Forslag til endring av åndsverkloven — forlenget vernetid for utøvende kunstnere

Innledning

Det er et for­slag om end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven ute på høring. For­sla­get er basert på EU-direk­ti­vet 2011/77/EU om end­rin­ger i direk­tiv 2006/116/EF om verne­ti­den for­opp­havs­rett og vis­se nær­stå­en­de ret­tig­he­ter. Det­te er gjort til en del av EØS-avta­len. Der­med er vi ved førs­te pro­blem: Debat­ten er over for lengst. Nor­ge har høyst fri­vil­lig valgt å stil­le seg uten­for de orga­ner hvor sli­ke avgjø­rel­ser tref­fes. Nå kan vi i høy­den opp­tre som den lil­le hun­den som løper etter og bjef­fer etter bak­hju­let på laste­bi­len i det den for­svin­ner. Noen mener det gir en slags «sjøl­råde­rett» å være EU-med­lem uten stem­me­rett, slik at vi må inn­føre de reg­ler som ved­tas, uten å kun­ne være med å påvir­ke og del­ta i beslut­nings­pro­ses­sen. Det var det nors­ke folk som vil­le ha det slik, og vi må leve med kon­se­kven­se­ne av det valget.

Jeg had­de et fore­drag om tema­et i Opp­havs­retts­for­enin­gen høs­ten 2008, den gang det­te bare var et for­slag til direk­tiv og det­te ble dis­ku­tert i hele Euro­pa. Noe ble end­ret siden det for­sla­get. Men det­te er i hoved­sak basert på det foredraget.

OmslagDet­te for­sla­get gjel­der vern for utøven­de kunst­ne­res pre­sta­sjon og vern for til­vir­ke­re av lyd­opp­tak. Det­te er ikke opp­havs­rett i egent­lig for­stand, men et opp­havs­retts­lig­nen­de vern og er blant det som i opp­havs­retts­lig ter­mi­no­lo­gi kal­les «til­gren­sen­de ret­tig­he­ter» eller «nabo­ret­tig­he­ter». Jeg rekla­me­rer i øye­blik­ket hem­nings­løst for min bok «Opp­havs­rett for begyn­ne­re», som vil være på mar­ke­det om et par uker. «Til­gren­sen­de ret­tig­he­ter» behand­les i den bokens kapit­tel 10.

Utøven­de kunst­ner står for en kunst­ne­risk pre­sta­sjon, men den leder ikke fram til et ånds­verk. Ver­net for til­vir­ker er et rent inves­te­rings­vern. Con­ti­nue read­ing For­slag til end­ring av ånds­verk­lo­ven — for­len­get verne­tid for utøven­de kunst­ne­re