(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. novem­ber 2013 avsa Oslo ting­rett dom i sak 13–105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var til­talt for hen­syns­løs kjø­ring og draps­trus­ler over­for en syk­list. Dom­men er til­gjen­ge­lig her. For­nær­me­de i saken var syk­lis­ten som på Twit­ter og YouT­ube er kjent under nav­net @delveien. Jeg vel­ger å bru­ke det­te nav­net, og ikke hans vir­ke­li­ge navn. Den som vil se hva som fak­tisk skjed­de og høre hva som ble sagt, kan se hele video­en på YouT­ube.

I dom­men er hen­del­ses­for­lø­pet beskre­vet slik:

For­nær­me­de, @delveien, syk­let på vei til jobb om mor­ge­nen ons­dag 5. desem­ber 2012 i Vita­min­vei­en i Oslo. Han har for­klart at hans syk­kel er godt skodd for vin­ter­føre, og at syk­ke­len var rike­lig utstyrt med lys og refleks. Han had­de også syk­kel­hjelm påmon­tert kame­ra­er som tok video­bil­der både frem­over og bak­over i syk­ke­lens kjøreretning.

@delveien har for­klart at han syk­let i kjøre­fel­tet i Vita­min­vei­en for­di syk­kel­sti­en som gikk paral­lelt med vei­en var fylt med sne. Plut­se­lig ble han forbi­kjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 — 40 cm til @delveiens syk­kel da den pas­ser­te. @delveien ble irri­tert og slo hån­den i taket på bilen. Der­et­ter brem­set bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjør­te for­bi bilen på venst­re side. Bilen pas­ser­te @delveien igjen, og nå ble @delveien pres­set inn i en snø­fonn i syk­kel­fel­tet, og han valg­te å kjø­re opp på for­tau­et. Bilen fulg­te også opp på for­tau­et og sper­ret det­te, slik at @delveien måt­te stan­se sykkelen.

Til­tal­te har for­klart at han den­ne mor­gen kom kjø­ren­de ned­over Vita­min­vei­en i sin Mer­ce­des, og at han pas­ser­te @delveien på syk­kel med god kla­ring til syk­ke­len.” Con­ti­nue read­ing (For) snill dom mot bil­bøl­le