Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag mor­ges kjør­te føre­ren av en vare­bil på en syk­list.  Som så alt for ofte i sli­ke saker får vi bare ufull­sten­di­ge og man­gel­ful­le opp­lys­nin­ger i media. Men i føl­ge NRK Øst­lands­sen­din­gen kom vare­bi­len ut fra en side­gate til Trond­heims­vei­en.  Hvis bil­det gjen­gir ste­det kor­rekt, synes den­ne side­ga­ten å ha vært Con­ra­dis gate.

Con­ra­dis gate er skil­tet som gate­tun. Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 er helt klar: Den som kom­mer ut fra gate­tun har vike­likt for annen tra­fikk. Men ope­ra­sjons­le­der Tor Grøt­tum i Oslo politi­dis­trikt bryr seg åpen­bart ikke om vike­plikt, i alle fall ikke i de til­fel­le­ne hvor det er en bilist som har vike­plikt for en syk­list. Han fri­kjen­ner raskt bilis­ten, og hev­der at det er syk­lis­ten som har opp­trådt klan­der­ver­dig. Det er alt­så syk­lis­ten som skal kland­res for å ha kol­li­i­dert med en blist som ikke over­holdt sin vike­plikt. Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt er en av de vik­tigs­te årsa­ke­ne til ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil som med­fø­rer alvor­lig ska­de.

Det­te føy­er seg inn i et møns­ter. Poli­ti­et er svært så ras­ke med å fri­kjen­ne bilis­ter, også i til­fel­ler hvor de bry­ter vike­plikt for syk­lis­ter.

Oslo­po­li­ti­et bekref­ter nok en gang at de er bilis­te­nes venn og en av syk­lis­te­nes ver­ste fien­der.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Aage Fjell

  Du kla­ger på ufull­sten­dig og man­gel­ful­le opp­lys­nin­ger, men gjet­ter basert på dis­se opp­lys­nin­ge­ne at det er snakk om Con­ra­dis gate?
  Uhm…

 • Olav­Tor­vund

  Den side­ga­ten det er bil­de av, er Con­ra­dis gate.

 • relet

  Det er hel­dig­vis ikke poli­ti­et som døm­mer eller fri­kjen­ner i det hele tatt.

 • Allment_interessert

  For­slag: Omtal syk­lis­ter som “per­son på syk­kel” og bilist som “per­son i bil”, for å set­te fokus på at det er per­soner som gjør det­te og som blir skadd.

  Som advo­kat er du sik­kert inne på vik­tig­he­ten av seman­tikk 😉

 • Olav­Tor­vund

  Man kan vel bare si bilist og syk­list? Bilist kjør­te på syk­list, en litt for van­lig hen­del­se.

 • Olav­Tor­vund

  Det er gjer­ne poli­ti­et som bestem­mer om det skal iverk­set­tes noen reak­sjon. Når poli­ti­et ikke opp­ret­ter sak eller hen­leg­ger, så der det i prak­sis de som fri­kjen­ner.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes bilist og syk­list får fram det per­son­li­ge, i mot­setnng til når man bru­ker uttrykk som “bil mot syk­list”. Da fjer­nes det per­son­li­ge for bilis­ten.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10149588

  Ny ulyk­ke, den­ne gang på Bjørke­lan­gen. Bil mot hest med husky. Ingen infor­ma­sjon fra poli­ti­et selv­sagt, men bil­der som viser isdek­ket vei og ingen­ting som hind­rer sikt. Ser ingen grunn til at en hest med vogn er noe som skal være vans­ke­lig å spot­te.

  Ska­der på bil og husky som viser at det har vært holdt ufor­svar­lig høy fart etter for­hol­de­ne for å si det vel­dig mildt.

  Hvis man ser myke tra­fi­kan­ter i eller ved vei­en … spe­si­elt barn … og man fort­set­ter å kjø­re i så stor fart … på isdek­ket vei­bane — så er fort­satt det vik­tigs­te å pas­se på at saken ikke blir frem­stilt på en måte som ska­per et inn­trykk av bilis­ten kan ha gjort noe galt?

  Nok er en grunn til at jeg ikke tør å dra på syk­kel­fe­rie i Nor­ge.

 • Pingback: Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon | Olav Torvunds blogg()