Oslo svikter syklistene — igjen

Onsdag 20. november vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan for området rundt C.J. Hambros plass. Bystyret oppsummerte det slik på Twitter:

«C. J. Hambros plass og tilliggende gater reguleres til forretning, kontor, kjøreveg, fortau, torg og parkeringsplasser.»

I bakhodet demrer det noe om at her skulle det være sykkeltraseer. Går vi inn i saksdokumentene, kan vi lese dette:

«Grensen og Kristian IV’s gate inngår i hovedsykkelveinettet. Det er i planforslaget ikke innarbeidet tiltak som ivaretar syklistene spesielt. Hvis sykkeltiltak skal innarbeides vil det gå på bekostning av fortausbredder og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gatebruksplanen vedtatt av bystyret 28.09.2011er Kristian IV’s gate mellom Rosenkrantz’ gate og Fredriks gate oppført med toveis biltrafikk og sykkeltrasé. Bymiljøetaten har imidlertid ikke igangsatt noe prosjekt for etablering av separate sykkelløsninger på strekningen i sitt arbeidsprogram.»

Continue reading Oslo svikter syklistene — igjen

(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. november 2013 avsa Oslo tingrett dom i sak 13-105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var tiltalt for hensynsløs kjøring og drapstrusler overfor en syklist. Dommen er tilgjengelig her. Fornærmede i saken var syklisten som på Twitter og YouTube er kjent under navnet @delveien. Jeg velger å bruke dette navnet, og ikke hans virkelige navn. Den som vil se hva som faktisk skjedde og høre hva som ble sagt, kan se hele videoen på YouTube.

I dommen er hendelsesforløpet beskrevet slik:

“Fornærmede, @delveien, syklet på vei til jobb om morgenen onsdag 5. desember 2012 i Vitaminveien i Oslo. Han har forklart at hans sykkel er godt skodd for vinterføre, og at sykkelen var rikelig utstyrt med lys og refleks. Han hadde også sykkelhjelm påmontert kameraer som tok videobilder både fremover og bakover i sykkelens kjøreretning.

@delveien har forklart at han syklet i kjørefeltet i Vitaminveien fordi sykkelstien som gikk parallelt med veien var fylt med sne. Plutselig ble han forbikjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 – 40 cm til @delveiens sykkel da den passerte. @delveien ble irritert og slo hånden i taket på bilen. Deretter bremset bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjørte forbi bilen på venstre side. Bilen passerte @delveien igjen, og nå ble @delveien presset inn i en snøfonn i sykkelfeltet, og han valgte å kjøre opp på fortauet. Bilen fulgte også opp på fortauet og sperret dette, slik at @delveien måtte stanse sykkelen.

Tiltalte har forklart at han denne morgen kom kjørende nedover Vitaminveien i sin Mercedes, og at han passerte @delveien på sykkel med god klaring til sykkelen.” Continue reading (For) snill dom mot bilbølle

Ny bok: Opphavsrett for begynnere

OmslagDette er reklame og hemningsløst selvskryt. Men nå foreligger endelig min bok “Opphavsrett for begynnere”. Det er en bok for alle som interesserer seg for eller kommer i berøring med opphavsrett, men som ikke ønsker å fordype seg i alle juridiske detaljer. Kjøp den her, eller der du pleier å kjøpe bøker.

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket står det i åndsverkloven. Dette kan man si er opphavsretten i et nøtteskall. Men hva betyr det for deg som eier, bruker eller forvalter et verk? Og hva er egentlig et åndsverk?

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE er en engasjert, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende opphavsrett, skrevet for deg som møter opphavsrett i praksis.

Innledningsvis gjennomgås litt av opphavsrettens historie og utvikling, og hvorfor vi har opphavsrett. Men målet med boken er å gjennomgå opphavsretten slik den er. De som bare er opptatt av å diskutere hvorfor vi har opphavsrett, og for lengst har konkludert med at vi ikke trenger opphavsrett, de vil sikkert bli skuffet.

Noen temaer som gjennomgås er:

 • Hva er vernet av opphavsretten?
 • Hvem har opphavsrett?
 • Hvor langt rekker opphavsmannens enerett, og hvordan kan allmenheten utnytte opphavsrettslig vernede verk?
 • Overdragelse av opphavsrett.
 • Nærstående rettigheter
 • Opphavsrettens varighet
 • Internasjonalt vern.

Jeg har også tatt med egne avsnitt om

 • Bruk av opphavsrettslig vernet materiale i undervisning
 • Opphavsrett og forskningsetikk

Jeg er ubeskjeden nok til å påstå at jeg er god til å formidle et ganske vanskelig stoff på en måte som gjør det forståelig, enten det skjer i bokform eller i foredrag.

