Ny bok: Opphavsrett for begynnere

OmslagDet­te er rekla­me og hem­nings­løst selv­skryt. Men nå fore­lig­ger ende­lig min bok “Opp­havs­rett for begyn­ne­re”. Det er en bok for alle som inter­es­se­rer seg for eller kom­mer i berø­ring med opp­havs­rett, men som ikke øns­ker å for­dy­pe seg i alle juri­dis­ke detal­jer. Kjøp den her, eller der du plei­er å kjø­pe bøker.

Den som ska­per et ånds­verk, har opp­havs­rett til ver­ket står det i ånds­verk­lo­ven. Det­te kan man si er opp­havs­ret­ten i et nøtte­skall. Men hva betyr det for deg som eier, bru­ker eller for­val­ter et verk? Og hva er egent­lig et åndsverk?

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE er en enga­sjert, prak­tisk og over­sikt­lig inn­fø­ring i grunn­leg­gen­de opp­havs­rett, skre­vet for deg som møter opp­havs­rett i praksis.

Inn­led­nings­vis gjen­nom­gås litt av opp­havs­ret­tens his­to­rie og utvik­ling, og hvor­for vi har opp­havs­rett. Men målet med boken er å gjen­nom­gå opp­havs­ret­ten slik den er. De som bare er opp­tatt av å dis­ku­te­re hvor­for vi har opp­havs­rett, og for lengst har kon­klu­dert med at vi ikke tren­ger opp­havs­rett, de vil sik­kert bli skuffet.

Noen tema­er som gjen­nom­gås er:

 • Hva er ver­net av opphavsretten?
 • Hvem har opphavsrett?
 • Hvor langt rek­ker opp­havs­man­nens ene­rett, og hvor­dan kan all­men­he­ten utnyt­te opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk?
 • Over­dra­gel­se av opphavsrett.
 • Nær­stå­en­de rettigheter
 • Opp­havs­ret­tens varighet
 • Inter­na­sjo­nalt vern.

Jeg har også tatt med egne avsnitt om

 • Bruk av opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le i undervisning
 • Opp­havs­rett og forskningsetikk

Jeg er ube­skje­den nok til å påstå at jeg er god til å for­mid­le et gans­ke vans­ke­lig stoff på en måte som gjør det for­ståe­lig, enten det skjer i bok­form eller i foredrag.

Litt mer reklame:

Jeg og mine kol­le­ger i Bing Hodne­land hol­der gjer­ne kurs i opp­havs­retts­li­ge emner for de som måt­te være inter­es­sert. Det kan være alt fra et lunsj­fore­drag til kurs over en til to dager.

Kur­se­ne blir til­pas­set den enkel­te kun­de og uli­ke bran­sjer etter øns­ke og behov.

Vi kan nev­ne noen muli­ge temaer:

 • Gene­rell inn­fø­ring i opphavsrett.
 • Sitat­rett og/eller bruk av bil­der. Det­te er sær­lig aktu­elt for for­lags- og mediebransjen.
 • Data­pro­gram­mer. Her kom­bi­ne­res opp­havs­rett med vår eks­per­ti­se innen IT-kon­trak­ter. Det kan også inklu­de­re f.eks. lisens­av­ta­ler og bruk av fri programvare.
 • Opp­havs­rett innen forsk­ning og undervisning.
 • Ansat­tes opp­havs­rett. I all krea­tiv og kunn­skaps­ba­sert virk­som­het kan man møte spørs­må­let om de ansat­tes opp­havs­rett. Det­te blir også et sta­dig mer aktu­elt tema for til­lits­valg­te i fag­for­enin­ger som orga­ni­se­rer ansat­te i uli­ke for­mer for kunn­skaps­virk­som­het og krea­ti­ve yrker.
 • Musikk

Når det­te skri­ves er jeg snart på vei til­ba­ke til Uni­ver­si­te­tet. Hvis noen øns­ker at jeg skal hol­de kurs, må de der­for kon­tak­te meg direk­te på olav at torvund.net.

Hvis du vil ha en form for light-ver­sjon av en inn­fø­ring, kan du høre på den­ne podcas­ten med en inn­fø­ring i opp­havs­rett, alter­na­tivt her om du vil ha den på iTu­nes.

Print Friendly, PDF & Email