­ge NRK Øst­lands­sen­din­gen kom vare­bi­len ut fra en side­gate til Trond­heims­vei­en.  Hvis bil­det gjen­gir ste­det kor­rekt, synes den­ne side­ga­ten å ha vært Con­ra­dis gate.

Con­ra­dis gate er skil­tet som gate­tun. Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 er helt klar: Den som kom­mer ut fra gate­tun har vike­likt for annen tra­fikk. Men ope­ra­sjons­le­der Tor Grøt­tum i Oslo politi­dis­trikt bryr seg åpen­bart ikke om vike­plikt, i alle fall ikke i de til­fel­le­ne hvor det er en bilist som har vike­plikt for en syk­list. Han fri­kjen­ner raskt bilis­ten, og hev­der at det er syk­lis­ten som har opp­trådt klan­der­ver­dig. Det er alt­så syk­lis­ten som skal kland­res for å ha kol­li­i­dert med en blist som ikke over­holdt sin vike­plikt. Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt er en av de vik­tigs­te årsa­ke­ne til ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil som med­fø­rer alvor­lig skade.

Det­te føy­er seg inn i et møns­ter. Poli­ti­et er svært så ras­ke med å fri­kjen­ne bilis­ter, også i til­fel­ler hvor de bry­ter vike­plikt for syklister.

Oslo­po­li­ti­et bekref­ter nok en gang at de er bilis­te­nes venn og en av syk­lis­te­nes ver­ste fiender.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Forslag til endring av åndsverkloven — forlenget vernetid for utøvende kunstnere

Innledning

Det er et for­slag om end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven ute på høring. For­sla­get er basert på EU-direk­ti­vet 2011/77/EU om end­rin­ger i direk­tiv 2006/116/EF om verne­ti­den for­opp­havs­rett og vis­se nær­stå­en­de ret­tig­he­ter. Det­te er gjort til en del av EØS-avta­len. Der­med er vi ved førs­te pro­blem: Debat­ten er over for lengst. Nor­ge har høyst fri­vil­lig valgt å stil­le seg uten­for de orga­ner hvor sli­ke avgjø­rel­ser tref­fes. Nå kan vi i høy­den opp­tre som den lil­le hun­den som løper etter og bjef­fer etter bak­hju­let på laste­bi­len i det den for­svin­ner. Noen mener det gir en slags «sjøl­råde­rett» å være EU-med­lem uten stem­me­rett, slik at vi må inn­føre de reg­ler som ved­tas, uten å kun­ne være med å påvir­ke og del­ta i beslut­nings­pro­ses­sen. Det var det nors­ke folk som vil­le ha det slik, og vi må leve med kon­se­kven­se­ne av det valget.

Jeg had­de et fore­drag om tema­et i Opp­havs­retts­for­enin­gen høs­ten 2008, den gang det­te bare var et for­slag til direk­tiv og det­te ble dis­ku­tert i hele Euro­pa. Noe ble end­ret siden det for­sla­get. Men det­te er i hoved­sak basert på det foredraget.

OmslagDet­te for­sla­get gjel­der vern for utøven­de kunst­ne­res pre­sta­sjon og vern for til­vir­ke­re av lyd­opp­tak. Det­te er ikke opp­havs­rett i egent­lig for­stand, men et opp­havs­retts­lig­nen­de vern og er blant det som i opp­havs­retts­lig ter­mi­no­lo­gi kal­les «til­gren­sen­de ret­tig­he­ter» eller «nabo­ret­tig­he­ter». Jeg rekla­me­rer i øye­blik­ket hem­nings­løst for min bok «Opp­havs­rett for begyn­ne­re», som vil være på mar­ke­det om et par uker. «Til­gren­sen­de ret­tig­he­ter» behand­les i den bokens kapit­tel 10.

Utøven­de kunst­ner står for en kunst­ne­risk pre­sta­sjon, men den leder ikke fram til et ånds­verk. Ver­net for til­vir­ker er et rent inves­te­rings­vern. Con­ti­nue read­ing For­slag til end­ring av ånds­verk­lo­ven — for­len­get verne­tid for utøven­de kunst­ne­re