Litt mer reklame:

Jeg og mine kolleger i Bing Hodneland holder gjerne kurs i opphavsrettslige emner for de som måtte være interessert. Det kan være alt fra et lunsjforedrag til kurs over en til to dager.

Kursene blir tilpasset den enkelte kunde og ulike bransjer etter ønske og behov.

Vi kan nevne noen mulige temaer:

 • Generell innføring i opphavsrett.
 • Sitatrett og/eller bruk av bilder. Dette er særlig aktuelt for forlags- og mediebransjen.
 • Dataprogrammer. Her kombineres opphavsrett med vår ekspertise innen IT-kontrakter. Det kan også inkludere f.eks. lisensavtaler og bruk av fri programvare.
 • Opphavsrett innen forskning og undervisning.
 • Ansattes opphavsrett. I all kreativ og kunnskapsbasert virksomhet kan man møte spørsmålet om de ansattes opphavsrett. Dette blir også et stadig mer aktuelt tema for tillitsvalgte i fagforeninger som organiserer ansatte i ulike former for kunnskapsvirksomhet og kreative yrker.
 • Musikk

Når dette skrives er jeg snart på vei tilbake til Universitetet. Hvis noen ønsker at jeg skal holde kurs, må de derfor kontakte meg direkte på olav at torvund.net.

Hvis du vil ha en form for light-versjon av en innføring, kan du høre på denne podcasten med en innføring i opphavsrett, alternativt her om du vil ha den på iTunes.

Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag morges kjørte føreren av en varebil på en syklist.  Som så alt for ofte i slike saker får vi bare ufullstendige og mangelfulle opplysninger i media. Men i følge NRK Østlandssendingen kom varebilen ut fra en sidegate til Trondheimsveien.  Hvis bildet gjengir stedet korrekt, synes denne sidegaten å ha vært Conradis gate.

Conradis gate er skiltet som gatetun. Trafikkreglene § 7 nr 4 er helt klar: Den som kommer ut fra gatetun har vikelikt for annen trafikk. Men operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt bryr seg åpenbart ikke om vikeplikt, i alle fall ikke i de tilfellene hvor det er en bilist som har vikeplikt for en syklist. Han frikjenner raskt bilisten, og hevder at det er syklisten som har opptrådt klanderverdig. Det er altså syklisten som skal klandres for å ha kolliidert med en blist som ikke overholdt sin vikeplikt. Bilister som ikke overholder vikeplikt er en av de viktigste årsakene til ulykker mellom sykkel og bil som medfører alvorlig skade.

Dette føyer seg inn i et mønster. Politiet er svært så raske med å frikjenne bilister, også i tilfeller hvor de bryter vikeplikt for syklister.

Oslopolitiet bekrefter nok en gang at de er bilistenes venn og en av syklistenes verste fiender.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Forslag til endring av åndsverkloven – forlenget vernetid for utøvende kunstnere

Innledning

Det er et forslag om endringer i åndsverkloven ute på høring. Forslaget er basert på EU-direktivet 2011/77/EU om endringer i direktiv 2006/116/EF om vernetiden foropphavsrett og visse nærstående rettigheter. Dette er gjort til en del av EØS-avtalen. Dermed er vi ved første problem: Debatten er over for lengst. Norge har høyst frivillig valgt å stille seg utenfor de organer hvor slike avgjørelser treffes. Nå kan vi i høyden opptre som den lille hunden som løper etter og bjeffer etter bakhjulet på lastebilen i det den forsvinner. Noen mener det gir en slags «sjølråderett» å være EU-medlem uten stemmerett, slik at vi må innføre de regler som vedtas, uten å kunne være med å påvirke og delta i beslutningsprosessen. Det var det norske folk som ville ha det slik, og vi må leve med konsekvensene av det valget.

Jeg hadde et foredrag om temaet i Opphavsrettsforeningen høsten 2008, den gang dette bare var et forslag til direktiv og dette ble diskutert i hele Europa. Noe ble endret siden det forslaget. Men dette er i hovedsak basert på det foredraget.

OmslagDette forslaget gjelder vern for utøvende kunstneres prestasjon og vern for tilvirkere av lydopptak. Dette er ikke opphavsrett i egentlig forstand, men et opphavsrettslignende vern og er blant det som i opphavsrettslig terminologi kalles «tilgrensende rettigheter» eller «naborettigheter». Jeg reklamerer i øyeblikket hemningsløst for min bok «Opphavsrett for begynnere», som vil være på markedet om et par uker. «Tilgrensende rettigheter» behandles i den bokens kapittel 10.

Utøvende kunstner står for en kunstnerisk prestasjon, men den leder ikke fram til et åndsverk. Vernet for tilvirker er et rent investeringsvern. Continue reading Forslag til endring av åndsverkloven – forlenget vernetid for utøvende kunstnere